Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a määruse nr 121 «Loodi looduspargi ja Viljandi maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 53, 576

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a määruse nr 121 «Loodi looduspargi ja Viljandi maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 10.06.1999 nr 190

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a määrusega nr 121 (RT I 1997, 49, 799) kinnitatud «Loodi looduspargi kaitse-eeskirjas» järgmised muudatused:

1) sõnastada punkt 1 järgmiselt:

«1. Loodi looduspark (edaspidi looduspark) moodustati Viljandi Maakonnavalitsuse 9. novembri 1992. a määrusega nr 413 «Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas» maakondliku tähtsusega looduspargina. Looduspark on moodustatud looduslikult mitmekesise maastiku, kompensatsioonialade ja haruldaste liikide elu- ja kasvupaikade kaitseks.»;

2) sõnastada punkt 6 järgmiselt:

«6. Inimestel on lubatud viibida ning korjata seeni ja marju kogu looduspargis. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555).»;

3) sõnastada punkt 7 järgmiselt:

«7. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult looduspargi valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.»;

4) sõnastada punkt 8 järgmiselt:

«8. Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on looduspargis keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud põllumajandus- ja metsatöödel.»;

5) sõnastada punkt 9 järgmiselt:

«9. Looduspargis on keelatud puhtpuistute kujundamine (välja arvatud Loodi-Püstmäe sihtkaitsevööndis) ja energiapuistute rajamine.»;

6) tunnistada kehtetuks punkt 10;

7) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 101 järgmises sõnastuses:

«101. Looduspargis on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes looduspargi valitseja nõusolekul.»;

8) sõnastada punkt 11 järgmiselt:

«11. Looduspargi valitseja nõusolekuta on looduspargis keelatud:

1) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;

2) maakorralduskava kinnitamine;

3) metsamajandamiskava väljastamine;

4) veekogude kallaste kahjustamine ja veetaseme muutmine;

5) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;

6) projekteerimistingimuste andmine.»;

9) sõnastada punkt 12 järgmiselt:

«12. Looduspargi valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama looduspargi valitsejale kirjaliku taotluse. Looduspargi valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on looduspargi valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Looduspargi valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.»;

10) täiendada kaitse-eeskirja punktidega 121, 122 ja 123 järgmises sõnastuses:

«121. Loodusparki jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

122. Loodusparki jääva pargi kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 4 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

123. Teaduslikke välitöid looduspargis tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.»;

11) punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

«13. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on looduspargi piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.»;

12) tunnistada kehtetuks punktid 15--18;

13) sõnastada punkti 19 esimene lause järgmiselt:

«Looduspargis on 11 sihtkaitsevööndit:»;

14) täiendada punkti 19 alapunktiga 11 järgmises sõnastuses:

«11) Heimtali sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub:

Pärsti vallas Loodi metskonna kvartal 20 (ainult eraldised 1--3, 6 ja 9--22).»;

15) sõnastada punkt 20 järgmiselt:

«20. Sihtkaitsevööndis (välja arvatud Heimtali sihtkaitsevöönd) on lisaks punktides 6--11 nimetatud tegevustele lubatud järgmised tegevused ja loodusvarade kasutamine:

1) jahipidamine ja kalapüük;

2) olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd;

3) puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse eesmärgile looduspargi valitseja igakordsel nõusolekul, kusjuures looduspargi valitsejal on õigus esitada nõudeid raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas;

4) õhuliinide ja muude kommunikatsioonide, samuti mittetootmislike ehitiste rajamine looduspargis paikneva kinnistu või looduspargi tarbeks looduspargi valitseja igakordsel nõusolekul;

5) hooldustööd kaitstavate liikide elutingimuste säilitamiseks looduspargi valitseja igakordsel nõusolekul.»;

16) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 201 järgmises sõnastuses:

«201. Heimtali sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud marjade ja seente korjamine.»;

17) sõnastada punkt 21 järgmiselt:

«21. Sihtkaitsevööndi metsa kaitse eesmärk on:

Paistu ürgoru, Tilli, Polli mägede, Holstre mägede, Kindralimäe, Nõmme, Loodi-Püstmäe, Tõllamäe, Mäemetsa ja Sinialliku sihtkaitsevööndis -- bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine;

Heimtali sihtkaitsevööndis -- metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.»;

18) sõnastada punkt 24 järgmiselt:

«24. Piiranguvööndis on lisaks punktides 6--11 nimetatud tegevustele lubatud:

1) jahipidamine ja kalapüük;

2) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine, välja arvatud looduslikul rohumaal ning metsamaal;

3) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures looduspargi valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas.»;

19) sõnastada punkt 25 järgmiselt:

«25. Looduspargi valitseja igakordsel nõusolekul on piiranguvööndis lubatud:

1) uute ehitiste püstitamine;

2) uute teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine looduspargis paikneva kinnistu või looduspargi tarbeks;

3) uute maaparandussüsteemide rajamine looduspargis paikneva kinnistu tarbeks, juhul kui sellega ei ohustata kaitstavate liikide elutingimusi.»;

20) sõnastada punkt 26 järgmiselt:

«26. Piiranguvööndi metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.»;

21) tunnistada kehtetuks punktid 27--30;

22) sõnastada punkt 31 järgmiselt:

«31. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.»;

23) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 311 järgmises sõnastuses:

«311. Järelevalvet looduspargis teevad looduspargi valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud looduspargis tegutsema ka iseseisvalt.»

2. Teha Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a määrusega nr 121 (RT I 1997, 49, 799) kinnitatud «Viljandi maastikukaitseala kaitse-eeskirjas» järgmised muudatused:

1) sõnastada punkt 1 järgmiselt:

«1. Viljandi maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Viljandi Maakonnavalitsuse 9. novembri 1992. a määrusega nr 413 «Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas» Loodi maakondliku tähtsusega looduspargi osana. Kaitseala on moodustatud looduslikult mitmekesise maastiku, kompensatsioonialade ja haruldaste liikide elu- ja kasvupaikade kaitseks.»;

2) sõnastada punkt 5 järgmiselt:

«5. Inimestel on lubatud viibida, korjata seeni ja marju ning püüda kala kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555).»;

3) sõnastada punkt 6 järgmiselt:

«6. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.»;

4) sõnastada punkt 7 järgmiselt:

«7. Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on kaitsealal keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud põllumajandus- ja metsatöödel. Ujuvvahenditega liiklemine kaitsealal on lubatud, kusjuures veemootorsõidukitega liiklemine on lubatud vastavalt maavanema poolt kehtestatud korrale selleks ettenähtud ja tähistatud liiklusteel ning järelevalve-, pääste- ja teaduslikel välitöödel.»;

5) tunnistada kehtetuks punkt 8;

6) sõnastada punkt 9 järgmiselt:

«9. Piiranguvööndi metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.»;

7) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 91 järgmises sõnastuses:

«91. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.»;

8) sõnastada punkt 10 järgmiselt:

«10. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;

2) maakorralduskava kinnitamine;

3) metsamajandamiskava väljastamine;

4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;

5) projekteerimistingimuste andmine;

6) veekogude kallaste kahjustamine ja veetaseme muutmine;

7) uute maaparandussüsteemide rajamine;

8) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

9) uute ehitiste püstitamine, teede, õhuliinide ning muude kommunikatsioonide rajamine, kui käesoleva kaitse-eeskirja punktis 12 pole sätestatud teisiti.»;

9) sõnastada punkt 11 järgmiselt:

«11. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.»;

10) sõnastada punkt 12 järgmiselt:

«12. Kaitsealal on keelatud:

1) Teigaste (IV) ja Sammuli Tõnise talude õuemaade vahelisel maa-alal kaitstava liigi kasvutingimusi muutev tegevus kaitseala valitseja nõusolekuta;

2) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;

3) jäätmete ladustamine;

4) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;

5) Viljandi järve kalda ulatuses (200 m veepiirist) püstitada tootmisobjekte ja ladusid, millest lähtuv kahjulik mõju ulatub veekaitsevööndini (kuni 10 m veepiirist) või kus toodetakse või ladustatakse I, II või III ohtlikkusklassi kuuluvaid aineid;

6) Viljandi järve veekaitsevööndis majandustegevus, välja arvatud niitmine, karjatamine ja roo lõikamine;

7) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas.»;

11) täiendada kaitse-eeskirja punktidega 121, 122, 123 ja 124 järgmises sõnastuses:

«121. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

122. Kaitsealale jääva pargi kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 4 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

123. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

124. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.»;

12) tunnistada kehtetuks punktid 13--16;

13) sõnastada punkt 17 järgmiselt:

«17. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.»;

14) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 171 järgmises sõnastuses:

«171. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.»

3. Määrata Loodi looduspargi ja Viljandi maastikukaitseala valitsejaks Viljandi Maavalitsus.

4. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a määruse nr 121 «Loodi looduspargi ja Viljandi maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine» punkt 2.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json