Teksti suurus:

Meenikunno maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 40, 494

Meenikunno maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 15.04.1999 nr 135

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel ning arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitse kohta (EÜT L 206, 21.05.1992) ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 02.04.1979) sätteid, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) Meenikunno maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

2) Meenikunno maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. Määrata Meenikunno maastikukaitseala valitsejaks Põlva Maavalitsus.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 1999. a määrusega nr 135

MEENIKUNNO MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Meenikunno maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a määrusega nr 340 «Sookaitsealade moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1981, 22, 311) kaitse alla võetud sookaitseala baasil. Kaitseala eesmärk on Meenikunno soo, Nohipalu järvede, Nohipalu mõhnastiku ja kaitsealuste liikide elupaikade kaitse.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Meenikunno maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kahte tüüpi vöönditeks: kolmeks sihtkaitsevööndiks ja üheks piiranguvööndiks.

4. Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Ilumetsa metskonna 1992. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni kogu kaitseala maa-alal, välja arvatud punktis 19 sätestatud juhtudel sihtkaitsevööndis. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39,590; 1995, 26-28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833; 1998, 12, 152; 30, 409; 59, 941; 1999, 26, 377; 27, 380) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555).

7. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades.

8. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsatöödel ning mootorsaanidega hundijahil. Kaitsealal on lubatud ujuvvahendiga liiklemine, sealhulgas vee-mootorsõidukiga ainult selleks ettenähtud ja tähistatud liiklusteel.

9. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

10. Kaitsealal on lubatud jahipidamine 1. juunist kuni 31. jaanuarini, välja arvatud linnujaht.

11. Kaitsealal on keelatud:

1) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;

2) uute maaparandussüsteemide rajamine;

3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

4) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine;

5) jäätmete ladustamine;

6) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud mittetootmislike ehitiste püstitamine kaitseala tarbeks.

12. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) kinnitada maakorralduskava;

2) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;

3) väljastada metsamajandamiskava;

4) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;

5) muuta veekogude kuju ja veetaset ning kahjustada nende kaldaid;

6) uute teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.

13. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitsealavalitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

14. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

15. Teaduslikke välitöid tehakse kaitsealal kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

16. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49,953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622;52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762;111, 1833;1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostu eesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

17. Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike koosluste säilitamiseks.

18. Kaitsealal on kolm sihtkaitsevööndit:

1) Meenikunno sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Veriora vallas Ilumetsa metskonna kvartalid 69, 70, 72,80, 81, 88-93, 103, 104, 111-113, 121, 122, 123, kvartali 131 osa, mis jääb kvartalit poolitavast ida-läänesuunalisest sihist põhja poole (eraldised 1-10 ja 15, 16 täielikult ning eraldise 11 osa, mis jääb eraldist läbivast ida-läänesuunalisest sihist põhja poole);

2) Nohipalu sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Veriora vallas Ilumetsa metskonna kvartali 51 Kikka teest idapoole jääv osa (eraldised 5, 6, 12, 13, 18-23), kvartal 52, kvartali 75 Kikka teest ida poole ja loode-kagusuunalisest pinnasteest kirde poole jääv osa (eraldised 5-11 ja 14-18 täielikult ja eraldiste 12 ja 13 loode-kagusuunalisest teest põhja poole jääv osa) ning kvartalid 76, 267 ja 271;

3) Vinso sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Veriora vallas Ilumetsa metskonna kvartalid 37, 38 ja 39.

19. Nohipalu ja Vinso sihtkaitsevööndites on inimeste viibimine keelatud 1. veebruarist 31. maini, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel.

20. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 6-11 ja 13 lubatud tegevus ning Nohipalu Mustjärves harrastuslik kalapüük. Samuti on kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul lubatud:

1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;

2) olemasolevate kraavide hooldustööd;

3) olemasolevate teede ja radade hooldustööd;

4) valikraie 16. juulist 31. jaanuarini, välja arvatud Meenikunno sihtkaitsevööndis kvartali 80 eraldistel 2-5, kvartali 81 eraldistel 1-4, 8, 10 ja 11, kvartali 88 eraldistel 2-8 ning kvartali 87 eraldistel 2-4, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

21. Meenikunno sihtkaitsevööndis Valgjärves on keelatud allveesport.

22. Sihtkaitsevööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse juhtfunktsiooniga looduskaitse (veekaitse, bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku ilme säilitamine).

IV. PIIRANGUVÖÖND

23. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada kaitstavate loodusobjektide seaduses ning selle alusel käesolevas kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega.

24. Piiranguvöönd on kaitseala piires olev maa-ala, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.

25. Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 6-12 keelatud tegevus. Samuti on keelatud lõppraie (uuendusraie), välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kus juures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistukoosseisu ja täiuse osas.

26. Piiranguvööndi metsad kuuluvad kaitsemetsa kategooriasse juhtfunktsiooniga looduskaitse (veekaitseja maastikuilme säilitamine).

V. LÕPPSÄTTED

27. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.

28. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

29. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 1999. a määrusega nr 135

MEENIKUNNO MAASTIKUKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Meenikunno maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Verioravallas Ilumetsa metskonna kvartali 25 loodenurgast mööda nimetatud kvartali ja kvartali 27 põhjapiiri kuni Vinso­Nohipalu teeni, edasi mööda Vinso­Nohipalu teed ning kvartalite 73 ja 74 kirdepiiri kagu suunas, mööda kvartali 51 loode- ja kirdepiiri, mööda kvartali 52 kirde- ja idapiiri ning mööda kvartali 267 põhja-, ida- ja lõunapiiri kuni kvartali 271 idapiirini. Piir jätkub mööda kvartali 271 ida- ja lõunapiiri, mööda kvartali 116 ida- ja lõunapiiri ja mööda kvartali 125 ida- ja lõunapiiri kuni kvartali 124 idapiirini. Edasi kulgeb piir mööda kvartali 124 ida- ja lõunapiiri ning kvartali 123 lõunapiiri kuni kvartalit 131 poolitava ida-läänesuunalise sihini ja mööda seda lääne suunas kuni kvartali 121 lõunapiirini. Piir jätkub mööda kvartali 121 lõuna- ja läänepiiri kuni kvartali 120 lõunapiirini, edasi mööda kvartali 120 lõuna- ja läänepiiri ning kvartalite 110 ja 102 läänepiiri kuni Nohipalu teeni, edasi mööda nimetatud teed edela- ja loode suunas kuni kvartali 107 läänepiirini. Piir jätkub mööda kvartalite 107 ja 99 läänepiiri, mööda kvartali 85 lääne- ja põhjapiiri, mööda kvartalite 80 ja 68 läänepiire ning mööda kvartalite 59 ja 58 lõunapiiri kuni kagu-loodesuunalise pinnasteeni. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud pinnasteed kvartalil 58 kuni kvartali 58 loodepiirini ning edasi mööda kvartalite 58, 36 ja 25 loodepiiri kuni kvartali 25 loodenurgani.

Meenikunno maastikukaitseala piiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Ilumetsa metskonna 1992. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json