Teksti suurus:

Metsaressursi arvestuse riikliku registri asutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RT I 1999, 75, 706

Metsaressursi arvestuse riikliku registri asutamine

Vastu võetud 07.10.1999 nr 294

Vastavalt metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583) paragrahvi 39 lõikele 4 ja andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155) paragrahvi 32 lõikele 1 Vabariigi Valitsus määrab:

1.Asutada «Metsaressursi arvestuse riiklik register».

2.Nimetada «Metsaressursi arvestuse riikliku registri» vastutavaks ja volitatud töötlejaks Keskkonnaministeerium.

3.Kinnitada ««Metsaressursi arvestuse riikliku registri» pidamise põhimäärus» (juurde lisatud).

4.Finantseerida «Metsaressursi arvestuse riikliku registri» projekteerimist, kasutuselevõtmist ja pidamist riigieelarvest Keskkonnaministeeriumile selleks otstarbeks määratud vahenditest.

5.Keskkonnaministeeriumil korraldada «Metsaressursi arvestuse riikliku registri» kasutuselevõtmine 1. jaanuariks 2002. a.

PeaministerMart LAAR

KeskkonnaministerHeiki KRANICH

RiigisekretärAino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 1999. a määrusega nr 294

«METSARESSURSI ARVESTUSE RIIKLIKU REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

1.«Metsaressursi arvestuse riiklik register» (edaspidi register) on riigi andmekogu, mis on asutatud metsa inventeerimise andmete alusel metsaressursi riikliku arvestuse pidamiseks.

2.Registri kasutuselevõtmise eesmärk on arvestuse pidamine metsa pindala, tagavara, paiknevuse ja seisundi üle ning registriandmete käesolevas põhimääruses sätestatud ulatuses kättesaadavaks tegemine.

3.Registri ametlik nimi on «Metsaressursi arvestuse riiklik register».

4.Registrit peetakse andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155), metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583) ning käesoleva põhimääruse alusel.

5.Registriobjektiks on metsaeraldis – metsaseaduse paragrahvi 6 kohaselt tehtava metsa inventeerimise käigus eraldi üksusena kirjeldatud pinnalt terviklik metsaosa.

II. REGISTRI PIDAMINE

6.Registrit peetakse kahetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ning registriandmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

7.Registrit peetakse keskregistrina ja maakonnaregistrina. Registri vastutav ja volitatud töötleja on Keskkonnaministeerium.

8.Registri vastutav töötleja tagab registri loomise ja pidamise, registri ülesannete täitmise, korraldab registri pidamiseks vajaliku tarkvara, klassifikaatorite ja dokumendivormide väljatöötamist, koostööd andmete esitajate ja teiste riigiasutuste andmekogudega ning andmevahetuse standardite kehtestamist, registriandmete kaitset loata töötluse, sealhulgas kasutamise, hävitamise ja muutmise eest, ning täidab teisi kohustusi vastavalt andmekogude seadusele ja selle alusel vastuvõetud õigusaktidele.

9.Registri volitatud töötlejal on õigus:
1)teha päringuid andmete esitajatele ning nõuda neilt käesoleva põhimäärusega kehtestatud andmete vormistamise ja üleandmise korrast ning tähtaegadest kinnipidamist;
2)saada registrile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid riigiasutustelt.

10.Maakonnaregistri volitatud töötleja kannab andmed registrisse, töötleb maakonnatasandi andmeid ning väljastab neid.

11.Keskregistri volitatud töötleja töötleb riigitasandi andmeid ja väljastab neid.

12.Keskregistrisse kantakse andmed maakonnaregistrist andmesidevõrgu kaudu või digitaalsel andmekandjal ühe kuu jooksul pärast muudatuse tegemist maakonnaregistris. Paberil või muul sarnaselt informatsiooni vahetut visuaalset lugemist võimaldaval andmekandjal (edaspidi tardkandja) vormistatud alusdokumente säilitatakse maakonnaregistri juures.

13.Juhul kui eri tasandite registrite andmete võrdlemisel leitakse andmetes erinevusi, loetakse õigeks maakonnaregistri andmed, välja arvatud juhul, kui on piisav alus lugeda õigeks keskregistri andmed. Eri tasandite registrite andmete võrdlemisel erinevuste leidmisel selgitab keskregistri volitatud töötleja välja erinevuste tekkimise põhjused ning korraldab andmete parandamiseks vajalike muudatuste tegemise registris.

14.Register jaguneb aktuaalseid andmeid sisaldavaks registriks ja arhiiviks.

15.Registri koosseisu kuuluvad:
1)kanderaamat;
2)registritoimikud;
3)andmefailid automatiseeritud andmetöötluseks.

