Teksti suurus:

Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 57, 597

Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seadus

Vastu võetud 16.06.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. juuni 1999. a otsusega nr 605

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva seadusega reguleeritakse strateegilise kauba Eesti tolliterritooriumile sisse- ja sealt väljavedu ning transiiti läbi Eesti tolliterritooriumi.

(2) Relvade ja laskemoona Eesti tolliterritooriumile sissevedu, samuti relvade üksikeksemplaride väljavedu Eestist või transiiti läbi Eesti tolliterritooriumi reguleeritakse käesoleva seadusega niivõrd, kuivõrd see ei ole reguleeritud teiste seadustega. Relvade ja laskemoona väljavedu Eestist ja transiiti läbi Eesti tolliterritooriumi reguleeritakse käesoleva seaduse või välislepinguga.

§ 2. Strateegiline kaup

(1) Strateegiline kaup käesoleva seaduse mõistes on riiklikku või rahvusvahelist julgeolekut ohustada võiv:

1) sõjaliseks otstarbeks kasutatav kaup, see tähendab vastavad ained, materjalid, vahendid, seadmed, süsteemid ja nende komponendid, tarkvara ja tehnoloogia;

2) nii tsiviil- kui ka sõjaliseks otstarbeks kasutatav kaup (edaspidi kahesuguse kasutusega kaup).

(2) Strateegiliseks kaubaks loetakse ka teenuseid, mis on seotud sõjaliseks otstarbeks kasutatavate kaupade või kahesuguse kasutusega kaupade väljatöötamise, tootmise, kasutamise, hooldamise või sõjalise planeerimisega ning mida osutatakse:

1) Eesti territooriumilt välisriigi territooriumile või välisriigi territooriumilt Eesti territooriumile;

2) Eesti territooriumil välisriigi teenusetarbijale või välisriigi territooriumil Eesti teenusetarbijale;

3) Eesti juriidilisest isikust teenuseosutaja poolt majandustegevuse kaudu välisriigi territooriumil või välisriigi juriidilisest isikust teenuseosutaja poolt majandustegevuse kaudu Eesti territooriumil;

4) Eesti füüsilisest isikust teenuseosutaja poolt välisriigi territooriumil viibides ja välisriigi füüsilisest isikust teenuseosutaja poolt Eesti territooriumil viibides.

(3) Strateegiliste kaupade nimekiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 3. Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi kontrolli komisjon

(1) Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi kontrolli komisjon (edaspidi komisjon) väljastab, pikendab ning tunnistab kehtetuks strateegilise kauba Eesti tolliterritooriumile sisse- ja sealt väljaveo ning transiidiga seonduvaid, käesoleva seaduse § 4 lõigetes 1 ja 3 nimetatud dokumente, samuti kontrollib oma tegevuses osalevate asutuste kaudu nende dokumentide kasutamist ning käesoleva seaduse § 4 lõikes 3 nimetatud dokumentide väljastamise korral strateegilise kauba sihtotstarbelist kasutamist.

(2) Kui kaup ei ole strateegiline kaup või kui selle suhtes on kehtestatud erand vastavalt käesoleva seaduse § 4 lõikele 2, väljastab komisjon taotlejale sellekohase õiendi.

(3) Komisjonil on õigus saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ametiasutustelt ning kõigilt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, kes taotlevad § 4 lõigetes 1 või 3 nimetatud dokumente.

(4) Komisjon moodustatakse ning selle põhimäärus kinnitatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Komisjoni kuuluvad Kaitseministeeriumi, Majandusministeeriumi, Välisministeeriumi, Kaitsepolitseiameti, Politseiameti ja Tolliameti esindajad. Komisjoni juhib välisminister või tema poolt määratud esindaja.

§ 4. Strateegiliste kaupade sisse- ja väljaveo ning transiidiga seonduvad dokumendid

(1) Strateegiliste kaupade nimekirjas olevate kaupade Eesti tolliterritooriumile sisse- või sealt väljavedu või transiit läbi Eesti tolliterritooriumi, samuti nende kaupade sissetoimetamine vabatsooni või väljatoimetamine vabatsoonist võib toimuda ainult ühekordse eriloa -- sisse- või väljaveolitsentsi või transiidiloa -- alusel ning selles määratud tingimustel.

(2) Vabariigi Valitsus võib oma määrusega ette näha erandeid, mil käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud litsentsi või luba ei ole vaja, kui need puudutavad:

1) kahesuguse kasutusega kaupade ajutist sisse- või väljavedu või transiiti, juhul kui kauba omanik ei vahetu, või

2) Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate lahingurelvade ja nende oluliste osade, laskemoona ja lahingumoona ajutist sisse- või väljavedu või alalist sissevedu.

