Teksti suurus:

Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi kontrolli komisjoni moodustamine ning selle põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 72, 693

Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi kontrolli komisjoni moodustamine ning selle põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 28.09.1999 nr 280

Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seaduse (RT I 1999, 57, 597) paragrahvi 3 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi kontrolli komisjon koosseisus:

Komisjoni esimees

Liikmed:

Toomas Hendrik Ilves välisminister
Aleksei Dressen Kaitsepolitseiameti politseidirektor
Herman Simm Kaitseministeeriumi riigisaladuse tagamise talituse juhataja
Kalju Sipp Tolliameti tollijärelevalve osakonna kontrollitalituse peaspetsialist
Koidu Talli Majandusministeeriumi kaubandusosakonna väliskaubanduspoliitika talituse peaspetsialist
Lilli Vähi Politseiameti korrakaitseosakonna litsentsi- ja lubadetalituse politseijuhtivinspektor
Tarmo Mutso Välisministeeriumi välismajanduspoliitika strateegilise ekspordi kontrolli büroo direktor

2. Kinnitada «Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi kontrolli komisjoni põhimäärus» (juurde lisatud).

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993. a korraldus nr 366-k (RT I 1993, 48, 667) ning Vabariigi Valitsuse 15. juuni 1994. a korraldus nr 426-k (RT I 1994, 45, 748).

Peaminister Mart LAAR

Kaitseminister
välisministri ülesannetes Jüri LUIK

Riigikantselei peadirektori kohusetäitja riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 28. septembri 1999. a määrusega nr 280

STRATEEGILISE KAUBA SISSE- JA VÄLJAVEO NING TRANSIIDI KONTROLLI KOMISJONI PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

1. Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi kontrolli komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad Kaitseministeeriumi, Majandusministeeriumi, Välisministeeriumi, Tolliameti, Kaitsepolitseiameti ja Politseiameti esindajad.

2. Komisjoni tööd juhib välisminister (edaspidi komisjoni esimees). Komisjoni esimees võib komisjoni liikmete hulgast määrata asendaja.

3. Oma tegevuses juhindub komisjon seadustest, nende alusel antud õigusaktidest, vastavatest välislepingutest ja käesolevast põhimäärusest.

4. Komisjoni istungid toimuvad üks kord kvartalis või siis, kui seda peab vajalikuks komisjoni esimees.

5. Komisjoni istungi kutsub kokku komisjoni esimees, teatades sellest komisjoni liikmetele ette vähemalt viis päeva enne istungi toimumist. Teatisele lisatakse komisjoni istungil käsitletav materjal.

6. Võimaluse korral langetab komisjon otsuse konsensuse põhimõttel. Juhul kui konsensust ei saavutata, konsulteerib komisjoni esimees eriseisukohal olevate ametkondadega ning otsus tehakse hääletamise teel, kusjuures otsustav on komisjoni esimehe hääl.

7. Komisjoni otsused kantakse istungi protokolli, millele kirjutab alla komisjoni esimees.

8. Komisjoni väljastatavatele dokumentidele kirjutab alla komisjoni esimees või tema määratud asendaja.

9. Komisjoni ettepanekud Vabariigi Valitsusele edastab komisjoni esimees kümne päeva jooksul nende vormistamisest arvates.

10. Komisjoni tehnilise teenindamise ja asjaajamise tagab Välisministeerium.

II. KOMISJONI ÜLESANDED

11. Komisjonil on järgmised ülesanded:
1) strateegiliste kaupade sisse- ja väljaveo ning transiidiga seonduvate dokumentide väljastamine, pikendamine ja kehtetuks tunnistamine ning seaduses sätestatud juhtudel nende kasutamise kontrollimine;
2) oma pädevuse piires järelevalve strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seaduse, sellest tulenevate õigusaktide ja vastavate Eesti Vabariigi välislepingute järgimise üle;
3) Vabariigi Valitsusele strateegiliste kaupade sisse- ja väljaveo ning transiidi alaste õigusaktide täiendamise ja parandamise ettepanekute tegemine;
4) strateegiliste kaupade nimekirja koostamine ja selle täiendamine vastavalt strateegiliste kaupade rahvusvahelistes nimekirjades toimunud muutustele ning Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks esitamine;
5) koostöö välisriikide asjaomaste asutustega ja rahvusvaheliste ekspordikontrolli organisatsioonidega.

III. KOMISJONI ÕIGUSED

12. Oma ülesannete täitmisel on komisjonil järgmised õigused:
1) õigus saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku, konkreetse tehingu kohta käivat informatsiooni kõigilt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, kes taotlevad strateegilise kauba sisse- või väljaveo või transiidiga seonduvaid dokumente, ning ametiasutustelt;
2) õigus strateegilise kauba sisse- või väljaveo või transiidiga seonduva dokumendi väljastamisest keeldumise korral seda loa taotlejale mitte selgitada juhul, kui otsus on tehtud avaldamisele mittekuuluva informatsiooni põhjal;
3) õigus kasutada vastava ala ekspertide ja välisriikide ekspordikontrolli spetsialistide abi strateegilise kauba sisse- või väljaveo või transiidiga seonduvate dokumentide väljastamise või väljastamisest keeldumise otsuste tegemisel;
4) juhul kui komisjon on väljastanud Eesti Vabariigis või välisriigis strateegiliseks kaubaks loetava kauba Eesti tolliterritooriumile sisseveoks või sisseveetud kauba kättesaamise kinnitamiseks rahvusvahelise impordisertifikaadi, kauba kättesaamise tõendi või lõppkasutaja sertifikaadi, on komisjonil oma tegevuses osalevate asutuste kaudu õigus kontrollida dokumentide kasutamist. Dokumentide kasutamise kontrolli eesmärgil kontrollib komisjon oma tegevuses osalevate asutuste kaudu, kas nimetatud dokumentide alusel Eestisse kauba sisse vedanud või selle kättesaamist kinnitanud importija ei ole seda kaupa ümber adresseerinud ega taas välja vedanud ning kas seda kaupa kasutatakse kauba lõppkasutaja näidatud otstarbel. Seejuures peab komisjon dokumentide saajale kavandatavast inspektsioonist ette teatama vähemalt 48 tundi enne inspektsioonimeeskonna saabumist inspektsiooni objektile;
5) juhul kui komisjon on strateegilise kauba väljaveolitsentsi või transiidiloa väljastamisel nõudnud kauba sihtriigi importijalt täiendava tagatisena rahvusvahelise impordisertifikaadi, kauba kättesaamise tõendi või lõppkasutaja sertifikaadi esitamist, on komisjonil oma tegevuses osalevate asutuste kaudu õigus kontrollida dokumentide kasutamist. Dokumentide kasutamise kontrolli eesmärgil kontrollib komisjon oma tegevuses osalevate asutuste kaudu, kas väljaveetud või transiidina veetud kauba sihtriigi importija ei ole seda kaupa ümber adresseerinud ega taas välja vedanud ning kas seda kaupa kasutatakse kauba lõppkasutaja näidatud otstarbel. Seejuures peab komisjon kauba importijale kavandatavast inspektsioonist ette teatama vähemalt üks nädal enne inspektsioonimeeskonna saabumist inspektsiooni objektile.

IV. KOMISJONI TÖÖS OSALEVATE LIIKMETE ÜLESANDED

13. Komisjoni töö tagamisel on komisjoni liikmetel järgmised ülesanded:
1) Välisministeeriumi esindaja:
– koordineerib komisjoni tööd;
– teeb ettepanekuid sisse- ja väljaveolitsentside, transiidilubade, rahvusvaheliste impordisertifikaatide, kauba kättesaamise tõendite ja lõppkasutaja sertifikaatide vormide kehtestamise kohta;
– võtab vastu sisse- ja väljaveolitsentside, transiidilubade, rahvusvaheliste impordisertifikaatide, kauba kättesaamise tõendite või lõppkasutaja sertifikaatide taotlusi ja edastab need teistele komisjoni liikmetele ning korraldab komisjoni otsuste täitmist;
– teeb ettepanekuid strateegilise kauba sisse- ja väljaveolitsentside ning transiidilubade väljastamise või sellest keeldumise kohta, lähtudes Välisministeeriumile teadaolevast informatsioonist;
– teeb ettepanekuid strateegiliste kaupade sisse- ja väljaveo ning transiidialaste õigusaktide parandus- ja täiendusettepanekute kohta ning esitab need komisjonile läbivaatamiseks;
– kogub informatsiooni kauba lõppkasutaja kohta;
– peab ja täiendab strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi kohta käivaid andmebaase;
– suhtleb välisriikide ekspordikontrolli organisatsioonidega;
– edastab informatsiooni rahvusvahelistele organisatsioonidele ja välislepingute täitmise üle järelevalvet teostavatele asutustele juhul, kui Eesti on võtnud kohustuse anda neile aru strateegiliste kaupade sisse- ja väljaveo ning transiidi kohta;
2) Majandusministeeriumi esindaja:
– annab arvamuse sisse- ja väljaveolitsentside, transiidilubade, rahvusvaheliste impordisertifikaatide, kauba kättesaamise tõendite või lõppkasutaja sertifikaatide taotluste kohta ning loa väljastamise võimalikkuse kohta, lähtudes Majandusministeeriumile teadaolevast informatsioonist;
3) Kaitseministeeriumi esindaja:
– annab arvamuse sisse- ja väljaveolitsentside, transiidilubade, rahvusvaheliste impordisertifikaatide, kauba kättesaamise tõendite või lõppkasutaja sertifikaatide taotluste kohta ning loa väljastamise võimalikkuse kohta, lähtudes Kaitseministeeriumile teadaolevast informatsioonist;
4) Kaitsepolitseiameti esindaja:
– annab arvamuse sisse- ja väljaveolitsentside, transiidilubade, rahvusvaheliste impordisertifikaatide, kauba kättesaamise tõendite või lõppkasutaja sertifikaatide taotluste kohta ning loa väljastamise võimalikkuse kohta, lähtudes Kaitsepolitseiametile teadaolevast informatsioonist;
– korraldab strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seaduse rikkumiste avastamist ja uurimist;
5) Politseiameti esindaja:
– annab arvamuse sisse- ja väljaveolitsentside, transiidilubade, rahvusvaheliste impordisertifikaatide, kauba kättesaamise tõendite või lõppkasutaja sertifikaatide taotluste kohta ning loa väljastamise võimalikkuse kohta, lähtudes Politseiametile teadaolevast informatsioonist;
6) Tolliameti esindaja:
– annab arvamuse sisse- ja väljaveolitsentside, transiidilubade, rahvusvaheliste impordisertifikaatide, kauba kättesaamise tõendite või lõppkasutaja sertifikaatide taotluste kohta ning loa väljastamise võimalikkuse kohta, lähtudes Tolliametile teadaolevast informatsioonist;
– korraldab oma pädevuse piires järelevalvet strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi eeskirjade järgimise üle;
– tegeleb oma pädevuse piires strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seaduse rikkumiste avastamise ja uurimisega.

Kaitseminister
välisministri ülesannetes Jüri LUIK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json