Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 49, 545

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 27.05.1999 nr 165

Vastavalt erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352 ja 356) paragrahvi 7 lõikele 4 Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 (RT I 1996, 64, 1177; 1997, 50, 810; 1998, 50, 755) kinnitatud «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korras» järgmised muudatused:

1) jätta punkti 3 alapunktist 2 välja sõnad «või mittetulundusühingu»;

2) jätta välja punktist 3 alapunkt 12;

3) täiendada uue punktiga 31 järgmises sõnastuses:

«31. Reservfondi tööhõive sihteraldisena laekunud vahendeid eraldatakse omandireformi käigus või selle tulemusena tekkivate tööhõivega seotud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks ning tööhõive riiklike programmide rahastamiseks;»;

4) sõnastada punkti 4 viimane lause järgmiselt: «Üldjuhul esitatakse taotlus Rahandusministeeriumile, ainult käesoleva korra punktis 31 sätestatud juhul esitatakse taotlus Sotsiaalministeeriumile.»;

5) asendada punkti 5 alapunktis 1, punkti 10 alapunktis 2, punkti 11 alapunktis 1 ja punktis 15 sõnad «punktis 3» sõnadega «punktides 3 ja 31»;

6) täiendada punkti 10 pärast sõna «maavanem» sõnadega «ning käesoleva korra punktis 31 sätestatud juhul Sotsiaalministeerium»;

7) täiendada punkte 12, 18 ja 20 pärast sõna «Rahandusministeerium» sõnadega «või käesoleva korra punktis 31 sätestatud juhul Sotsiaalministeerium»;

8) täiendada uue punktiga 181 järgmises sõnastuses:

«181. Enne käesoleva korra punktis 18 nimetatud korralduse eelnõu ja selle juurde käivate materjalide esitamist Vabariigi Valitsusele esitab Sotsiaalministeerium korralduse eelnõu kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, välja arvatud juhul, kui tegemist on Rahandusministeeriumi taotlusega või taotlusele on lisatud Rahandusministeeriumi seisukoht. Rahandusministeerium esitab Sotsiaalministeeriumile oma arvamuse 15 päeva jooksul pärast eelnõu laekumist.»

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes Meelis PIHEL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json