Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997. a määruse nr 94 «Matsalu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RT I 1999, 78, 727

Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997. a määruse nr 94 «Matsalu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 14.10.1999 nr 310

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997. a määrusega nr 94 (RT I 1997, 36, 546) kinnitatud «Matsalu looduskaitseala kaitse-eeskirjas» järgmised muudatused:

1) sõnastada punkt 7 järgmiselt:

« 7. Inimestel on lubatud viibida, marju ja seeni korjata ning ulukite arvukuse reguleerimiseks jahti pidada kogu kaitsealal, välja arvatud loodusreservaadis ja käesolevas kaitse-eeskirjas sätestatud juhtudel sihtkaitsevööndis. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583).»;

2) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades, välja arvatud teaduslikel välitöödel ning järelevalve- ja päästetöödel.»;

3) tunnistada kehtetuks punkt 9;

4) sõnastada punkt 10 järgmiselt:

« 10. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on kaitsealal keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel ning järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud põllumajandus-, metsa- ja roovarumistöödel.»;

5) tunnistada kehtetuks punktid1 1–13, 15–18 ja 20;

6) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 201 järgmises sõnastuses:

« 201. Kaitsealal on keelatud:
1) puhtpuistute kujundamine;
2) ajujaht ning püüniste (välja arvatud eluspüügi püünised mingi püüdmiseks) kasutamine jahipidamisel ulukite arvukuse reguleerimiseks;
3) lennud kõrgusel alla 1 km vastavalt loomastiku kaitse ja kasutamise seaduse (RT I 1998, 107, 1763; 1999, 54, 583) paragrahvile 18, välja arvatud teaduslikel uurimistöödel ning järelevalve- ja päästetöödel.»;

7) sõnastada punkt 21 järgmiselt:

« 21. Kaitseala valitseja nõusolekuta on keelatud:
1) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
2) maakorralduskava kinnitamine;
3) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
4) metsamajandamiskava väljastamine;
5) projekteerimistingimuste andmine.»;

8) sõnastada punkt 22 järgmiselt:

« 22. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamise või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.»;

9) tunnistada kehtetuks punktid 23 ja 24;

10) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 241 järgmises sõnastuses:

« 241. Kaitseala piiranguvööndisse jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel. Loodusreservaati või sihtkaitsevööndisse jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse käesoleva kaitse-eeskirja alusel.»;

11) sõnastada punkt 25 järgmiselt:

« 25. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.»;

12) sõnastada punkt 26 järgmiselt:

« 26. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.»;

13) sõnastada punkt 29 järgmiselt:

« 29. Loodusreservaadis on keelatud:
1) inimeste viibimine, välja arvatud teaduslikel välitöödel ning järelevalve- ja päästetöödel;
2) majandustegevus ja loodusvarade kasutamine.»;

14) tunnistada kehtetuks punkt 30;

15) sõnastada punkt 37 järgmiselt:

« 37. Salevere, Mõisaküla, Matsalu metsa, Matsalu parkmetsa, Võigaste, Lubjaahjumäe, Kirikuküla, Kloostri, Allika, Viita, Porimäe, Neidsaare, Keravere, Saardo ja Puise sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse eesmärgile kaitseala valitseja nõusolekul, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.»;

16) sõnastada punkt 38 järgmiselt:

« 38. Salevere, Mõisaküla, Matsalu metsa, Matsalu parkmetsa, Võigaste, Lubjaahjumäe, Kirikuküla, Kloostri, Allika, Viita, Porimäe, Neidsaare, Keravere, Saardo ja Puise sihtkaitsevööndis on lubatud järgmine koosluste ja liikide säilitamiseks vajalik või neid mittekahjustav tegevus kaitseala valitseja nõusolekul:
1) olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd;
2) jahipidamine mingi, kähriku, rebase, hundi ja metssea arvukuse reguleerimiseks 1. novembrist 28. (29.) veebruarini;
3) mittetootmisliku iseloomuga ehitiste rajamine.»;

17) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 381 järgmises sõnastuses:

« 381. Saastna, Suitsu, Kasari luha ja rannaniitude, Haeska ja Põgari sihtkaitsevööndis on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud jahipidamine mingi, kähriku, rebase, hundi ja metssea arvukuse reguleerimiseks 1. novembrist 28. (29.) veebruarini.»;

18) tunnistada kehtetuks punkt 39;

19) sõnastada punkt 40 järgmiselt:

« 40. Saastna, Suitsu, Kasari luha ja rannaniitude, Haeska, Põgari, Salevere, Mõisaküla, Matsalu metsa, Matsalu parkmetsa, Võigaste, Lubjaahjumäe, Kirikuküla, Kloostri, Allika, Viita, Porimäe, Neidsaare, Keravere, Saardo ja Puise sihtkaitsevööndis on keelatud rahvaürituste korraldamine kaitseala valitseja nõusolekuta.»;

20) tunnistada kehtetuks punktid 41, 43 ja 44;

21) sõnastada punkt 47 järgmiselt:

« 47. Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine 200 m laiusel veealal Kakrarahu, Hoorahu ja Räimerahu ümber ning 500 m laiusel veealal Valgerahu, Tondirahu, Kumari laiu, Sipelgarahu, Papirahu ja Papilaiu ümber, välja arvatud teaduslikeks uurimistöödeks ning järelevalve- ja päästetöödeks.»;

22) sõnastada punkt 48 järgmiselt:

