Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määruse nr 3 «Navesti ja Papioru maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 52, 572

Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määruse nr 3 «Navesti ja Papioru maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 08.06.1999 nr 188

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määrusega nr 3 (RT I 1998, 5/6, 71) kinnitatud «Papioru maastikukaitseala kaitse-eeskirjas» järgmised muudatused:

1) sõnastada punkt 1 järgmiselt:

«1. Papioru maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Viljandi Rajooni RSN Täitevkomitee 17. jaanuari 1964. a otsusega nr 1 «Looduse kaitsest Viljandi rajoonis» maastiku üksikelemendina ning reorganiseeriti Viljandi Maakonnavalitsuse 21. augusti 1990. a määrusega nr 296 «Loodushoiust Viljandi maakonnas» kohaliku tähtsusega Papioru maastikukaitsealaks. Kaitseala põhieesmärk on mandrijää sulamisvete setetesse lõikunud sügava järsunõlvalise sälkoru kaitse.»;

2) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 51 järgmises sõnastuses:

«51. Inimestel on lubatud viibida ning korjata marju ja seeni kogu kaitseala maa-alal.»;

3) sõnastada punkt 6 järgmiselt:

«6. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsatöödel.»;

4) tunnistada kehtetuks punkt 7;

5) sõnastada punkt 8 järgmiselt:

«8. Kaitseala metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.»;

6) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 81 järgmises sõnastuses:

«81. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.»;

7) sõnastada punkt 9 järgmiselt:

«9. Kaitsealal on keelatud:

1) Papioru oja veetaseme muutmine ja kallaste kahjustamine;

2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

3) uute maaparandussüsteemide rajamine;

4) jäätmete ladustamine;

5) energiapuistute rajamine ja puhtpuistute kujundamine;

6) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas.»;

8) sõnastada punkt 10 järgmiselt:

«10. Kaitseala valitseja nõusolekul on kaitsealal lubatud:

1) uute ehitiste püstitamine ja teede, õhuliinide ning muude kommunikatsioonide rajamine;

2) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;

3) maakorralduskava kinnitamine;

4) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;

5) projekteerimistingimuste andmine;

6) metsamajandamiskava väljastamine.»;

9) sõnastada punkt 11 järgmiselt:

«11. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ning tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.»;

10) täiendada kaitse-eeskirja punktidega 111, 112 ja 113 järgmises sõnastuses:

«111. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

112. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

113. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.»;

11) sõnastada punkt 12 järgmiselt:

«12. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.»;

12) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 121 järgmises sõnastuses:

«121. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.»

2. Teha Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määrusega nr 3 (RT I 1998, 5/6, 71) kinnitatud «Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskirjas» järgmised muudatused:

1) sõnastada punkt 1 järgmiselt:

«1. Navesti maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Viljandi Maavalitsuse 9. novembri 1992. a määrusega nr 413 «Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas» maakondliku tähtsusega Navesti orundi luidete kaitsealana. Kaitseala põhieesmärk on Navesti orundi luiteliste pinnavormide kaitse.»;

2) sõnastada punkt 5 järgmiselt:

«5. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitseala maa-alal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555), kusjuures erateed ja -rajad on päikesetõusust kuni päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks.»;

3) sõnastada punkt 6 järgmiselt:

«6. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades, sealjuures eramaal omaniku loal.»;

4) sõnastada punkt 7 järgmiselt:

«7. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsatöödel.»;

5) tunnistada kehtetuks punkt 8;

6) sõnastada punkt 9 järgmiselt:

«9. Kaitseala metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.»;

7) sõnastada punkt 10 järgmiselt:

«10. Kaitsealal on keelatud:

1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud kinnisasja omanikul või muul seaduslikul valdajal oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades, maapõueseaduse (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155) paragrahvide 26 ja 62 alusel kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul;

2) uute maaparandussüsteemide rajamine;

3) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ladustamine oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades;

4) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;

5) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas.»;

8) sõnastada punkt 11 järgmiselt:

«11. Kaitseala valitseja nõusolekul on kaitsealal lubatud:

1) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks;

2) hooldustööd koosluste ja kaitsealuste taimeliikide kasvutingimuste säilitamiseks;

3) uute ehitiste püstitamine;

4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;

5) maakorralduskava kinnitamine;

6) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;

7) projekteerimistingimuste andmine;

8) metsamajandamiskava väljastamine.»;

9) sõnastada punkt 12 järgmiselt:

«12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ning tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.»;

10) täiendada kaitse-eeskirja punktidega 121, 122 ja 123 järgmises sõnastuses:

«121. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

122. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

123. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.»;

11) sõnastada punkt 13 järgmiselt:

«13. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.»;

12) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 131 järgmises sõnastuses:

«131. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.»

3. Määrata Navesti ja Papioru maastikukaitsealade valitsejaks Viljandi Maavalitsus.

4. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määruse nr 3 «Navesti ja Papioru maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» punkt 2.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json