Teksti suurus:

Vedelkütuse seaduse, vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja vedelkütuse miinimumvaru seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 53, 365

Vedelkütuse seaduse, vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja vedelkütuse miinimumvaru seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.06.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 29. juuni 2004. a otsusega nr 658

I. Vedelkütuse seaduses (RT I 2003, 21, 127; 88, 591; 2004, 18, 131) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2:

1) lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kütuse nimetus on EÜ Nõukogu määrusega 2658/87/EMÜ tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) kütuse kaubakoodi kohane nimetus;»;

2) lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kütuse käitlemine on tarbimisse lubatud kütuse müük või müügiks pakkumine (edaspidi müük), vedu, hoiuteenuse osutamine ja ladustamine ning kütuse import, eksport ja tootmine;»;

3) lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) kütuse import on kütusele vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri kohaldamine EÜ Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik), tähenduses;»;

4) lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) kütuse eksport on kütusele ekspordi tolliprotseduuri kohaldamine ühenduse tolliseadustiku tähenduses;»;

5) lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

6) lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) kütuse tarbimisse lubamine on aktsiisikauba tarbimisse lubamine alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602) tähenduses.»

§ 2. Paragrahvi 3:

1) lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kütuste täpsustatud loetelu kehtestab KN-i kaubakoodide alusel majandus- ja kommunikatsiooniminister.»;

2) lõikes 3 asendatakse sõnad «kütuseettevõtja poolt müüdud kvaliteedinõuetele mittevastava kütusega kolmandatele isikutele tekkida võiva varalise kahju hüvitamiseks» sõnadega «kütuseettevõtja tegevuse tagajärjel kolmandatele isikutele tekkida võiva varalise kahju hüvitamiseks»;

3) täiendatakse lõigetega 51–53 järgmises sõnastuses:

« (51) Üheaegselt kütuse hoiuteenuse osutamiseks ja kütuse müügiks võib registreeringut taotleda äriühing, kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 500 000 krooni või kellel on kehtiv vastutuskindlustuse leping kindlustussumma alammääraga vähemalt 500 000 krooni.

(52) Üheaegselt kütuse hoiuteenuse osutamiseks ja kütuse impordiks võib registreeringut taotleda äriühing, kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 10 miljonit krooni.

(53) Registreering ei ole nõutav, kui mootorsõiduki kasutuslepingu sõlmimisega kaasneb kasutuslepingukohane kütuse müük.»

§ 3. Paragrahvi 4:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Müüja peab järelevalveasutuse nõudmisel esitama dokumendid või andma asjasse puutuvaid selgitusi kütuselisandi ja sellele vastava tähistusega müüdava kütuse kohta.»;

2) täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Ühes tanklas võib kütust müüa ja müügitegevuseks vajalikku kütust ladustada ainult üks juriidiline isik.»

§ 4. Paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Erandid kütuse tarbimisse lubamisel ja eksportimisel

(1) Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses sätestatud aktsiisivaba kütust võib tarbimisse lubada registreeringuta ning vastavussertifikaadita.

(2) Väljaspool Eestit kasutatavatel vee- ja õhusõidukitel tarbitavat kütust võib tarbimisse lubada ja eksportida registreeringuta ja vastavussertifikaadita.»

§ 5. Paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Saatedokument

(1) Saatedokument, mis võimaldab kütust ja selle kogust identifitseerida, tuleb vormistada kütuse müügil, kütuse üleandmisel hoidjale või hoiuleandjale. Saatedokument ei ole nõutav kütuse müügil tanklast.

(2) Saatedokumendil peavad raamatupidamise seaduse (RT I 2002, 102, 600; 2003, 88, 588) alusel algdokumendis esitatavatele andmetele lisaks olema järgmised andmed:
1) kütuse nimetus;
2) bensiini puhul selle oktaaniarv;
3) diislikütuse puhul märge, kas see on talvine või suvine;
4) erimärgistatud diislikütuse puhul märge erimärgistatuse kohta;
5) kütuse vastavussertifikaadi või Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud sertifikaadi number, väljaandja nimi ja väljaandmise kuupäev;
6) kütuse müüja või kütuse hoidja registreeringu number.

