Teksti suurus:

Täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 60, 617

Täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. juuli 1999. a otsusega nr 616

Täiskasvanute koolituse seaduses (RT I 1993, 74, 1054; 1998, 71, 1200; 1999, 10, 150) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõna «sätestab» sõnadega «täiskasvanute koolituse alused ja».

§ 2. Paragrahvis 2 asendatakse sõnad «Täiskasvanute koolitusasutused on» sõnadega «Käesoleva seaduse tähenduses on täiskasvanute koolitusasutused».

§ 3. Paragrahvi 4:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «ning ülikooliseadus (RT I 1995, 12, 119; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 1998, 57, 859)» sõnadega «, ülikooliseadus (RT I 1995, 12, 119; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 1998, 57, 859; 1999, 10, 150) ning erakooliseadus (RT I 1998, 57, 859; 1999, 24, 358; 51, 550)»;

2) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõiget 3 täiendatakse enne sõna «Vabahariduslikku» sõnadega «Tööalast ja»;

4) täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

«(5) Riigi- või munitsipaalkutseõppeasutuste ja riigi rakenduskõrgkoolide poolt korraldatava täiskasvanute tööalase koolituse läbiviimisele kohaldatakse kutseõppeasutuse seadust (RT I 1998, 65/65, 1007; 1999, 10, 150; 51, 550) ning rakenduskõrgkooli seadust (RT I 1998, 61, 980; 1999, 10, 150).

(6) Erakoolid, kes korraldavad täiskasvanute tööalast või vabahariduslikku koolitust, mille õppe maht on üle 120 tunni, peavad selleks taotlema koolitusloa haridusministri määrusega kehtestatud tingimustel ja korras.»

§ 4. Paragrahv 41 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 6. Vabariigi Valitsus:

1) kiidab heaks täiskasvanuhariduse riiklikud prioriteedid;

2) lähtudes prioriteetidest, näeb riigieelarve eelnõus Haridusministeeriumi valitsemisala kuludes ette vahendid täiskasvanute koolituseks ja täiskasvanuhariduse uuringuteks;

3) moodustab Täiskasvanuhariduse Nõukogu ja kinnitab tema põhimääruse.»

§ 6. Seadust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

«§ 61. (1) Täiskasvanuhariduse Nõukogu on Vabariigi Valitsuse nõuandev kogu, kes:

1) nõustab Vabariigi Valitsust täiskasvanuhariduse küsimustes;

2) nõustab Vabariigi Valitsust riigieelarve eelnõu koostamisel täiskasvanuhariduse toetuseks ettenähtud vahendite osas;

3) selgitab välja täiskasvanuhariduse riiklikud prioriteedid;

4) annab esitatud aruannete põhjal hinnangu riigieelarvest täiskasvanuhariduse toetuseks eraldatud vahendite kasutamisele.

(2) Täiskasvanuhariduse Nõukogu esimeheks on ametikoha järgselt haridusminister, kes nimetab Täiskasvanuhariduse Nõukogu liikmete hulgast aseesimehe.

(3) Täiskasvanuhariduse Nõukogu tehnilise teenindamise tagab Haridusministeerium.»

§ 7. Paragrahvi 8:

1) lõiget 5 täiendatakse pärast sõna «töötajale» sõnadega «või teenistujale» ja pärast sõna «töötaja» sõnadega «või teenistuja»;

2) lõiget 9 täiendatakse pärast sõna «töötaja» sõnadega «või teenistuja»;

3) tekstis asendatakse sõna «ametnik» sõnaga «teenistuja».

§ 8. Paragrahvi 9 täiendatakse pärast sõna «töötajatest» sõnadega «või teenistujatest».

§ 9. Paragrahvi 13:

1) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Täiskasvanute tööalase koolituse võimaluste tagamiseks võidakse vahendeid ette näha valla- või linnaeelarves.»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Riigiasutuste töötajatele ja teenistujatele nähakse tööalaseks koolituseks ette vahendid riigieelarves -- nimetatud töötajate ja teenistujate aastasest palgafondist kahe kuni nelja protsendi ulatuses.»;

3) täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

«(51) Pedagoogidele, kelle palgad kaetakse riigieelarvest, nähakse tööalaseks koolituseks ette vahendid riigieelarves -- nimetatud pedagoogide aastasest palgafondist vähemalt kolme protsendi ulatuses.»;

4) täiendatakse lõikega 52 järgmises sõnastuses:

«(52) Kohaliku omavalitsuse asutuste pedagoogidele, kelle palgad kaetakse valla- või linnaeelarvest, nähakse tööalaseks koolituseks ette vahendid riigieelarves -- nimetatud pedagoogide aastasest palgafondist vähemalt kolme protsendi ulatuses.»;

5) lõiget 6 täiendatakse pärast sõna «töötajate» sõnadega «ja teenistujate».

§ 10. Paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Vabaharidusliku koolituse toetuseks võidakse ette näha vahendid riigi- ja valla- või linnaeelarves, kusjuures riigieelarve vahenditest toetatakse Haridusministeeriumi kaudu vaid koolitusluba omavate täiskasvanute koolitusasutuste õpetajate ja direktorite (juhatajate) töötasu.»

§ 11. Paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 15. Riigieelarvest käesoleva seaduse § 6 punktis 2 ja § 14 lõikes 2 nimetatud vahendite taotlemise tingimused ja finantseerimise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»

§ 12. Käesoleva seaduse § 9 punkt 2 ja § 10 jõustuvad 2000. aasta 1. jaanuaril.

§ 13. Käesoleva seaduse § 9 punkt 4 jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json