Teksti suurus:

Menetlustoimingule väljakutsutud isiku enda haigestumise või lähedase isiku ootamatu raske haiguse kohta vormistatava tõendi vorm ja väljaandmise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 90, 1414

Menetlustoimingule väljakutsutud isiku enda haigestumise või lähedase isiku ootamatu raske haiguse kohta vormistatava tõendi vorm ja väljaandmise kord

Vastu võetud 22.06.2004 nr 85


Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku (RT I 2003, 27, 166; 83, 558; 88, 590; 2004, 46, 329) § 170 lõike 4 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (RT I 1998, 43–45, 666; 108/109, 1783; 1999, 16, 271; 31, 425; 2000, 51, 319; 55, 365; 2001, 21, 113; 34, 186; 53, 313; 93, 565; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 64, 390; 92, 529; 2003, 13, 64 ja 67; 23, 140; 2004, 30, 208; 46, 329) § 206 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse menetlustoimingule väljakutsutud isiku enda haigestumise või lähedase isiku ootamatu raske haiguse kohta menetlejale esitatava tõendi (edaspidi tõend) vorm ja väljaandmise kord.

§ 2. Tõendi väljaandmise kord

(1) Tõend antakse välja juhul, kui terviseseisundist tingitud põhjendatud takistus (edaspidi takistus) ei võimalda väljakutsutud isikul ilmuda kutses esitatud tähtajaks menetlustoimingule.

(2) Tõendi väljaandmise õigus on perearsti nimistu alusel tegutseval perearstil, tegevusluba omaval eriarstil ja hambaarstil ning eriarstiabi tegevusluba omava tervishoiuteenuse osutaja juures töötaval arstil ja hambaarstil (edaspidi arst), kes teeb kindlaks takistuse olemasolu ja osutab isikule tervishoiuteenust.

(3) Tõend vormistatakse pärast tervishoiuteenuse osutamist, mille käigus takistuse esinemine tuvastati, ning sellekohaste kannete tegemist tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti. Kanded tehakse sotsiaalministri 6. mai 2002. a määrusega nr 76 «Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord» (RTL 2002, 59, 891; 2003, 64, 926) kehtestatud korras.

(4) Tõendi väljaandmise kohta teeb arst tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti sellekohase kande. Kanne tehakse lõikes 3 viidatud sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras.

(5) Tõendi kaotamise või hävimise korral vormistab selle väljaandnud arst uue tõendi märkusega «korduv».

(6) Kiirabi osutamise korral võrdsustatakse lõikes 3 viidatud sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras vormistatud kiirabikaart või selle koopia tõendiga. Kiirabikaart või selle koopia tõendab takistuse esinemist juhul, kui kiirabi väljakutse esitati päeval, mil isik pidi menetleja juurde ilmuma ja kiirabi väljakutse esitati menetlustoimingule ilmumise tähtajale eelnevalt.

§ 3. Tõendi vorm

Tõend vormistatakse tervishoiuteenuse osutaja valitud vormi kohaselt ühes eksemplaris.

§ 4. Tõendile kantavad andmed

(1) Tõendile kantakse selle number tervishoiuteenuse osutaja kehtestatud numeratsiooni kohaselt.

(2) Tõendile kantakse menetlustoimingu kutse väljastanud menetleja nimi, menetlustoimingu läbiviija nimi ja menetlustoimingule väljakutse tähtaeg.

(3) Tõendile kantakse järgmised tervishoiuteenuse osutaja andmed:
1) nimi,
2) tegevusloa number,
3) asukoha aadress,
4) telefoninumber ja võimalusel e-posti aadress.
(4) Tõendile kantakse järgmised takistuse kindlaksteinud ja tõendi väljaandnud arsti andmed:
1) ees- ja perekonnanimi,
2) eriala,
3) arstikood või registreerimistõendi number,
4) telefoninumber ja võimalusel e-posti aadress,
5) allkiri ja pitser.

(5) Tõendile kantakse menetlustoimingule väljakutsutud isiku kohta järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi,
2) isikukood või selle puudumisel sünnipäev, -kuu ja -aasta.

(6) Kui takistuse põhjuseks on menetlustoimingule väljakutsutud isiku lähedase ootamatu raske haigus, kantakse tõendile lõikes 5 nimetatud andmed ka lähedase isiku kohta.

(7) Tõendile tehakse kanne selle kohta, kas arst tuvastas takistuse esinemise ambulatoorse tervishoiuteenuse osutamise või koduvisiidi käigus või tõend anti välja statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise ajal.

(8) Tõendile kantakse arsti ambulatoorse vastuvõtu või koduvisiidi, mille käigus takistuse esinemine tuvastati, kuupäev ja kellaaeg või statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise alguse ning lõpu kuupäevad ja kellaajad.

(9) Tõendile tehakse kanne, millega arst kinnitab, et tõend antakse välja esitamiseks kohtule tõendamaks takistuse olemasolu, mille tõttu isik ei saa ilmuda menetlustoimingule kutsel märgitud tähtajaks.

(10) Tõendile kantakse selle väljaandmise kuupäev.

§ 5. Tõendi kontrollimine

Põhjendatud kahtluse korral tõendi vastavuse osas tegelikkusele esitatakse sellekohane järelepärimine Tervishoiuametile või maavanemale, kes teostavad järelevalvet tervishoiuteenuse osutaja üle tervishoiuteenuste korraldamise seaduses (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157 ja 160; 2004, 29, 192) kehtestatud korras.

§ 6. Määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 12. detsembri 2003. a määrus nr 136 «Menetlustoimingule väljakutsutud isiku enda haigestumise või lähedase isiku ootamatu raske haiguse kohta vormistatava tõendi vorm ja väljaandmise kord» (RTL 2003, 128, 2076) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2004. a.

  Minister Marko POMERANTS

 

  Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json