(3) Eesti Vabariigis või välisriigis strateegiliseks kaubaks loetava kauba Eesti tolliterritooriumile sisseveoks või sisseveetud kauba kättesaamise kinnitamiseks väljastatakse kauba lähteriigi asjaomasele asutusele esitamiseks, kui ta seda nõuab, järgmisi dokumente:

1) rahvusvaheline impordisertifikaat -- dokument, mis sisaldab Eesti füüsilisest või juriidilisest isikust importija kinnitust, et ta kohustub kauba näidatud väärtuses ja koguses Eestisse sisse vedama ning seda mitte ümber adresseerima ega taas välja vedama sellekohase litsentsi või kirjaliku loata, ja komisjoni kinnitust selle kohta, et Eestis tagatakse kauba kasutuse järelevalve;

2) lõppkasutaja sertifikaat -- dokument, mis sisaldab Eesti füüsilisest või juriidilisest isikust importija kinnitust, et ta kohustub kauba näidatud väärtuses ja koguses Eestisse sisse vedama, kasutama seda ainult näidatud otstarbel ning seda mitte ümber adresseerima ega taas välja vedama sellekohase litsentsi või kirjaliku loata, ja komisjoni kinnitust selle kohta, et Eestis tagatakse kauba kasutuse järelevalve;

3) kauba kättesaamise tõend -- dokument, mis sisaldab Eesti füüsilisest või juriidilisest isikust importija kinnitust, et ta on kauba lähteriigi eksportija saadetud kauba näidatud väärtuses ja koguses Eestis kätte saanud ning kohustub seda mitte ümber adresseerima ega taas välja vedama sellekohase litsentsi või kirjaliku loata, ja komisjoni kinnitust selle kohta, et Eestis tagatakse kauba kasutuse järelevalve.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud dokumentide väljastamisest keeldutakse, kui:

1) kauba vedu asjaomasesse riiki või lõppkasutajale on vastuolus Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kohustustega;

2) on olemas oht, et kaupa võidakse sihtriigis kasutada inimõiguste rikkumiseks, siseriikliku või rahvusvahelise ebastabiilsuse suurendamiseks, ümber adresseerida või ebasoovitavatel tingimustel taas välja vedada;

3) kauba sisse- või väljavedu või transiit ohustab Eesti Vabariigi huve või julgeolekut;

4) kauba sisse- või väljavedu või transiit võib ohustada keskkonda või inimeste tervist;

5) kauba suhtes kehtivad käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud piirangud.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud dokumendid tunnistatakse kehtetuks:

1) nende dokumentide kaotamise korral;

2) uute asjaolude ilmnemisel, millest teadmise korral nende dokumentide taotluste läbivaatamise ajal oleks nende dokumentide väljastamisest keeldutud, juhul kui väljastatud dokumente pole kauba sisse- või väljaveo või transiidi eesmärgil veel jõutud kasutada.

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud dokumentide taotlemise, väljastamise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord, taotluse menetlemise tähtajad ning strateegilise kauba üle tollipiiri toimetamise kord ja tähtajad kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud dokumentide vormid kehtestatakse välisministri määrusega.

§ 5. Strateegiliste kaupade sisse- ja väljaveo ning transiidiga seonduvate dokumentide kehtivuse tähtajad

(1) Sisse- ja väljaveolitsentsi kehtivusaeg on kuni üks aasta, transiidiloa kehtivusaeg kuni üks kuu ning nende kehtivusaega võib pikendada dokumendi saaja põhjendatud taotluse korral üks kord niisama pikaks perioodiks.

(2) Rahvusvahelise impordisertifikaadi, lõppkasutaja sertifikaadi või kauba kättesaamise tõendi kehtivusaeg on kuni kuus kuud.