16.Kanderaamat on elektrooniline. Registri volitatud töötleja registreerib kanderaamatus andmete registrisse kandmise alusdokumente ja andmete registrist väljastamist.

17.Registritoimikuis hoitakse järgmisi dokumente:
1)registri alusdokumendid;
2)registriandmete kannete vaidlustamisega seotud kirjavahetus;
3)kirjalikud taotlused registriandmete saamiseks.

18.Andmefailid on digitaalsel andmekandjal, kuhu kantakse kõik andmed.

19.Volitatud töötleja tagab tehniliste ja organisatsiooniliste vahenditega andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete täitmise.

III. REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA REGISTRIKANNETE TEGEMINE

20.Register koostatakse dokumentaalsel alusel ning selle andmetel on informatiivne tähendus.

21.Registrisse kantakse järgmised andmed:
1)registriobjektide paiknevust kajastav digitaalne metsakaart;
2)registriobjektide takseerkirjeldused;
3)metsa majandamisele kehtestatud piirangud.

22.Registriobjekti takseerkirjeldus sisaldab järgmisi andmeid:
1)maakond;
2)vald;
3)katastritunnus;
4)omandivorm;
5)metsaomaniku või -valdaja nimi;
6)metsaomaniku või -valdaja isiku- või registrikood;
7)kvartali number;
8)eraldise number;
9)eraldise pindala;
10)kõlviku liik;
11)metsakategooria;
12)hoiu- või kaitsemetsaks määramise põhjus;
13)metsa kasvukohatüüp;
14)kuivenduse tunnus;
15)boniteet;
16)baaskõrgus (H100 või H50);
17)puistu hektaritagavara;
18)puistu tagavara juurdekasv;
19)puistu täius või liitus;
20)puistuelemendi rinne;
21)puistuelemendi puuliik;
22)puuliigi koosseisukordaja rindes;
23)puistuelemendi päritolu;
24)puistuelemendi keskmine vanus;
25)puistuelemendi tekkeaasta;
26)puistuelemendi keskmine kõrgus;
27)puistuelemendi keskmine rinnasdiameeter;
28)rinde rinnaspindala;
29)puistuelemendi puude arv hektaril;
30)puistuelemendi hektaritagavara;
31)kahjustatud puuliik;
32)kahjustuse põhjus;
33)kahjustatud puude osakaal;
34)kahjustusaste;
35)lamapuidu kogus;
36)tuleohuklass;
37)iseärasused;
38)metsakorraldaja nimi;
39)metsakorraldaja isiku- või registrikood;
40)metsakorraldaja asukoht ja postiaadress;
41)metsakorraldaja telefoni- ja faksinumber;
42)taksaatori nimi;
43)inventeerimise aeg;
44)inventeerimisviis.

23.Register sisaldab järgmisi andmeid metsa majandamise piirangute kohta:
1)piirangu kehtestaja nimi;
2)piirangu alus;
3)piirangu kehtestamise kuupäev;
4)piirangu kirjeldus.

24.Registrisse on kohustatud andmeid esitama:
1)metsakorraldaja;
2)metsa majandamisele piirangu kehtestamise korraldaja.

25.Käesoleva põhimääruse punkti 21 alapunktides 1 ja 2 näidatud andmed kogutakse vastavalt metsaseaduse paragrahvi 5 lõike 5 alusel kehtestatud metsa korraldamise juhendile. Need andmed esitab maakonnaregistri volitatud töötlejale metsa korraldaja üheaegselt metsakorraldustööde üleandmisega. Enne registri käivitamist teostatud metsakorraldustööde ajal kogutud andmete registrisse kandmise korraldab registri vastutav töötleja.

26.Käesoleva põhimääruse punkti 21 alapunktis 3 nõutud andmed esitab piirangu kehtestamise korraldaja maakonnaregistri volitatud töötlejale ühe nädala jooksul pärast piirangu kehtima hakkamist. Enne registri käivitamist kehtestatud piirangute registrisse kandmise korraldab registri vastutav töötleja.

27.Andmed esitatakse maakonnaregistrile registri vastutava töötleja juhiste kohaselt.

28.Registri volitatud töötleja kannab andmed registrisse andmete esitajate poolt esitatud alusdokumentide alusel.

Registrisse andmete kandmise alusdokumendid on:
1)vormikohane taotlus andmete registrisse kandmiseks;
2)digitaalse metsakaardi registrisse kandmisel – metsakorraldaja pitseri, registreerimisnumbri ja -kuupäevaga ning vastutava isiku nime ja allkirjaga tardkandjal metsakaart, metsakorraldustööde lepingu koopia ning metsakorraldustööde üleandmis-vastuvõtmisakt;
3)registriobjektide kirjelduste registrisse kandmisel – metsakorraldaja pitseri, registreerimisnumbri ja -kuupäevaga ning vastutava isiku nime ja allkirjaga takseerkirjeldus, metsakorraldustööde lepingu koopia ning metsakorraldustööde üleandmis-vastuvõtmisakt;
4)metsa majandamisele kehtestatud piirangu registrisse kandmisel – piirangut kehtestav õigusakt.