(3) Kütuse müüja võib kütust suunata oma tegevuskohtadesse ettevõttesisese saatedokumendiga, mis vastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele ja millel on viide esialgsele saatedokumendile.

(4) Kütuse müüja peab kütuse saatedokumenti hoidma igas tegevuskohas, kus see kütus on müügil, ning esitama saatedokumendi viivitamata järelevalvet teostavale ametiisikule tema nõudmisel.

(5) Saatedokumenti tuleb säilitada vastavalt raamatupidamise seaduse alusel raamatupidamise algdokumendi säilitamise kohta sätestatud nõuetele.

(6) Kui hoiuleandjale antakse üle kütus, mida ta samal ajal müüb, ei ole eraldi saatedokumendi vormistamine nõutav. Müügi saatedokumendile lisatakse sellisel juhul kütuse hoidja esindaja kinnitus kütuse üleandmise kohta.

(7) Aktsiisilaost kütuse müügil või lähetamisel hoidjale üleandmiseks kohaldatakse saatedokumendile alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusest tulenevaid nõudeid.»

§ 6. Paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Kütuse käitlemise aruanne

(1) Kütusemüüja esitab iga kuu 15. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile aruande tema poolt eelmisel kalendrikuul käideldud kütuste ja nende jääkide kohta.

(2) Aktsiisilaopidaja esitab kütuse käitlemise aruande alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusest tulenevas korras ning ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruannet.

(3) Kütuse käitlemise aruande vorm, selle täitmise ja esitamise kord kehtestatakse rahandusministri määrusega.»

§ 7. Seaduse 2. peatükki täiendatakse §-ga 7 1 järgmises sõnastuses:

« § 71. Euroopa Komisjoni teavitamine

(1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitab Euroopa Komisjoni perioodiliselt kütuse hindadest.

(2) Kütusemüüja on kohustatud andma Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõudel andmeid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitamiseks.»

§ 8. Paragrahvi 8:

1) lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nõuded autobensiinile, diislikütusele, kergele kütteõlile ja raskele kütteõlile, välja arvatud põlevkivikütteõli, kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.»;

2) lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Autobensiinidest võib tarbimisse lubada ja müüa ainult pliivaba bensiini.»;

3) lõikes 4 asendatakse sõna «importi» sõnadega «tarbimisse lubamist»;

4) lõike 5 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kütuse nimetus, KN-i kaubakood, kütuse kogus;
3) selle äriühingu nimi, kes kütuse tarbimisse lubab;».

§ 9. Paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Vastavuse tõendamine

(1) Käesoleva seaduse § 8 lõikes 1 nimetatud ning tarbimisse lubatud kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tõendab vastavussertifikaat või kütuse nõuetele vastavust kinnitav sertifikaat, mis on väljastatud Euroopa Liidu liikmesriigis.

(2) Vastavussertifikaadi väljastab volitatud asutus.

(3) Kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tuleb tõendada vastavussertifikaadiga:
1) kütuse importimisel, kui seda ei toimetata aktsiisilattu;
2) kütuse aktsiisilaost tarbimisse lubamisel, välja arvatud juhul, kui Euroopa Liidu liikmesriigist lähetatud kütus on ladustatud aktsiisilaos eraldi mahutis.

(4) Kütus, mille vastavust kehtestatud nõuetele tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel tõendada, paigutatakse Eestisse toimetamisel tollilattu, tolliterminali või aktsiisilattu.

(5) Vastavussertifikaat:
1) esitatakse tollile koos vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooniga või
2) jääb aktsiisilaost kütuse lähetajale.

(6) Kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tuleb uuesti tõendada, kui kütuse vastavussertifikaadi väljastamisest on möödunud rohkem kui kuus kuud.

