Teksti suurus:

Metsaõigusnormide rikkumisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamise määrade kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RT I 1999, 52, 570

Metsaõigusnormide rikkumisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamise määrade kinnitamine

Vastu võetud 08.06.1999 nr 186

Metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872) paragrahvi 56 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada «Metsaõigusnormide rikkumisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamise määrad» (juurde lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1995. a määrus nr 377 «Metsaõigusnormide rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise määrade ja korra kinnitamine» (RT I 1996, 1, 3).

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 8. juuni 1999. a määrusega nr 186

METSAÕIGUSNORMIDE RIKKUMISEGA KESKKONNALE TEKITATUD KAHJU ARVESTAMISE MÄÄRAD

1. Kui metsa on raiutud raieõigust omamata või kohas, kus raie tegemise õigust ei ole, arvestatakse kahju vastavalt lisa tabelis 1 antud määrale.

2. Kui metsa on raiutud metsaseadusega keelatud viisil, arvestatakse kahju vastavalt lisa tabelites 1 ja 2 antud määradele.

3. Kui metsakultuuri või looduslikku uuendust, mille kõrgus on alla 0,8 meetri, või puid või põõsaid on hävitatud või kahjustatud nende mehhaanilise vigastamise või kasvutingimuste ebasoodsaks muutmise (õhu, mulla või vee saastamine või niiskus- või valgusrežiimi ja muude keskkonnatingimuste muutmine) teel, sealhulgas:

1) on puid või põõsaid mehhaanilise vigastamisega või kasvutingimuste ebasoodsaks muutmisega kahjustatud enam kui 30 protsenti puu tüve ümbermõõdust (koore vigastused vähemalt puiduni), kuusel enam kui 10 protsenti tüve ümbermõõdust, või on kahjustatud või kahjustuse tagajärjel hävinud üle poole puu või põõsa võrast või juurestikust või on hävinud puu ladvaosa, arvestatakse kahju vastavalt lisa tabelis 1 antud määrale;

2) on puid või põõsaid mehhaanilise vigastamisega või kasvutingimuste ebasoodsaks muutmisega kahjustatud 10--30 protsenti puu tüve ümbermõõdust, kuusel kuni 10 protsenti tüve ümbermõõdust, või on kahjustatud 1/3--1/2 puu või põõsa võrast või juurestikust, arvestatakse kahju 25 protsendi ulatuses lisa tabelis 1 antud määrast;

3) on puid või põõsaid mehhaanilise vigastamisega või kasvutingimuste ebasoodsaks muutmisega kahjustatud alla 10 protsendi puu tüve ümbermõõdust või on kahjustatud 1/4--1/3 puu või põõsa võrast või juurestikust, arvestatakse kahju 10 protsendi ulatuses lisa tabelis 1 antud määrast;

4) on metsakultuuri või looduslikku uuendust, mille kõrgus on alla 0,8 meetri, kahjustatud nii, et see on põhjustanud metsakultuuri või loodusliku uuenduse hävimise, arvestatakse kahju 7000 krooni hektari kohta.

4. Kui on kahjustatud pinnast, arvestatakse kahju vastavalt järgmistele määradele:

Jrk nr Metsa tüübirühm Kahju arvestamise määr kroonides (maa-ala 1 m2 kahjustamise eest)
1. Lammi-, soostunud ja madalsoometsad ning lammipajustikud 10
2. Loo- ja nõmmemetsad 8
3. Palu-, laane-, salu- ja sürjametsad 6
4. Kõdusoo-, rabastuvad, raba- ja siirdesoometsad 4

Kui pinnast kahjustatakse raielankidel metsa ülestöötamise käigus, kuulub kahjuna arvestamisele kahjustus, mis ületab 25 protsenti raielangi pindalast.

5. Kui on põhjustatud metsa põlemist, arvestatakse kahju vastavalt käesolevate määrade punkti 3 alapunktidele 1, 2, 3 ja 4.

6. Kui on risustatud metsa:

1) sinna veetud jäätmetega või metsaga mitteseotud ainetega ja muude vahenditega, arvestatakse kahju 100 krooni maa-ala ühe ruutmeetri kohta;

2) peatus- või laagrikoha koristamata jätmisega, arvestatakse kahju 10 krooni maa-ala ühe ruutmeetri kohta.

