Teksti suurus:

Halduskoostöö seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 53, 367

Halduskoostöö seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.06.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 29. juuni 2004. a otsusega nr 660

§ 1. Halduskoostöö seaduses (RT I 2003, 20, 117; 82, 552) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevat seadust ei kohaldata, kui haldusülesande täitmiseks volitamisel sõlmitakse tsiviilõiguslik leping, järgides käesoleva seaduse § 3 lõiget 4.»;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Riigieelarves nimeliselt sätestatud eraldist saava juriidilise isikuga sõlmitavale halduslepingule kohaldatakse käesoleva seaduse §-sid 10, 11, 15 ja 16.»;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Haldusülesande täitmiseks volitamise korral võib sõlmida tsiviilõigusliku lepingu, kui seadus ei näe ette üksnes halduslepingu sõlmimist, lepinguga ei reguleerita avaliku teenuse kasutaja või muu kolmanda isiku õigusi ega kohustusi, riiki või kohalikku omavalitsust ei vabastata tal lasuvatest kohustustest ja ülesande täitmisel ei kasutata täidesaatva riigivõimu volitusi. Kui lepingust selgelt ei nähtu poolte tahe sõlmida tsiviilõiguslik leping, eeldatakse, et tegemist on halduslepinguga.»;

4) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isikuga haldusülesande täitmiseks volitamise halduslepingu sõlmimise korral juhindutakse riigihangete seaduses (RT I 2000, 84, 534; 2001, 40, 224; 50, 284; 2002, 23, 131; 47, 297; 61, 375; 63, 387; 87, 505; 99, 577; 2003, 25, 153; 78, 521; 88, 591) teenuste tellimise hankelepingu sõlmimise tingimustest ja pakkumismenetluse läbiviimise korrast, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.»;

5) paragrahvi 13 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata järgmiste halduslepingute suhtes:
1) kohaliku omavalitsuse üksuste liidule riigi või kohaliku omavalitsuse haldusülesande täitmiseks volitamise haldusleping;
2) ülikooliseaduse (RT I 1995, 12, 119; 2003, 33, 206; 58, 387) § 131 lõikes 2 nimetatud haldusleping;
3) erakooliseaduse (RT I 1998, 57, 859; 1999, 24, 358; 51, 550; 2000, 40, 255; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 53, 336; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116; 2004, 30, 206; 41, 276) § 22 lõigete 21 ja 22 alusel sõlmitud halduslepingud;
4) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157 ja 160; 2004, 29, 192) ning selle alusel kehtestatud õigusaktide tähenduses tervishoiuteenuste ja kiirabiteenuste tellimiseks sõlmitav haldusleping, arvestades riigihangete seaduse § 4 lõiget 3;
5) planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258) § 10 lõikes 6 nimetatud leping;
6) struktuuritoetuse seaduse (RT I 2003, 82, 552) § 14 lõikes 2 nimetatud haldusleping.»;

6) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse sõna «teostamiseks» sõnadega «pakkumismenetluse korraldamiseks»;

7) paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingute suhtes ei kohaldata riigihangete seaduse §-sid 61–711 ja 73 1–734.»;

8) paragrahvi 14 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikule haldusülesande täitmiseks volitamise halduslepingu sõlmimisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 13 sätestatut. Haldusleping sõlmitakse riigihangete seaduse §-s 57 sätestatud pakkumismenetluse tulemusena.»

§ 2. Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json