Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1995. a määruse nr 300 «Haanja looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 65, 651

Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1995. a määruse nr 300 «Haanja looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 11.08.1999 nr 243

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1995. a määrusega nr 300 (RT I 1995, 72, 1218) kinnitatud «Haanja looduspargi kaitse-eeskirjas» järgmised muudatused:

1) sõnastada punkt 1 järgmiselt:

«1. Haanja looduspark (edaspidi looduspark) moodustati keskkonnaministri 19. aprilli 1991. a määrusega nr 12 Eesti NSV Ministrite Nõukogu 24. septembri 1979. a määrusega nr 497 (ENSV Teataja 1979, 43, 521) asutatud Haanja maastikukaitseala baasil. Looduspargi põhieesmärk on Eesti kõrgeimal kuhjelisel saarkõrgustikul asuva ala kaitse, kus maastiku, ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse, puhkevõimaluste, turismi ja kohaliku eluolu edendamine ning loodusvarade säästlik kasutamine toimub rahvuslikes huvides.»;

2) tunnistada kehtetuks punktid 2 ja 3;

3) sõnastada punkt 8 järgmiselt:

«8. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning püüda kala kogu looduspargis. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583).»;

4) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 81 järgmises sõnastuses:

«81. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud üksnes looduspargi valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.»;

5) sõnastada punkt 9 järgmiselt:

«9. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsa- ja põllumajandustöödel. Looduspargis on lubatud ujuvvahendiga liiklemine, kusjuures vee-mootorsõidukiga liiklemine on lubatud ainult järelevalve-, pääste- ja teadustööde tegemisel ning tähistatud liiklusteel.»;

6) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 91 järgmises sõnastuses:

«91. Looduspargis on keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.»;

7) tunnistada kehtetuks punkt 10;

8) sõnastada punkt 11 järgmiselt:

«11. Looduspargis on lubatud jahipidamine, välja arvatud Suure Munamäe ja Vällamäe sihtkaitsevööndites ning Kavadi järvel, Saaluse Alajärvel, Liinjärvel, Rõuge Valgjärvel, Ratasjärvel, Kaussjärvel, Rõuge Suurjärvel ja Viitina järvel.»;

9) sõnastada punkt 12 järgmiselt:

«12. Looduspargi valitseja nõusolekuta on looduspargis keelatud:

1) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;

2) maakorralduskava kinnitamine;

3) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;

4) projekteerimistingimuste andmine;

5) metsamajandamiskava väljastamine.»;

10) täiendada kaitse-eeskirja punktidega 121 ja 122 järgmises sõnastuses:

«121. Looduspargis on keelatud:

1) uute maaparandussüsteemide rajamine;

2) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal ning veekogude veepiirile lähemal kui 25 m;

3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud maapõueseaduse (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 583) paragrahvides 26 ja 62 sätestatud juhtudel looduspargi valitsejaga kooskõlastatud kohtades ja tema igakordsel nõusolekul;

4) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ladustamine kohaliku omavalitsuse ja looduspargi valitseja juures registreeritud kohtades.

122. Looduspargis on lubatud alla 250 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 250 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.»;

11) sõnastada punkt 13 järgmiselt:

«13. Looduspargi valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama looduspargi valitsejale kirjaliku taotluse. Looduspargi valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on looduspargi valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Looduspargi valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku ja vajadusel omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.»;

12) täiendada kaitse-eeskirja punktidega 131 ja 132 järgmises sõnastuses:

«131. Piiranguvööndisse jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel. Sihtkaitsevööndisse jääva looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse käesoleva kaitse-eeskirja alusel.

132. Teaduslikke välitöid looduspargis tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.»;

13) sõnastada punkt 14 järgmiselt:

«14. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.»;

14) sõnastada punkt 17 järgmiselt:

«17. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 8, 9, 11, 12, 121 ja 122 lubatud tegevus. Samuti on lubatud looduspargi valitseja nõusolekul:

1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;

2) Hinni kanjoni, Rõuge ürgoru, Jaanimäe, Suure Munamäe ja Vaskna järve sihtkaitsevööndites puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse eesmärgile, kusjuures looduspargi valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;

3) Jaanimäe, Suure Munamäe ja Vaskna järve sihtkaitsevööndites teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine ning mittetootmislike ehitiste rajamine looduspargis paikneva kinnistu või looduspargi tarbeks;

4) Vaskna järve sihtkaitsevööndis poollooduslike koosluste esinemisaladel nende ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks niitmine ja karjatamine.»;

15) sõnastada punkt 19 järgmiselt:

«19. Sihtkaitsevööndi metsade kaitse eesmärgid on:

Vällamäe, Hainjärve, Kütioru, Lakesoo, Tsirgumäe ja Tuhkrijärve sihtkaitsevööndites metsaökosüsteemi arengu tagamine loodusliku protsessina;

Hinni kanjoni, Jaanimäe, Rõuge ürgoru, Suure Munamäe ja Vaskna järve sihtkaitsevööndites bioloogilise mitmekesisuse ja looduspargi maastikuilme säilitamine.»;

16) tunnistada kehtetuks punkt 22;

17) sõnastada punkt 23 järgmiselt:

«23. Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 8, 9, 12, 121 ja 122 keelatud tegevus. Samuti on keelatud:

1) looduspargi valitseja nõusolekuta veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine;

2) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks nõudeid turberaie liigi, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;

3) looduspargi valitseja nõusolekuta uute ehitiste püstitamine ja teede, õhuliinide ning muude kommunikatsioonide rajamine»;

18) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 231 järgmises sõnastuses:

«231. Piiranguvööndi metsade kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.»;

19) tunnistada kehtetuks kaitse-eeskirja punktid 24­26;

20) sõnastada punkt 27 järgmiselt:

«27. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.»;

21) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 271 järgmises sõnastuses:

«271. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.»;

22) sõnastada punkt 28 järgmiselt:

«28. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.»

2. Määrata Haanja looduspargi valitsejaks Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus Haanja Looduspark.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1995. a määruse nr 300 «Haanja looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» punktid 2 ja 3.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json