Teksti suurus:

Riiklikule ekspertiisiasutusele, muule asutusele või juriidilisele isikule seoses kohtuekspertiisi tegemisega tekkinud kulude arvestamise ja hüvitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2010
Avaldamismärge:

Riiklikule ekspertiisiasutusele, muule asutusele või juriidilisele isikule seoses kohtuekspertiisi tegemisega tekkinud kulude arvestamise ja hüvitamise kord

Vastu võetud 13.08.2002 nr 263
RT I 2002, 72, 431
jõustumine 01.09.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
18.06.2004 nr 225 ( RT I 2004, 51, 359) 1.07.2004

Määrus kehtestatakse « Kohtuekspertiisiseaduse» (RT I 2001, 53, 309; 2002, 47, 297; 61, 375) § 26 lõike 2 ja « Kriminaalmenetluse seadustiku» (RT I 2003, 27, 166; 83, 558; 88, 590; 2004, 46, 329) § 175 lõike 4 alusel ning kooskõlas « Väärteomenetluse seadustiku» (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88, 590; 2004, 46, 329) § 38 lõikega 1.
[RT I 2004, 51, 359 – jõust. 1.07.2004]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

(1) Määruses sätestatakse riiklikule ekspertiisiasutusele, muule asutusele või juriidilisele isikule seoses kohtuekspertiisi tegemisega tekkinud kulude (edaspidi ekspertiisikulud) arvestamise ja hüvitamise kord.

(2) Riiklikule ekspertiisiasutusele hüvitatakse ekspertiisikulud kriminaalmenetluses, tsiviilkohtumenetluses ja väärteomenetluses. Muule asutusele või juriidilisele isikule hüvitatakse ekspertiisikulud kriminaalmenetluses ja väärteomenetluses.

§2. Ekspertiisikulude arvestamise põhimõtted

(1) Ekspertiisikulude arvestus peab olema arusaadav, õige, läbipaistev, detailne ja järjepidev.

(2) Ekspertiisikulude arvestus ei või olla suunatud kasumi saamisele.

§3. Ekspertiisikulude sissenõudmine

Ekspertiisikulud kantakse menetluskuludesse ja nõutakse sisse või jäetakse sisse nõudmata kohtu, kohtueelse uurimise asutuse või kohtuvälise menetleja poolt menetlusseadustes ettenähtud korras.

2. peatükk
RIIKLIKU EKSPERTIISIASUTUSE EKSPERTIISIKULUDE ARVESTAMINE JA HÜVITAMINE

§4. Riikliku ekspertiisiasutuse ekspertiisikulude koosseis ja arvestamine

(1) Riikliku ekspertiisiasutuse ekspertiisikulude koosseisu kuuluvad:
1) eksperdi palgakulu;
2) materjalikulu;
3) seadme hooldus- ja remondikulu;
4) transpordikulu;
5) kommunaalkulu;
6) põhivara kulum.

(2) Ekspertiisikulud arvestatakse riiklikus ekspertiisiasutuses tehtava iga ekspertiisiliigi kohta eraldi.

(3) Ekspertiisikulude arvestamine toimub kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning hea raamatupidamistavaga ja seda kajastatakse raamatupidamisdokumentides.

§5. Riikliku ekspertiisiasutuse ekspertiisikulude hüvitamine

(1) Riiklik ekspertiisiasutus lisab kohtule, kohtueelse uurimise asutusele või kohtuvälisele menetlejale esitatavale ekspertiisiaktile õiendi, milles märgib ekspertiisi hinna vastavalt «Kohtuekspertiisiseaduse» § 26 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ekspertiiside hinnakirjale ja menetleja kutsel kohtueksperdi ilmumise kulud.

(2) Kui riikliku ekspertiisiasutuse ekspertiisikulud kujunevad väiksemaks kui hinnakirjas kehtestatud ekspertiisi hind, näidatakse lõikes 1 nimetud õiendis ära ekspertiisikulude koosseis ja suurus.

(3) Kohus, kohtueelse uurimise asutus või kohtuväline menetleja kannab riikliku ekspertiisiasutuse poolt esitatud õiendis näidatud kulud menetluskuludesse.

§6. Riikliku ekspertiisiasutuse kulude arvestamine ja hüvitamine ekspertiisi tegemisest keeldumise korral

(1) Kui ekspert keeldub seaduses sätestatud alusel ekspertiisi tegemast, lisab riiklik ekspertiisiasutus ekspertiisist keeldumise aktile õiendi juba tehtud kulutuste kohta.

(2) Ekspertiisi tegemisest keeldumise korral kannab kohus, kohtueelse uurimise asutus või kohtuväline menetleja juba tehtud kulutuste õiendis näidatud summa menetluskuludesse kuni 50% ulatuses hinnakirjas näidatud ekspertiisihinnast.

3. peatükk
MUU ASUTUSE VÕI JURIIDILISE ISIKU EKSPERTIISIKULUDE SUURUS JA HÜVITAMINE

§7. Ekspertiisikulude suurus

(1) Ekspertiisikulude koosseisu arvatakse ekspertiisile tehtud otsene kulutus.

(2) Ekspertiisikulude koosseisu võib kuluartiklina arvata kulutuse, mis moodustab vähemalt 10% ekspertiisikulude kujunevast suurusest.

(3) Ekspertiisikulude koosseisu ei arvata eksperdi töötasu ega muid temaga seotud kulutusi.

§8. Ekspertiisikulude hüvitamine

(1) Muu asutus või juriidiline isik lisab kohtule, kohtueelse uurimise asutusele või kohtuvälisele menetlejale esitatavale ekspertiisiaktile õiendi ekspertiisikulude kohta, kus on näidatud ekspertiisikulude koosseis §-s 7 sätestatu alusel kuluartiklite kaupa.

(2) Hüvitamisele kuuluv summa määratakse kindlaks lähtuvalt esitatud õiendist kohtu, kohtueelse uurimise asutuse või kohtuvälise menetleja määrusega.

(3) Kohtul, kohtueelse uurimise asutusel või kohtuvälisel menetlejal on õigus teha järelepärimisi õiendis näidatud ekspertiisikulude kohta.

(4) Kohus, kohtueelse uurimise asutus või kohtuväline menetleja kannab määruses näidatud summa üle muu asutuse või juriidilise isiku pangaarvele 15 tööpäeva jooksul määruse tegemisest.

§9. Kulude arvestamine ja hüvitamine ekspertiisi tegemisest keeldumise korral

(1) Kui ekspert keeldub seaduses sätestatud alusel ekspertiisi tegemisest, lisatakse kohtule, kohtueelse uurimise asutusele või kohtuvälisele menetlejale esitatavale ekspertiisist keeldumise aktile õiend juba tehtud kulutuste kohta.

(2) Kohus, kohtueelse uurimise asutus või kohtuväline menetleja hindab tehtud kulutuste põhjendatust ja ekspertiisi tegemisest keeldumise asjaolusid ning määrab seejärel hüvitamisele kuuluva summa või keeldub kulude hüvitamisest.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§-d 10. ja 11. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

/otsingu_soovitused.json