Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 281 «Järvevälja maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 55, 587

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 281 «Järvevälja maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 16.06.1999 nr 197

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 281 (RT I 1996, 80, 1440) kinnitatud «Järvevälja maastikukaitseala kaitse-eeskirjas» järgmised muudatused:

1) sõnastada punkt 1 järgmiselt:

«1. Järvevälja maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Kohtla-Järve TSN Täitevkomitee 17. jaanuari 1967. a otsusega nr 7 Järvevälja luidestiku kaitsealana. Kaitseala põhieesmärk on Peipsi põhjaranniku luidestiku ja kaitsealuste liikide elupaikade kaitse.»;

2) sõnastada punkt 6 järgmiselt:

«6. Inimestel on lubatud viibida ning korjata marju ja seeni kogu kaitsealal, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktis 16 sätestatud juhtudel sihtkaitsevööndis. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555).»;

3) sõnastada punkt 7 järgmiselt:

«7. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud üksnes kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades.»;

4) sõnastada punkt 9 järgmiselt:

«9. Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.»;

5) sõnastada punkt 10 järgmiselt:

«10. Kaitsealal on lubatud jahipidamine 1. septembrist 1. veebruarini kaitseala valitseja nõusolekul.»;

6) sõnastada punkt 11 järgmiselt:

«11. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;

2) maakorralduskava kinnitamine;

3) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;

4) projekteerimistingimuste andmine;

5) metsamajandamiskava väljastamine.»;

7) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 111 järgmises sõnastuses:

«111. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.»;

8) sõnastada punkt 12 järgmiselt:

«12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.»;

9) täiendada kaitse-eeskirja punktidega 121 ja 122 järgmises sõnastuses:

«121. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

122. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.»;

10) sõnastada punkt 13 järgmiselt:

«13. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271; 16, 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.»;

11) sõnastada punkt 16 järgmiselt:

«16. Kärasi sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste liikumine väljaspool teid ja radu 1. veebruarist 30. juunini ja Karusoo sihtkaitsevööndis inimeste viibimine 1. aprillist 31. augustini, välja arvatud järelevalve-, pääste- ja teaduslikel välitöödel.»;

12) tunnistada kehtetuks punkt 17;

13) sõnastada punkt 18 järgmiselt:

«18. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 6--9, 11 ja 111 lubatud tegevus. Samuti on kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul lubatud hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks.»;

14) sõnastada punkti 19 alapunkt 3 järgmiselt:

«3) puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile Lohusuu metskonna kvartalites 106, 107 (ainult eraldistes 3, 4), 130 ja 131, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.»;

15) sõnastada punkt 20 järgmiselt:

«20. Sihtkaitsevööndi metsa kaitse eesmärk on metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.»;

16) tunnistada kehtetuks punkt 21;

17) sõnastada punkt 24 järgmiselt:

«24. Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 6--9 ja 11 keelatud tegevus. Samuti on keelatud:

1) uute maaparandussüsteemide rajamine;

2) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine;

3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

4) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine;

5) jäätmete ladustamine.»;

18) sõnastada punkt 25 järgmiselt:

«25. Järvevälja piiranguvööndis on lisaks punktis 24 sätestatud tegevusele keelatud:

1) uute teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine ning ehitiste püstitamine alal, mis jääb Kauksi metskonna kvartali 191 eraldisest 18 kuni kvartali 193 eraldiseni 2 kulgeva kustutatud sihi ja Tartu--Jõhvi maantee vahele. Ülejäänud Järvevälja piiranguvööndis on nimetatud tegevused lubatud kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul;

2) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.»;

19) sõnastada punkt 26 järgmiselt:

«26. Kodassaare piiranguvööndis on lisaks punktis 24 sätestatud tegevusele keelatud:

1) uute teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine ning uute ehitiste püstitamine;

2) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.»;

20) sõnastada punkt 28 järgmiselt:

«28. Piiranguvööndi metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.»;

21) sõnastada punkt 29 järgmiselt:

«29. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.»;

22) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 291 järgmises sõnastuses:

«291. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.»;

23) sõnastada punkt 30 järgmiselt:

«30. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.»

2. Määrata Järvevälja maastikukaitseala valitsejaks Ida-Viru Maavalitsus.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 281 «Järvevälja maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» punkt 2.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json