29.Volitatud töötleja kannab andmete saamise aja, andmete esitaja ja alusdokumentide loetelu kanderaamatusse.

30.Volitatud töötleja teeb kande registrisse pärast andmete saamist ja nende alusdokumentidele vastavuse kontrollimist.

31.Iga kande juures näidatakse kande alus, kande tegemise kuupäev ja kande tegija tunnus, mille määrab registri volitatud töötleja.

32.Juhul kui andmete esitamisel esineb puudusi, teatab registri volitatud töötleja sellest kümne päeva jooksul registriandmete esitajale, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

33.Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

IV. REGISTREERITUD ANDMETE MUUTMINE JA ANDMETE REGISTRIST KUSTUTAMINE

34.Registreeritud andmeid muudetakse:
1)registris avastatud ebaõigete andmete parandamiseks;
2)registris avastatud puudulike andmete täiendamiseks.

35.Registris ebaõigete või puudulike andmete avastamise korral on andmete esitaja kohustatud esitama õiged ja korrektsed andmed volitatud töötleja poolt määratud tähtajaks.

36.Kui registrikande muutmiseks vajalikud andmed või dokumendid puuduvad või kui dokumendid ei ole korrektselt täidetud, teatab volitatud töötleja sellest andmete esitajale hiljemalt kümnendal tööpäeval pärast andmete ja dokumentide volitatud töötleja kätte jõudmist.

37.Kui vajalikud andmed ja dokumendid on esitatud, teeb volitatud töötleja andmete muutmise kande.

38.Registrikanne kustutatakse, kui metsakorraldaja fikseerib registriobjekti senisel kujul mitteeksisteerimise või registriobjekti kohta tehakse hilisema metsa inventeerimise andmete põhjal uus registrikanne.

39.Volitatud töötleja peab registris ebaõigete andmete parandamise, puudulike andmete täiendamise ja registreeritud andmete kustutamise arvestust.

40.Enne registrikande muutmist või kustutamist registrikanne arhiveeritakse.

V. ANDMETE REGISTRIST VÄLJASTAMINE

41.Kõik registriandmed on avalikud riigiasutustele neile seadusega või seaduse alusel antud ülesannete täitmiseks. Isikuandmete kaitse seaduse (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833) paragrahvi 8 alusel piiratakse teistele isikutele juurdepääsu andmetele metsaomanike ja -valdajate nimede ning isiku- ja registrikoodide osas. Piiratud juurdepääsuga andmete saamiseks tuleb registri volitatud töötlejale esitada kirjalik taotlus, kus on näidatud andmete saamise eesmärk. Piiratud juurdepääsuga andmete väljastamise taotluse alusel otsustab registri volitatud töötleja.

42.Registrist andmete saamine on tasuta.

43.Registrist väljastatakse andmeid registri volitatud töötlejale esitatud kirjalike taotluste alusel elektrooniliselt või paberkandjal vastavalt tehnilistele võimalustele.

44.Registrist andmete regulaarseks saamiseks võivad andmete saaja ja registri volitatud töötleja sõlmida vastava lepingu.

45.Juhul kui registri volitatud töötleja keeldub isikule või asutusele registrist andmeid väljastamast, on andmeid soovinud isikul või asutusel õigus pöörduda andmete saamiseks registri vastutava töötleja poole. Registri vastutav töötleja teeb oma otsuse andmete väljastamise kohta kümne tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

46.Registrist andmete väljastamise aja, andmete saaja ja andmete väljastamise viisi üle peetakse arvestust.

47.Kirjalikke taotlusi registriandmete saamiseks säilitatakse registritoimikus.

VI. RISTKASUTUS

48.Registri andmete ristkasutus on lubatud kõigi riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudega.

49.Andmete ristkasutuseks sõlmib lepingu registri vastutav töötleja.

VII. JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE

50.Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

51.Registri üle järelevalvet teostama volitatud asutusel on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

52.Registri pidamises puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud asutuse ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

VIII. REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE

53.Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest registri vastutavale töötlejale selleks otstarbeks määratud vahenditest.

IX. REGISTRI LIKVIDEERIMINE

54.Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise registrisse, riiklikku arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

55.Andmete üleandmine toimub volitatud töötleja poolt vastutava töötleja vastutusel ning riikliku andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku ja riiklike infosüsteemide alaseid töid koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

KeskkonnaministerHeiki KRANICH

/otsingu_soovitused.json