Teksti suurus:

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 "Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 95, 1492

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 "Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord" muutmine

Vastu võetud 01.07.2004 nr 113

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80; 61, 375; 63, 387; 96, 566; 2004, 19, 135; 34, 236) § 11 lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 «Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2001, 45, 251; 2002, 101, 593; 2004, 27, 184) punkti 2 alusel.

Kehtestan põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord» (RTL 2003, 93, 1390; 110, 1740; 2004, 52, 892) lisad 2, 3 ja 5 uues sõnastuses (lisatud).

Minister Ester TUIKSOO

Toidu ja kaubanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord»
lisa 2
(Põllumajandusministri 1. juuli 2004. a määruse nr 113 sõnastuses)

TAOTLUS PÕLLUMAJANDUSLOOMADE REGISTRILE ANDMETE REGISTRISSE KANDMISE KOHTA

PÕLLUMAJANDUSLOOMA LIIKUMINE

Põllumajanduslooma liik:  veis ,  lammas ,  kits ,  siga

Sündmus (märkida):

liikumine , hukkumine , esmakordne poegimine, kui järglast ei ole võimalik märgistada , looma kadumine , EL liikmesriigist Eestisse toimetamine , Eestist teise EL liikmesriiki toimetamine , import ühendusevälisest riigist , eksport ühendusevälisesse riiki

Tapamajja saatmine:

Kohapeal tapmine:

tapmine lihaks , hädatapmine , kontrolltapmine , tapmine loomataudi leviku tõkestamiseks

tapmine oma tarbeks lihaks , hädatapmine , kontrolltapmine , tapmine loomataudi leviku tõkestamiseks

 

Sündmuse toimumise kuupäev (pp,kk,aa)

Põllumajanduslooma registrinumber (impordi puhul ka endine registrinumber)

Sigade arv

Ehitise registreerimise number / impordi ja EL liikmesriigist Eestisse toimetamise korral looma päritoluriik / ekspordi ja Eestist teise EL liikmesriiki toimetamise korral sihtriik

kust välja läks / päritoluriik kuhu saabus / sihtriik

1.

|__|__|__|_0_|__|__|        

2.

|__|__|__|_0_|__|__|        

3.

|__|__|__|_0_|__|__|        

4.

|__|__|__|_0_|__|__|        

5.

|__|__|__|_0_|__|__|        

  Loomapidaja andmed Uue loomapidaja andmed (põllumajanduslooma liikumise korral)
Nimi    
Isiku- või registrikood    
Loomapidaja esindaja nimi ja isiku- või registrikood    
Vormi täitmise kuupäev    
Allkiri    

Toidu ja kaubanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord»
lisa 3
(Põllumajandusministri 1. juuli 2004. a määruse nr 113 sõnastuses)

TAOTLUS PÕLLUMAJANDUSLOOMADE REGISTRILE ANDMETE REGISTRISSE KANDMISE KOHTA

PÕLLUMAJANDUSLOOMA MÄRGISTAMINE (märkida loomaliik):   Veis    Lammas    Kits

Ehitise registreerimise number: ________________________

Jrk nr

Märgistamise kuupäev (pp.kk.aa)

Registrinumber

Veise inventari number

Sünnikuupäev (pp.kk.aa)

Sugu (E või I)

Tõug

Ema registrinumber

tõu tähis1 ristandtõu tähis (X)/2
tõug või karva värvus3
  1. |__|__|__|__|__|__|     |__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|    
  2. |__|__|__|__|__|__|     |__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|    
  3. |__|__|__|__|__|__|     |__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|    
  4. |__|__|__|__|__|__|     |__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|    
  5. |__|__|__|__|__|__|     |__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|    
  6. |__|__|__|__|__|__|     |__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|    
  7. |__|__|__|__|__|__|     |__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|    
  8. |__|__|__|__|__|__|     |__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|    
  9. |__|__|__|__|__|__|     |__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|    
10. |__|__|__|__|__|__|     |__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|    

Loomapidaja andmed

Loomapidaja nimi  
Loomapidaja isiku- või registrikood  
Loomapidaja esindaja nimi ja isiku- või registrikood  
Vormi täitmise kuupäev  
Allkiri  

1 Tõupuhta veise tõu tähis valitakse järgnevast loetelust:
  1) aberdiin-angus (Aberdeen Angus) Ab;     4) eesti holstein EHF;
  2) belgia sinine (Belgian Blue) Bb;     5) eesti maatõug EK;
  3) eesti punane EPK;     6) hele tõug (Blonde d’Acquitaine) Ba;
  7) hereford Hf;   11) šarolee (Charolais) Ch;
  8) limusiin (Limousin) Li;   12) šoti mägiveis (Highland Cattle) Hc;
  9) piemont (Piedmontese) Pi;   13) dexter De.
10) simmental (Simmental) Si;      

2 Ristandveise puhul märgitakse domineeriva tõu tähise järele X.
3 Lamba ja kitse kohta märgitakse tõug või karva värvus.

Toidu ja kaubanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord»
lisa 5
(Põllumajandusministri 1. juuli 2004. a
määruse nr 113 sõnastuses)

Toidu ja kaubanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json