Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 1993. a määruse nr 400 «Erastamisväärtpaberite keskregistri asutamise kohta» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2011
Avaldamismärge:RT I 1999, 45, 514

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 1993. a määruse nr 400 «Erastamisväärtpaberite keskregistri asutamise kohta» muutmine

Vastu võetud 04.05.1999 nr 143

Erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 1997, 9, 78; 1998, 12, 153; 30, 411) paragrahvi 28 lõike 2 alusel ja andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155) paragrahvi 52 lõike 1 täitmiseks Vabariigi Valitsus määrab:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 1993. a määrust nr 400 «Erastamisväärtpaberite keskregistri asutamise kohta» (RT I 1994, 6, 60; 17, 313) järgmiselt:

1) sõnastada punkt 2 järgmiselt:

«2. Nimetada erastamisväärtpaberite keskregistri vastutavaks töötlejaks Rahandusministeerium.»;

2) tunnistada kehtetuks punkt 3;

3) sõnastada punkt 4 järgmiselt:

«4. Nimetada erastamisväärtpaberite keskregistri volitatud töötlejaks AS Andmevara.»;

4) jätta punktist 5 välja sõnad «kui erastamisväärtpaberite keskregistri asutajal» ning tunnistada kehtetuks alapunkt 1;

5) sõnastada punkt 6 järgmiselt:

«6. Erastamisväärtpaberite keskregistri pidamiseks vajalikud kulud kaetakse riigieelarvest vastutava töötleja eelarverealt.»

2. Kinnitada «Erastamisväärtpaberite keskregistri pidamise põhimäärus» (juurde lisatud).

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. mai 1999. a määrusega nr 143

ERASTAMISVÄÄRTPABERITE KESKREGISTRI PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

1. Erastamisväärtpaberite keskregister (edaspidi register) on andmekogu, mis on asutatud erastamisväärtpaberite andmete töötlemiseks ja erastamisväärtpaberite omandiõiguse tõendamiseks nimelistel elektroonilistel erastamisväärtpaberiarvetel (edaspidi arve).

2. Registri ametlik nimi on «Erastamisväärtpaberite keskregister».

3. Register on ühetasandiline. Andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

4. Registrisse kantakse järgmised andmed:

1) käesoleva põhimääruse punktis 1 nimetatud arve omanikku iseloomustavad andmed;

2) andmed arve kasutamise kohta;

3) teenindusandmed andmetöötluse korraldamise kohta.

5. Registri andmed moodustuvad järgmiselt:

1) vastavalt Vabariigi Valitsuse 29. septembri 1998. a määruse nr 222 «Rahvakapitali obligatsioonide registri likvideerimine» (RT I 1998, 86/87, 1419) punktile 2 üleantud rahvakapitali obligatsioonide registri üleriigilise tasandi andmed;

2) Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 1997. a määrusega nr 82 (RT I 1997, 32, 512) kinnitatud «Erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamise korra» punkti 11 kohaselt Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1993. a määruse nr 393 «Endiste omanike ja vara registri reorganiseerimine (RT I 1994, 6, 59; 1997, 46, 739) alusel õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registri (edaspidi lähteregister) volitatud töötleja poolt edastatud andmed;

3) Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 1997. a määrusega nr 82 kinnitatud «Erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamise korra» punkti 27 kohaselt arveid teenindavate krediidiasutuste (edaspidi pank) poolt ja Vabariigi Valitsuse 14. oktoobri 1994. a määruse nr 374 «Eesti väärtpaberite keskregistri asutamine» (RT I 1994, 71, 1229; 1996665, 7, 141) alusel Eesti väärtpaberite keskregistrist volitatud töötleja poolt edastatud andmed.

6. Registriandmete esitajateks on käesoleva põhimääruse punkti 5 alapunktis 2 nimetatud lähteregistri volitatud töötleja, käesoleva põhimääruse punkti 5 alapunktis 3 nimetatud pank ja Eesti väärtpaberite keskregistri volitatud töötleja.

7. Andmete registrile üleandmine toimub elektrooniliselt. Andmete registreerimise aluseks olevad vormid ja juhised on kehtestatud erastamisseaduse alusel vastuvõetud õigusaktidega.

8. Andmete registrile üleandmine ning väljastamine toimub vastavalt erastamisseadusele ja teistele seaduse alusel vastuvõetud õigusaktidele.

9. Registriandmeid on õigus saada:

1) arve omanikul -- tema nimelisele arvele kogutud andmeid panga vahendusel;

2) pangal -- andmeid tema poolt teenindatavate arvete kohta;

3) väärtpaberite keskregistri volitatud töötlejal -- erastamisseaduse alusel Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 1997. a määrusega nr 82 kinnitatud «Erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamise korras» loetletud andmeid;

4) riigiasutusel ja kohaliku omavalitsuse asutusel -- riigiasutusele ja kohaliku omavalitsuse asutusele seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesande täitmiseks vajalikke andmeid.

10. Register väljastab andmeid tasuta.

11. Andmetele juurdepääsu õigus on volitatud ja vastutaval töötlejal ning registri pidamise üle järelevalvet teostama volitatud isikutel.

12. Registris ebaõigete andmete avastamisel teatab volitatud töötleja sellest viivitamatult andmete esitajale, kes on kohustatud esitama õiged andmed registri volitatud töötlejale kümne tööpäeva jooksul teatamisest arvates.

13. Registrist andmete saamise ja väljastamise aja, andmete saaja ja andmete väljastamise viisi üle peab arvestust registri volitatud töötleja. Arvestust peetakse elektrooniliselt.

14. Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalve asutus vastavalt oma pädevusele.

15. Registri pidamise üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed ja saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

16. Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes kajastatud puudused nende määratud tähtajaks.

17. Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena registri vastutava töötleja eelarverealt.

18. Registri laiendamine ja likvideerimine toimub andmekogude seaduses ettenähtud korras.

Rahandusminister Siim KALLAS