(7) Käesoleva seaduse § 8 lõikes 4 nimetatud loa alusel imporditava kütuse korral asendab vastavussertifikaati kütuse tootja väljastatud kütuse omadusi iseloomustav toote sertifikaat, mis esitatakse koos impordi tollideklaratsiooniga.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata juhtudel tõendatakse tarbimisse lubatud kütuse vastavust kehtestatud nõuetele seda vastavust kinnitava sertifikaadiga, mis on väljastatud Euroopa Liidu liikmesriigis.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud sertifikaati tuleb säilitada vastavalt raamatupidamise seaduses raamatupidamise algdokumendi säilitamise kohta sätestatud nõuetele.»

§ 10. Paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesoleva seaduse § 9 lõikes 5 sätestatud juhtudel tuleb kontrollimisel esitada vastavussertifikaadi originaal või selle väljaandja või aktsiisilaopidaja kinnitatud koopia.»

§ 11. Paragrahvi 19:

1) lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 2 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse §-s 13 nimetatud tegevusaladel tegutseja tegevuskoht on:»;

3) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Tarbijale tema elukohas kütuse müügi korral märgitakse tegevuskohana kütuse müüja sõiduki või kütuse müüja renditud sõiduki registreerimisnumber.»

§ 12. Paragrahvi 22 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) registreeringu olemasolu kontrollimine kütuse käitlemisel;
2) kütuse nõuetele vastavuse ja nõuetele vastavust tõendavate dokumentide kontrollimine kütuse käitlemisel;».

§ 13. Paragrahvi 23 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) nõuetele mittevastava kütusega tehtavate toimingute heakskiitmine.»

§ 14. Paragrahvi 28:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud toiminguteks tuleb taotleda sellekohase ettekirjutuse teinud järelevalveasutuse heakskiitu. Nõuetele mittevastava kütuse käitleja peab järelevalveasutust mõistliku aja jooksul kirjalikult teavitama tehtud toimingu tulemustest.»;

2) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõikest 5 jäetakse välja sõnad «või 4»;

4) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Järelevalveasutus annab nõuetele mittevastava kütusega toimingute tegemisele heakskiidu taotluse esitamise päevast arvates viie tööpäeva jooksul.»

II. Vedelkütuse erimärgistamise seaduses (RT I 1997, 73, 1201; 86, 1464; 2000, 33, 199; 2001, 88, 531; 2002, 44, 284; 63, 387; 2003, 2, 17; 88, 591; 90, 602) tehakse järgmised muudatused:

§ 15. Seadust täiendatakse §-ga 12 järgmises sõnastuses:

« § 12. Erimärgistatud vedelkütuse müügi erisused

(1) Erimärgistatud vedelkütuse müügil on müüja kohustatud ostja tuvastama. Müüja nõuab füüsilisest isikust ostjalt isikut tõendava dokumendi esitamist ja juriidilise isiku esindajalt volikirja esitamist, millele on märgitud juriidilise isiku esindaja nimi ja isikukood ning esindatava juriidilise isiku nimi, registreeringu number või selle puudumisel registrikood.

(2) Müüja keeldub erimärgistatud kütuse müügist käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikut tõendavate andmete ja dokumentide esitamata jätmise korral.

(3) Erimärgistatud kütuse müüja märgib üles ostja nime, füüsilisest isikust ostja isikukoodi, juriidilisest isikust ostja registreeringu numbri või selle puudumisel registrikoodi ja edastab need andmed koos teiste andmetega vedelkütuse seaduse (RT I 2003, 21, 127; 88, 591; 2004, 18, 131) § 7 lõike 3 alusel kehtestatud korras Maksu- ja Tolliametile.»

§ 16. Paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Väljaspool Eestit kasutatavatel veesõidukitel tarbitavat kerget kütteõli ei erimärgistata.»

§ 17. Paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksu- ja Tolliamet teostab järelevalvet kerge kütteõli ja diislikütuse erimärgistamise ning erimärgistatud vedelkütuse käitlemise ja kasutamise üle.»

III. § 18. Vedelkütuse miinimumvaru seaduse (RT I 2001, 36, 202; 88, 531; 2002, 63, 387; 2003, 81, 548; 88, 594) § 15 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) 5 päeva koguses 2004. aasta 1. oktoobriks;».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json