Teksti suurus:

Matsalu Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 93, 1440

Matsalu Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus

Vastu võetud 29.06.2004 nr 79

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 43 lõike 5 alusel ning tulenevalt «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 26 lõikest 2.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Matsalu Rahvuspargi Administratsioon (edaspidi administratsioon, lühendatult Matsalu RP) on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mis on Matsalu Looduskaitseala Administratsiooni, mille põhimäärus on kinnitatud keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määrusega nr 50 «Matsalu Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2000, 93, 1439), õigusjärglane.

§ 2. Administratsioonil on oma eelarve, pangakonto, väikese riigivapi kujutise ja oma nimetusega pitsat.

§ 3. Administratsiooni kulud kaetakse riigieelarvest Keskkonnaministeeriumi kaudu. Administratsiooni eelarve kinnitab keskkonnaminister.

§ 4. Administratsioon asub Lääne maakonnas. Administratsiooni postiaadress on Penijõe küla, Lihula vald, 90 305 Läänemaa.

2. peatükk
ADMINISTRATSIOONI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 5. Administratsioon on Vabariigi Valitsuse või keskkonnaministri määratud kaitstavate loodusobjektide valitseja ning teostab täidesaatvat riigivõimu seadusega sätestatud ulatuses ja korras.

§ 6. Administratsioon kaitstava loodusobjekti valitsejana:
1) teostab järelevalvet seadusega sätestatud ulatuses ja korras;
2) korraldab kaitse-eeskirjaga sätestatud ja kaitsekorralduskavaga kavandatud tegevust;
3) osaleb oma tegevuspiirkonna planeeringute ja arengukavade koostamises ning rakendamises;
4) kooskõlastab kaitse-eeskirjaga sätestatud juhtudel ja korras kaitsealal kavandatava tegevuse;
5) koostab ja väljastab kaitsekohustuse teatisi ja muid seadusest tulenevaid dokumente;
6) korraldab ja teostab kaitstava loodusobjekti tutvustamist, propageerib loodushoidlikku mõtteviisi ning osaleb kohaliku kultuuripärandi säilitamises;
7) osaleb kaitse-eeskirja ja muude seadusest tulenevate loodusobjektide kaitseks vajalike õigusaktide eelnõude koostamises;
8) teostab ja koordineerib loodusuuringuid ja looduseseiret ning korraldab keskkonnaalast haridustööd;
9) tagab Eestis lindude ja imetajate rõngastamist ja märgistamist organiseeriva ja koordineeriva Matsalu Rõngastuskeskuse töö;
10) kaitseb rahvuspargi looduse, maastike ja kultuuri terviklikkust ning ökosüsteeme;
11) kaitseb looduslikke ja poollooduslikke kooslusi ning kaitstavaid loodusobjekte ja osaleb liigikaitsetöös;
12) korraldab looduskaitse otsatarbelisi hooldustöid;
13) korraldab loodusobjekti tähistamist looduses;
14) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
ADMINISTRATSIOONI JUHTIMINE

§ 7. Administratsiooni juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu, muudab töölepingut ja lõpetab töölepingu keskkonnaminister Keskkonnaministeeriumi kantsleri ettepanekul.

§ 8. Administratsiooni direktor:
1) juhib administratsiooni tööd;
2) korraldab administratsiooni pädevusse antud ülesannete täitmist ning vastutab nende täitmise eest, andes sellest aru keskkonnaministrile;
3) esindab administratsiooni ja annab volitusi administratsiooni esindamiseks;
4) koostab administratsiooni aastaeelarve eelnõu, tagab administratsioonile eraldatud eelarvevahendite ökonoomse ja sihipärase kasutamise;
5) käsutab administratsiooni valduses olevat riigivara ja raha seadusega sätestatud ulatuses ja korras;
6) sõlmib, muudab ja lõpetab administratsiooni töötajatega töölepingud, kohaldab töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi, saadab töötajaid töölähetusse;
7) kinnitab administratsiooni sisekorraeeskirja, raamatupidamise sise-eeskirja ja töötajate ametijuhendid;
8) esitab keskkonnaministrile kinnitamiseks administratsiooni struktuuri ja koosseisu;
9) teeb tehinguid, mis on vajalikud administratsiooni põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmisele;
10) täidab muid seadusega, seaduse alusel antud õigusaktiga või keskkonnaministri antud ülesandeid.

§ 9. Direktori äraolekul asendab teda direktori määratud administratsiooni töötaja.

§ 10. Tööalastes küsimustes annab direktor käskkirju.

§ 11. Administratsioon on aruandekohustuslik keskkonnaministri ees.

4. peatükk
ADMINISTRATSIOONI SÜMBOLID

§ 12. Administratsioonil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Pitsatil võidakse kasutada administratsiooni lühendnimetust.

5. peatükk
VARA JA ARUANDLUS

§ 13. Administratsiooni valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseadusega», selle alusel antud Vabariigi Valitsuse määrustega ning keskkonnaministri määratud korras.

§ 14. Administratsioon peab raamatupidamisarvestust ning esitab aruandeid seaduse alusel kehtestatud korras.

§ 15. Administratsiooni finants- ja majandustegevust kontrollivad Keskkonnaministeerium ja Riigikontroll.

§ 16. Administratsiooni tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse tagamiseks teostab teenistuslikku järelevalvet Keskkonnaministeerium õigusaktidega kehtestatud korras.

6. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 17. Administratsiooni korraldab ümber või tema tegevuse lõpetab keskkonnaminister.

§ 18. Määrus jõustub üldkorras.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json