Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a määruse nr 78 «Osmussaare maastikukaitseala moodustamine, Osmussaare, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 48, 542

Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a määruse nr 78 «Osmussaare maastikukaitseala moodustamine, Osmussaare, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 27.05.1999 nr 166

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a määrusega nr 78 (RT I 1996, 21, 421) kinnitatud Osmussaare maastikukaitseala kaitse-eeskirjas järgmised muudatused:

1) tunnistada kehtetuks punkt 1;

2) sõnastada punkt 4 järgmiselt:

«4. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.»;

3) sõnastada punkt 5 järgmiselt:

«5. Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.»;

4) sõnastada punkt 6 järgmiselt:

«6. Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja NSV Liidu Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsuse 1985. a topograafilise kaardi (mõõtkava 1:25 000) alusel.»;

5) sõnastada punkt 7 järgmiselt:

«7. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni, püüda kala ning pidada jahti kogu kaitseala territooriumil.»;

6) täiendada kaitse-eeskirja punktidega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

«71. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud üksnes kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades.

72. Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.»;

7) sõnastada punkt 8 järgmiselt:

«8. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;

2) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;»;

8) tunnistada kehtetuks punkt 9;

9) sõnastada punkt 10 järgmiselt:

«10. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.»;

10) sõnastada punkt 11 järgmiselt:

«11. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.»;

11) täiendada kaitse-eeskirja punktidega 111 ja 112 järgmises sõnastuses:

«111. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 25 kohase korra alusel.

112. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnistu võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.»;

12) sõnastada punkt 12 järgmiselt:

«12. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseaja nõusolekul.»;

13) sõnastada punkt 15 järgmiselt:

«15. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 7, 8 ja 12 lubatud tegevus. Samuti on kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul lubatud:

1) olemasolevate ehitiste ja teede hooldustööd;

2) niitmine ja karjatamine;

3) puu- ja põõsarinde harvendamine, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.»;

14) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 161 järgmises sõnastuses:

«161. Sihtkaitsevööndi metsa kaitse eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.»;

15) sõnastada punkt 19 järgmiselt:

«19. Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 7, 8 ja 12 keelatud tegevus ja järgmine tegevus:

1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

2) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine;

3) uute maaparandussüsteemide rajamine;

4) kalapüük ja jahipidamine.»;

16) sõnastada punkt 20 järgmiselt:

«20. Kaitseala valitseja nõusolekul on piiranguvööndis lubatud:

1) liiva ja kruusa võtmine oma tarbeks;

2) uute ehitiste ja rajatiste püstitamine ning kommunikatsioonide rajamine;

3) jäätmete ladustamine selleks ettenähtud kohtades.»;

17) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 201 järgmises sõnastuses:

«201. Piiranguvööndi metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.»;

18) sõnastada punkt 21 järgmiselt:

«21. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.»;

19) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 211 järgmises sõnastuses:

«211. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kellel on oma pädevuse piires õigus kaitsealal tegutseda ka iseseisvalt.»;

20) sõnastada punkt 22 järgmiselt:

«22. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.»

2. Teha Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a määrusega nr 78 kinnitatud «Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskirjas» järgmised muudatused:

1) sõnastada punkt 1 järgmiselt:

«1. Üügu maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati maastiku üksikelemendina «Üügu pank» Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korraldusega nr 331-k (ENSV Teataja 1959, 29, 160). Kaitseala põhieesmärk on Üügu panga ja allikasoo kaitse.»;

2) tunnistada kehtetuks punkt 2;

3) sõnastada punkt 5 järgmiselt:

«5. Kaitseala maa-ala on piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Saare maakonna Muhu valla talude 27, Andovälja (M17) ja 129 kaitsealale jäävad osad.»;

4) täiendada kaitse-eeskirja punktidega 51, 52 ja 53 järgmises sõnastuses:

«51. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni kogu kaitseala maa-alal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555).

52. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel.

53. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.»;

5) tunnistada kehtetuks punktid 6--9;

6) sõnastada punkt 10 järgmiselt:

«10. Kaitsealal on keelatud:

1) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;

2) telkimine ja lõkke tegemine, välja arvatud kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades;

3) jäätmete ladustamine;

4) kaitstava objekti välisilme rikkumine;

5) uute maaparandussüsteemide rajamine;

6) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

7) kivististe ja mineraalide kogumine;

8) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat.»;

7) sõnastada punkt 11 järgmiselt:

«11. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;

2) püstitada uusi ehitisi;

3) rajada uusi teid, õhuliine ja muid kommunikatsioone;

4) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;

5) anda projekteerimistingimusi;

6) kinnitada maakorralduskava.»;

8) sõnastada punkt 12 järgmiselt:

«12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.»;

9) täiendada kaitse-eeskirja punktidega 121 ja 122 järgmises sõnastuses:

«121. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

122. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 25 kohase korra alusel.»;

10) sõnastada punkt 13 järgmiselt:

«13. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 44 lõike 2 alusel määrata kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.»;

11) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 131 järgmises sõnastuses:

«131. Kaitseala metsa kaitse eesmärgiks on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.»;

12) sõnastada punkt 14 järgmiselt:

«14. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.»;

13) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 141 järgmises sõnastuses:

«141. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.»;

14) sõnastada punkt 15 järgmiselt:

«15. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.»

3. Sõnastada Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a määrusega nr 78 kinnitatud «Üügu maastikukaitseala välispiiri kirjeldus» järgmiselt:

«Kaitseala läänepiiriks on Muhu valla talude 21 ja 27 vaheline piir tavalisest merepiirist kuni loode-kagusuunalise pinnasteeni, mis kulgeb panga peal. Lõunapiir kulgeb mööda pinnasteed kagu suunas kuni lõikumiseni talude Andovälja (M17) ja 129 vahelise piiriga. Edasi kulgeb piir mööda mõttelist sirgjoont kirde suunas kuni tavalise merepiirini ja mööda seda loode suunas kuni talude 21 ja 27 vahelise piirini.

Üügu maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud talumaade osas vastavalt 1939. a kinnistutele ja riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.»

4. Teha Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a määrusega nr 78 kinnitatud «Ohessaare maastikukaitseala kaitse-eeskirjas» järgmised muudatused:

1) tunnistada kehtetuks punkt 2;

2) sõnastada punkt 3 järgmiselt:

«3. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Ohessaare maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.»;

3) sõnastada punkt 4 järgmiselt:

«4. Kaitseala (piiranguvööndi) piir kantakse riiklikusse maakatastrisse.»;

4) sõnastada punkt 6 järgmiselt:

«6. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning püüda kala kogu kaitseala territooriumil. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555), kusjuures erateed ja rajad on päikesetõusust kuni päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks.»;

5) sõnastada punkt 7 järgmiselt:

«7. Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning eramaa omanikul oma kinnisasja piires.»;

6) sõnastada punkt 9 järgmiselt:

«9. Kaitsealal on lubatud majandustegevus, välja arvatud käesolevas kaitse-eeskirjas keelatud tegevus.»;

7) sõnastada punkt 10 järgmiselt:

«10. Kaitsealal on keelatud:

1) telkimine ja lõkke tegemine, välja arvatud kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades;

2) jäätmete ladustamine;

3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

4) kivististe ja mineraalide kogumine;

5) kaitstava objekti loodusliku ilme rikkumine;

6) uute ehitiste püstitamine;

7) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.»;

8) sõnastada punkt 11 järgmiselt:

«11. Kaitseala valitseja igakordse nõusolekuta on kaitsealal keelatud katastriüksuste kõlvikute piiride ja pindala muutmine.»;

9) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 111 järgmises sõnastuses:

«111. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseaja nõusolekul.»;

10) sõnastada punkt 12 järgmiselt:

«12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.»;

11) sõnastada punkt 14 järgmiselt:

«14. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnistu võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.»;

12) sõnastada punkt 15 järgmiselt:

«15. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.»;

13) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 151 järgmises sõnastuses:

«151. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kellel on oma pädevuse piires õigus kaitsealal tegutseda ka iseseisvalt.»;

14) sõnastada punkt 16 järgmiselt:

«16. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.»

5. Määrata Osmussaare maastikukaitseala valitsejaks Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri Kaitseala Läänemaa Keskus ning Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealade valitsejaks Saare Maavalitsus.

6. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a määruse nr 78 «Osmussaare maastikukaitseala moodustamine, Osmussaare, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» punktid 3 ja 4.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes Meelis PIHEL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json