Teksti suurus:

Kutseõppeasutuse seaduse, erakooliseaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 51, 550

Kutseõppeasutuse seaduse, erakooliseaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.05.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. juuni 1999. a otsusega nr 590

§ 1. Kutseõppeasutuse seaduse (RT I 1998, 64/65, 1007; 1999, 10, 150) § 37 täiendatakse lõigetega 3, 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

«(3) Õpilastele, kes asusid õppima kutseõppeasutuses keskerihariduse õppekava alusel enne 1999. aastat ja on selle õppekava täies mahus täitnud, antakse keskerihariduse omandamist tõendav lõputunnistus.

(4) Õpilastele, kes asusid õppima kutseõppeasutuses põhihariduse baasil kutsehariduse õppekava alusel enne 1999. aastat ja on selle õppekava täies mahus täitnud, antakse põhihariduse baasil kutsehariduse omandamist tõendav lõputunnistus.

(5) Õpilastele, kes asusid õppima kutseõppeasutuses põhihariduse baasil kutse- ja keskhariduse õppekava alusel enne 1999. aastat ja on selle õppekava täies mahus täitnud, antakse põhihariduse baasil kutse- ja keskhariduse omandamist tõendav lõputunnistus.»

§ 2. Erakooliseaduse (RT I 1998, 57, 859; 1999, 24, 358) §-s 22 tehakse järgmine muudatus ja täiendus:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Algkoolis, põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses põhihariduse baasil kutsekeskhariduse õppekava alusel töötavate pedagoogide palgad ja õppevahendite soetamise kulud kaetakse riigieelarvest riiklikele õppekavadele vastavate õppekavade ulatuses sama liiki riigi- või munitsipaalkoolile kehtestatud alusel ja korras.»;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Kutseõppeasutuses keskhariduse baasil kutsekeskhariduse õppekava alusel töötavate pedagoogide palgad ja õppevahendite soetamise kulud kaetakse riigieelarvest Haridusministeeriumiga kooskõlastatud õpilaste vastuvõtuarvu ulatuses kutseõppeasutuse seaduses (RT I 1998, 64/65, 1007; 1999, 10, 150) sätestatud alustel ja korras.»

§ 3. Eesti Vabariigi haridusseaduses (RT 1992, 12, 192; RT I 1993, 35, 547; 40, 593; 63, 892; 1994, 12, 200; 1995, 12, 119; 16, 228; 23, 333; 58, 1003; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 81, 1365; 1998, 57, 859; 61, 980; 64/65, 1007; 1999, 10, 150; 24, 358) tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

«9) riigi- ja munitsipaalkutseõppeasutuste õpilastele ning riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohtadel õppivatele rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide üliõpilastele, sealhulgas magistrandidele ja doktorantidele, riigi poolt eraldatava stipendiumifondi arvestusliku aluse määramine.»;

2) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

«19) peab õpilaste ja üliõpilaste registrit vastavalt haridusministri määrusega kehtestatud õpilaste ja üliõpilaste registri pidamise põhimäärusele.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json