Teksti suurus:

Äriseadustiku § 519 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 57, 596

Äriseadustiku § 519 muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. juuni 1999. a otsusega nr 602

Äriseadustiku (RT I 1995, 26--28, 355; 1998, 91--93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360) §-s 519 tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Osaühing, mille osakapital ei ole vähemalt 40 000 krooni, või aktsiaselts, mille aktsiakapital ei ole vähemalt 400 000 krooni, loetakse sundlõpetatuks, kui:

1) ta ei ole hiljemalt 1999. aasta 1. septembriks esitanud äriregistri pidajale avaldust osa- või aktsiakapitali suurendamiseks nimetatud suuruseni või

2) ta ei ole hiljemalt 1999. aasta 1. septembriks esitanud äriregistri pidajale avaldust enda ümberkujundamise kohta või

3) tema käesoleva lõike punktis 1 või 2 nimetatud avaldus jäetakse pärast 1999. aasta 1. septembrit rahuldamata.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel sundlõpetatuks loetud äriühingule kohaldatakse käesoleva seadustiku §-s 513 sätestatut, kusjuures ettevõtteregistri asemel kasutatakse sätete kohaldamisel mõistet «äriregister» ning antud sätetega ettevõtteregistri pidajale pandud kohustusi täidab äriregistri pidaja.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json