Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse nõuded

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2004, 90, 1413

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse nõuded

Vastu võetud 22.06.2004 nr 84

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157 ja 160; 2004, 29, 192) § 56 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nõuded tervishoiuteenuste kättesaadavusele.

§ 2. Mõisted

(1) Tervishoiuteenuse kättesaadavus käesoleva määruse tähenduses on vajamineva vältimatu abi, üldarstiabi, kiirabi, eriarstiabi ja õendusabi õigeaegne ja kvaliteetne tagamine patsiendile, lähtuvalt tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ja tervishoiuteenuse osutaja erialasest pädevusest.

(2) Piirkondlik kättesaadavus käesoleva määruse tähenduses on tervishoiuteenuse osutaja tegevuskoha territoriaalse paiknevuse nõue, mis võimaldab tagada tervishoiuteenuse kättesaadavuse.

(3) Ravijärjekord käesoleva määruse tähenduses on tervishoiuteenuse osutaja poolt peetava andmekogu osa tervishoiuteenuse saamist ootavate ravikindlustusega hõlmatud isikute kohta.

§ 3. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse üldnõuded

(1) Tervishoiuteenust võib osutada ravijärjekorra alusel juhul, kui tervishoiuteenuse osutajal puudub võimalus tervishoiuteenust osutada kohe ning tervishoiuteenuse osutamise edasilükkamine kindlaksmääratud tähtajani ei põhjusta patsiendi tervise seisundi halvenemist, ei mõjuta haiguse kulgu ega halvenda haiguse hilisemat prognoosi.

(2) Ravijärjekorda registreeritud patsient peab vajaliku tervishoiuteenuse saama minimaalse aja jooksul, lähtudes tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ja järgmistest põhimõtetest:
1) samasuguse meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust samasugustel tingimustel;
2) patsiendile tervishoiuteenuse saamiseks kindlaksmääratud tähtaeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest.

(3) Patsiendile nähtavas kohas peab tervishoiuteenuse osutaja juures olema välja pandud järgmine teave:
1) vastuvõtuaegade info erialade kaupa;
2) väljaspool vastuvõtuaega vältimatu abi vajadusel lähima vältimatut abi ööpäevaringselt osutava tervishoiuteenuse osutaja kontaktandmed;
3) tervishoiuteenuse kättesaadavusega rahulolematuse puhul peavad kaebuse esitamise kohtadena olema märgitud tervishoiuteenuse osutaja, Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna ning maavanema ja/või Tervishoiuameti kontaktandmed.

§ 4. Vältimatu abi ja kiirabi kättesaadavuse nõuded

(1) Vältimatut abi osutab haiglaväliselt kiirabi ning kohalikus haiglas, üldhaiglas, keskhaiglas ja piirkondlikus haiglas erakorralise meditsiini osakond.

(2) Kiirabibrigaadi pidaja peab tagama teenuse kättesaadavuse ööpäevaringselt ja lähtuma teenuse osutamisel «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 17 lõike 2 alusel kehtestatud kiirabi, haiglate ning pääste- ja politseiasutuste kiirabialase koostöö korrast ja väljakutse prioriteetidest.

(3) Kiirabi piirkondliku kättesaadavuse, sealhulgas teeninduspiirkondade arvu ja paiknemise ning kiirabibrigaadide jaotumise teeninduspiirkondade lõikes kinnitab Tervishoiuamet «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 17 lõike 4 punkti 2 alusel, lähtudes järgmistest põhimõtetest:
1) piirkonnas, mille asustustihedus on üle 20 elaniku km2 kohta, peab olema vähemalt üks arstibrigaad 35 000 elaniku kohta;
2) maapiirkonnas, mille asustustihedus on alla 20 elaniku km2 kohta, peab olema üks kiirabibrigaad 10 000–15 000 elaniku kohta.

§ 5. Üldarstiabi kättesaadavuse nõuded

Üldarstiabi kättesaadavuse nõuetena kohaldatakse sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 117 «Perearsti tööjuhend» (RTL 2001, 130, 1887; 2002, 118, 1722; 2003, 13, 169; 105, 1612) §-s 4 sätestatud nõudeid.

§ 6. Eriarstiabi kättesaadavuse nõuded

Eriarstiabi piirkondlik kättesaadavus üldkirurgia, sisehaiguste, pediaatria ning sünnitusabi ja günekoloogia erialadel peab olema kuni 70 km või 60 minuti autosõidu kaugusel.

§ 7. Ravijärjekorra pidamise nõuded

(1) Tervishoiuteenuse osutaja peab ravijärjekorda paberkandjal või elektrooniliselt.

(2) Patsiendi ravijärjekorda registreerimine peab olema tagatud pidevalt kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 9.00–17.00.

(3) Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esimesel pöördumisel registreerima kõik lõikes 2 sätestatud ajavahemikus saabunud ravijärjekorra taotlused olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.

(4) Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:
1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (puudumisel sünniaeg);
2) planeeritav vastuvõtu või hospitaliseerimise aeg;
3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);
4) patsiendi kontaktandmed;
5) suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
8) ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
9) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

(5) Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:
1) kood 62 – rahalise ressursi piiratus;
2) kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine;
3) kood 64 – patsiendipoolne põhjus;
4) kood 65 – teenuse osutamisega seotud põhjus;
5) kood 66 – muu põhjus.

(6) Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda telefoni või interneti teel, kantakse ravijärjekorda vähemalt lõike 4 punktides 1, 2, 4, 6, 7 ja 8 sätestatud andmed.

(7) Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas peab tervishoiuteenuse osutaja andma patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbrit.

(8) Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või interneti teel, peab tervishoiuteenuse osutaja teatama patsiendile telefoni või interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbri.

(9) Ravijärjekorras muudatuste tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest ning säilitama varasema teabe koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.

§ 8. Järelevalve ja aruandlus

(1) Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esitama järjekorra pidamist puudutavad andmed Tervishoiuametile ja Eesti Haigekassale kolme tööpäeva jooksul alates vastava nõude saamisest.

(2) Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud Eesti Haigekassale esitama ravijärjekorra aruande vastavalt ravi rahastamise lepingus sätestatud tingimustele ja tähtaegadele.

§ 9. Määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 21. detsembri 2001. a määrus nr 149 «Tervishoiuteenuste kättesaadavuse nõuded» (RTL 2002, 4, 41; 118, 1721; 2003, 36, 532) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json