Teksti suurus:

Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 91, 1425

Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.06.2004 nr 38

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276) § 15 lõike 11 alusel.

§ 1. Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise eesmärk

Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise eesmärk on õpilaste käitumisharjumuste korrigeerimine, koolieiramise vähendamine, üldise sotsiaalse pädevuse tõstmine ning õpiharjumuse ja väärtushoiakute kujundamine, tagamaks võimetekohane edasijõudmine õppetöös.

§ 2. Kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise tingimused

(1) Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klass(id) (edaspidi klass) moodustatakse õpilastele, kes ei arvesta üldtunnustatud käitumisnorme ega kooli kodukorra nõudeid, õpetajate, lapsevanema nõudmisi või kellel on koolis ja väljaspool kooli tõsiseid käitumisprobleeme ning kes on seoses sellega õpiraskustes või klassikursust korranud.

(2) Klass moodustatakse põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava või põhikooli lihtsustatud riikliku (abiõppe) õppekava järgi õppivate 2. või 3. kooliastme ühe või mitme klassi õpilastest.

(3) Klass moodustatakse õppeaasta alguses. Erandjuhtudel võib klassi moodustada ka õppeaasta teise poolaasta alguses.

(4) Klassi täituvuse ülemine piirnorm on 12 õpilast. Mitme klassi õpilastest moodustatud klassi täituvuse ülemine piirnorm on 10 õpilast.

(5) Klassile eraldatakse oma õpperuum.

§ 3. Õpilaste klassi vastuvõtmise tingimused

(1) Õpilase klassi vastuvõtmise aluseks on alaealiste komisjoni otsus õpilase klassi suunamise kohta või õppenõukogu otsus.

(2) Õppenõukogu otsuse aluseks on kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või kooli põhjendatud taotlus koos lapsevanema nõusolekuga või lapsevanema taotlus.

§ 4. Klassi õpilaste õppekorraldus

Klassi õpilaste võimeid ja iseärasusi arvestava õppekava (k.a ainekavad ja tulemuste hindamise põhimõtted) töötab välja kool. Klassi õppekava, päevakava ja tunniplaani kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

Haridusministri 11. oktoobri 1999. a määrus nr 51 «Kasvatusraskustega 7.–9. klassi õpilaste klassi moodustamise tingimuste ja korra kinnitamine» (RTL 1999, 140, 1975; 2002, 8, 68; 87, 1355) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS