Teksti suurus:

Kriminaalkoodeksi ja kriminaalmenetluse koodeksi täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 57, 595

Kriminaalkoodeksi ja kriminaalmenetluse koodeksi täiendamise seadus

Vastu võetud 16.06.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. juuni 1999. a otsusega nr 601

§ 1. Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 1999, 38, 485) tehakse järgmised täiendused:

1) koodeksit täiendatakse §-ga 615 järgmises sõnastuses:

«§ 615. Keemiarelva omandamine, hoidmine, edasiandmine või kasutamine

(1) Keemiarelva väljatöötamise, tootmise, omandamise, hoidmise, säilitamise, edasiandmise või keemiarelva kasutamiseks tehtavatest sõjalistest ettevalmistustest osavõtmise eest -- karistatakse vabadusekaotusega kahest kuni kümne aastani.

(2) Keemiarelva kasutamise eest -- karistatakse vabadusekaotusega kolmest kuni kaheteistkümne aastani.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud kuriteo eest kannab vastutust ka võimuesindaja ja sõjaväeline ülem, kes andis korralduse kuriteo toimepanemiseks, kelle nõusolekul kuritegu toime pandi või kes ei takistanud kuriteo toimepanemist, kuigi see oli tema võimuses.»;

2) koodeksit täiendatakse §-ga 1843 järgmises sõnastuses:

«§ 1843. Kontrolli takistamine kemikaale käitlevas ettevõttes

(1) Keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni kemikaalide nimekirjas loetletud keemilisi ühendeid ning teisi samas konventsioonis defineeritud diskreetseid orgaanilisi kemikaale tootvaid, töötlevaid, tarbivaid, eksportivaid ning importivaid ettevõtteid kontrollivale ametiisikule kontrollitavale objektile juurdepääsu keelamise või tema muu kontrollialase tegevuse takistamise eest -- karistatakse rahatrahviga või vabadusekaotusega kuni ühe aastani.

(2) Sama tegevuse eest, kui see on seotud vägivallaga -- karistatakse vabadusekaotusega kuni kolme aastani.»;

3) koodeksit täiendatakse §-ga 1872 järgmises sõnastuses:

«§ 1872. Keemiarelvade keelustamise konventsioonis sätestatud riiklike deklaratsioonide koostamiseks vajaliku teabe varjamine või valeandmete esitamine

Keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsioonis sätestatud riiklike deklaratsioonide koostamiseks vajaliku teabe varjamise või valeandmete esitamise eest -- karistatakse rahatrahviga või vabadusekaotusega kuni kahe aastani.»

§ 2. Kriminaalmenetluse koodeksi (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 1998, 82--84, 1385; 111, 1834; 1999, 4, 53; 16, 271) § 105 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast arvu «614» arvuga «615».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json