Teksti suurus:

Kemikaalide Teabekeskuse moodustamine ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määruse nr 244 «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 57, 603

Kemikaalide Teabekeskuse moodustamine ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määruse nr 244 «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 29.06.1999 nr 205

Kemikaalide Teabekeskuse moodustamine ja Vabariigi Valitsuse8. oktoobri 1996. a määruse nr 244«Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ningnende tegevuselõpetamise korra kinnitamine» muutmine

Kemikaaliseaduse (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512) paragrahvi 7lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995,94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 362;87, 1468; 1998, 28, 356;36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274) paragrahvi 43lõike 3 alusel VabariigiValitsus määrab:

1. Moodustada 1. juulist 1999. a Sotsiaalministeeriumivalitsemisalas riigiasutus Kemikaalide Teabekeskus, asukohtGonsiori 29, Tallinn, Eesti Vabariik.

2. Sotsiaalministril kinnitada Kemikaalide Teabekeskusepõhimäärus ja eelarve.

3. Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. amäärusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutustemoodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korras»(RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118/120,1898) teha järgmised muudatused:

1) punkti 5 täiendada pärast sõna«kui» sõnadega «Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud»;

2) punkti 24 alapunkt 6 sõnastada järgmiselt:

«6) juhul kui riigiasutuse moodustab Vabariigi Valitsus, ülesanneriigiasutuse kõrgemalseisva valitsusasutuse juhilekinnitada riigiasutuse eelarve ja põhimäärus.»

Peaminister Mart LAAR

Sotsiaalminister Eiki NESTOR

Riigisekretär Aino LEPIK vonWIRÉN

/otsingu_soovitused.json