7. Kui raielangid või metsamaterjali laoplatsid on jäetud koristamata, arvestatakse kahju 500 krooni raiejäätmetest või metsamaterjali jääkidest koristamata raielangi või metsamaterjali laoplatsi maa-ala ühe hektari kohta või 25 krooni iga üksikpuu või -põõsa raiumise koha koristamata jätmise kohta või 25 krooni iga toore koorimata okaspuidu tihumeetri kohta, mis on raielangilt või metsamaterjali laoplatsilt metsaseadusega määratud tähtajaks välja vedamata.

8. Kui metsa kahjustamisel on kännud kõrvaldatud või kui tekitatud kahju pole üksikpuude või -põõsaste kaupa võimalik hinnata, arvestatakse kahju metsamajanduskava või metsa majandamise soovituste metsa kirjeldustes sisalduvatest puistu keskmise puu takseerandmetest lähtudes, kusjuures kahjustatud eraldiste kaupa arvutatakse puude arv kahjustatud metsaosa üldtagavara jagamisega keskmise puu mahuga.

9. Keskkonnale tekitatud kahju arvestamisel korrutatakse kahju arvestamise määrad kaitsemetsa korral koefitsiendiga 3,0 ja hoiumetsa korral koefitsiendiga 5,0.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Lisa
«Metsaõigusnormide rikkumisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamise määrade» juurde

Tabel 1

Metsa raiumise korral raieõiguseta või kohas, kus raie tegemise õigust ei ole, või metsaseadusega keelatud viisil, samuti puude või põõsaste hävitamise või kahjustamise korral rakendatavad kändude läbimõõdust tulenevad keskkonnale tekitatud kahju arvestamise määrad

Kännu läbimõõt cm Kahju arvestamise määrad kroonides
Mänd, kuusk, kask, sanglepp, lehis, nulg Tamm, saar, jalakas, kadakas ja võõrliigid Haab, pärn, vaher, pappel ja põõsad Hall-lepp, paju ja muud pehmed lehtpuud
Kuni 2 6 12 4 2
2,1--6 15 25 11 8
6,1--10 26 37 20 13
10,1--14 51 56 38 26
14,1--18 87 94 65 44
18,1--22 125 135 94 63
22,1--26 169 230 127 85
26,1--30 231 359 173 116
30,1--34 309 534 232 155
34,1--38 415 768 311 208
38,1--42 532 1056 399 266
42,1--46 669 1400 502 335
46,1--50 826 1791 620 413
50,1--54 1007 2229 755 504
54,1--58 1213 2738 910 607
58,1--62 1445 3318 1084 723
62,1--66 1707 3950 1280 854
66,1--70 2001 4635 1501 1001
70,1--74 2329 5371 1747 1165
74,1--78 2694 6161 2021 1347
78,1--82 3100 7018 2325 1550
82,1--86 3549 7962 2662 1775
86,1--90 4043 9030 3032 2022
90,1--94 4588 10 276 3441 2294
94,1--98 5186 11 780 3890 2593
98,1--102 5841 13 649 4381 2921
Iga järgmise 4 cm astme eest 450 500 400 300

Märkus. Kännu läbimõõt mõõdetakse koos koorega alla 30 cm jämedustel puudel 10 cm kõrguselt juurekaelast ja üle 30 cm jämedustel puudel 1/3 kännuläbimõõdu võrra juurekaelast kõrgemalt.

Tabel 2

Ebaseaduslike hooldus- või valikraiete korral rakendatavad metsa rinnaspindalast tulenevad keskkonnale tekitatud kahju arvestamise määrad

Puistu vanus aastates Kahju arvestamise määrad ühe hektari metsa rinnaspindala ühe ruutmeetri kohta enamuspuuliikide kaupa, kroonides
Mänd, kuusk, kask ja sanglepp Tamm, saar ja jalakas Haab ja vaher
0--20 * * *
21--30 20 000 28 000 15 500
31--40 20 000 28 000 7500
41--50 10 000 11 000 7500
51--60 7500 8500 6000
61--70 7500 8500 5000
71--80 6000 8500 4000
81--90 5000 8000 *
91--100 * 8000 *
101 ja enam * * *

Märkused: * Kahju arvestamise määr saadakse käesoleva lisa tabeli 1 abil. Metsa rinnaspindala määramiseks on vaja teha pindalal kuni 1 ha -- neli mõõtmist, pindalal 1,1--2 ha -- viis mõõtmist, pindalal 2,1--3,0 ha -- kuus mõõtmist, pindalal 3,1--4,0 ha -- seitse mõõtmist ja pindalal üle 4 ha -- vähemalt üheksa mõõtmist.

/otsingu_soovitused.json