§ 6. Sisse- ja väljaveo ning transiidi piirangud

(1) Keelatud on:

1) strateegilise kauba väljavedu Eesti tolliterritooriumilt ning selle transiit läbi Eesti tolliterritooriumi riikidesse, mille suhtes kehtivad ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestatud sanktsioonid;

2) strateegilise kauba väljavedu Eesti tolliterritooriumilt ning selle transiit läbi Eesti tolliterritooriumi kriisikolletesse. Kriisikollete all mõistetakse käesolevas seaduses piirkondi, kus on sõda või sõjaoht, kodusõda või relvastatud konflikt;

3) rahvusvahelise impordisertifikaadi, kauba kättesaamise tõendi või lõppkasutaja sertifikaadi alusel Eestisse sisseveetavate kaupade ümberadresseerimine või taasväljavedu sellekohase kirjaliku loata, olenemata sellest, kas see kaup on strateegiline kaup;

4) isikuvastaste maamiinide, tuuma-, bakterioloogiliste (bioloogiliste) või keemiarelvade ning nende valmistamiseks kasutatavate materjalide, riist- ja tarkvara ning tehnoloogia väljavedu või transiit läbi Eesti tolliterritooriumi ja teenuste osutamine nende artiklite valmistamisel, olenemata sihtriigist.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkte 2 ja 3 ei kohaldata välisriikide suhtes, kellega Eesti Vabariik on sõlminud sellekohase välislepingu.

§ 7. Informatsiooni kasutamine

(1) Kui kauba valdajal või printsipaalil on informatsiooni, mis annab alust arvata, et Eestisse sisseveetavat, Eestist väljaveetavat või transiitkaupa kavatsetakse kasutada massihävitusrelvade või tavarelvade arendamiseks või tootmiseks, on ta kohustatud sellest informeerima komisjoni, olenemata sellest, kas need kaubad kuuluvad strateegiliste kaupade nimekirja või mitte.

(2) Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidiga seotud informatsiooni strateegilise kauba valdaja kohta võib avalikustada ainult käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud piirang ei takista:

1) kasutada informatsiooni või seda vahetada käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud valitsusasutuste vahel, et kontrollida strateegilise kauba sisse- ja väljavedu ning transiiti;

2) kasutada informatsiooni kohtueelses menetluses, kohtumenetluses või kohtuotsuse täitmiseks;

3) edastada informatsiooni rahvusvahelistele organisatsioonidele või välislepingute täitmise üle järelevalvet teostavatele asutustele, juhul kui Eesti on võtnud kohustuse anda neile aru strateegiliste kaupade sisse- ja väljaveo ning transiidi kohta.

§ 8. Järelevalve

Järelevalve strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi üle toimub vastavalt tolliseadusele (RT I 1998, 3, 54; 36/37, 552; 51, 756; 1999, 10, 156), arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

§ 9. Strateegiliste kaupade sisse- ja väljaveo ning transiidiga seonduvate dokumentide tagastamine

Kasutamata jäänud sisse- või väljaveolitsentsi, transiidiloa, rahvusvahelise impordisertifikaadi, kauba kättesaamise tõendi või lõppkasutaja sertifikaadi peab kauba eksportija, importija või printsipaal komisjonile tagastama koos kirjaliku selgitusega, miks seda ei kasutatud.

§ 10. Vastutus

(1) Kauba eksportija, importija või printsipaal vastutab selle eest, et strateegilise kauba sisse- või väljavedu või transiit toimub käesoleva seaduse ja muude õigusaktidega kehtestatud korras ja vastavuses talle antud, käesoleva seaduse § 4 lõigetes 1 või 3 nimetatud dokumentidega.

(2) Käesoleva seaduse ja selle alusel vastuvõetud õigusaktide rikkumise korral kohaldatakse kuriteo tunnuste puudumisel haldusvastutust tolliseaduse § 69 järgi.

§ 11. Kriminaalkoodeksi muutmine

Kriminaalkoodeksi (RT 1992, 20, 288; RT I 1999, 38, 485) § 1871 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«§ 1871. Strateegilise kauba kohta valeandmete esitamine või teabe varjamine

Valeandmete esitamise või teabe varjamise eest strateegilise kauba sisse- või väljaveolitsentsi, transiidiloa, rahvusvahelise impordisertifikaadi, lõppkasutaja sertifikaadi või kauba kättesaamise tõendi taotlemisel -- karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni kahe aastani.»

§ 12. Relvaseaduse muutmine

Relvaseaduse (RT I 1995, 62, 1056; 1997, 93, 1564) §-s 46 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Relvade ja laskemoona sisse- ja väljavedu ning transiit toimub käesoleva seaduse, tolliseaduse (RT I 1998, 3, 54; 36/37, 552; 51, 756; 1999, 10, 156) ja strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seaduse ning nende alusel välja antud õigusaktidega sätestatud korras.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Teenistus- ja tsiviilrelvade või nende oluliste osade või laskemoona väljavedu ja transiit toimub strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seaduse või välislepingu alusel.»

§ 13. Strateegilise kauba välja- ja transiitveo seaduse kehtetuks tunnistamine

Strateegilise kauba välja- ja transiitveo seadus (RT I 1994, 30, 466) tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json