Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 52, 561

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 08.06.1999 nr 177

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 27 lõike 3 ja paragrahvi 89 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» (RT I 1997, 45, 727; 1999, 25, 372; 37, 477) kinnitatud «Rapla Maavalitsuse asukohas ja struktuuris» (lisa 10) järgmised muudatused:

1) jätta punkti 2 alapunktist 1 välja sõnad «teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni»;

2) sõnastada punkti 2 alapunkt 4 järgmiselt:

«4) maaosakond -- korraldab maavalitsuse maakorraldus-, maareformi- ja omandireformialaste ülesannete täitmist ning omandireformikomisjoni teenindamist;».

2. Rapla maavanemal viia maavalitsuse struktuur ja koosseis kooskõlla käesoleva määrusega muudetud Rapla Maavalitsuse struktuuriga kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Jüri MÕIS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json