« 48. Väinamere vabavee, Salmi sopi ja Väinamere saarte sihtkaitsevööndi saartel ning Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine, välja arvatud teaduslikeks uurimistöödeks, järelevalve- ja päästetöödeks ning käesoleva kaitse-eeskirja punktides 50 ja 51 lubatud tegevuseks.»;

23) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 481 järgmises sõnastuses:

« 481. Ujuvvahenditega liikumine kaitsealal on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul, kusjuures ujuvvahendite suurimaks lubatud kiiruseks on 15 sõlme. Kaitsealal on keelatud veerollerite, purjelaudade, vesijalgrataste, veesuuskade ja ujuvparvede kasutamine. Nimetatud piirangud ei laiene teaduslikele välitöödele ning järelevalve- ja päästetöödele.»;

24) sõnastada punkti 49 alapunkt 1 järgmiselt:

« 1) Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevööndis kutseline kalapüük, kasutades lamedapõhjalist puupaati, Sibula augu ja Rõude jõe suudme piirkonnas Kirikuküla ja Raana küla elanikele nakkepüünisega 1. juulist kuni 1. märtsini ja lõkspüünisega;»;

25) sõnastada punkti 49 alapunkt 5 järgmiselt:

« 5) Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis kutseline kalapüük lõks-, nakke- ja õngpüünisega aasta ringi ning harrastuslik kalapüük, välja arvatud allveepüügivahendiga, 1. juulist 15. novembrini;»;

26) sõnastada punkt 50 järgmiselt:

« 50. Sauemere sihtkaitsevööndis on lubatud järgmine koosluste ja liikide säilitamiseks vajalik või neid mittekahjustav tegevus kaitseala valitseja nõusolekul:
1) teaduslikult põhjendatud veerežiimi taastamistööd poollooduslike koosluste ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks;
2) roovarumine jää pealt 15. novembrist 1. märtsini, püsiva jääkatte olemasolul kuni rändlindude saabumiseni, ning käsitsi roovarumine veest või maismaalt 1. septembrist 15. novembrini poollooduslike koosluste ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks;
3) jahipidamine mingi, kähriku, rebase, hundi ja metssea arvukuse reguleerimiseks 1. novembrist 28. (29.) veebruarini.»;

27) sõnastada punkt 51 järgmiselt:

« 51. Väinamere vabavee, Salmi sopi, Väinamere saarte sihtkaitsevööndi saartel ning Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevööndis on lubatud järgmine tegevus kaitseala valitseja nõusolekul:
1) jahipidamine mingi, kähriku, rebase, hundi ja metssea arvukuse reguleerimiseks, kusjuures Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevööndi mandriosas on nimetatud tegevus lubatud 1. novembrist 28. (29.) veebruarini;
2) rajatiste rajamine 15. juulist 1. märtsini.»;

28) sõnastada punkt 52 järgmiselt:

« 52. Matsalu siselahe ja roostike, Haeska-Saardo rannikuvee, Metsaküla-Pagaranna rannikuvee, Matsalu lahe vabavee, Väinamere vabavee, Salmi sopi, Topi lahe, Väinamere saarte, «Kalatee», Jõgede ja Sauemere sihtkaitsevööndis on keelatud rahvaürituste korraldamine, välja arvatud 16. novembrist 1. märtsini kaitseala valitseja nõusolekul.»;

29) sõnastada punkt 54 järgmiselt:

« 54. Salevere, Mõisaküla, Matsalu metsa, Matsalu parkmetsa, Võigaste, Lubjaahjumäe, Kirikuküla, Kloostri, Allika, Viita, Porimäe, Neidsaare, Keravere, Saardo ja Puise sihtkaitsevööndi metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.»;

30) sõnastada punkt 57 järgmiselt:

« 57. Kaitseala valitseja nõusolekuta on piiranguvööndis keelatud:
1) veekogude veetaseme muutmine;
2) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine;
3) uute ehitiste püstitamine;
4) metsakultuuride rajamine;
5) jahipidamine mingi, kähriku, rebase, hundi ja metssea arvukuse reguleerimiseks 1. juulist 28. (29.) veebruarini;
6) rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades.»;

31) tunnistada kehtetuks punkt 58;

32) sõnastada punkt 59 järgmiselt:

« 59. Piiranguvööndis on keelatud:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) veekogude kallaste kahjustamine;
3) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
4) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud maapõueseaduse (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 583) paragrahvides 26 ja 62 sätestatud juhtudel kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades ja tema igakordsel nõusolekul;
5) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ladustamine oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades;
6) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine 1. novembrist 31. märtsini. Muul ajal on väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine keelatud metsamaal ja looduslikul rohumaal, samuti nende külvamine lennukitelt ning lumele või keltsale;
7) külvikordade keskmisena aastas kasutada lämmastikku rohkem kui 60 kg/ha ja fosforit rohkem kui 20 kg/ha.»;

33) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 591 järgmises sõnastuses:

« 591. Piiranguvööndi metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.»;

34) tunnistada kehtetuks punktid 60–65;

35) sõnastada punkt 66 järgmiselt:

« 66. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.»;

36) täiendada kaitse-eeskirja punktiga 661 järgmises sõnastuses:

« 661. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud.»

2. Määrata Matsalu looduskaitseala valitsejaks Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus Matsalu Looduskaitseala.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997. a määruse nr 94 «Matsalu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» punkt 2.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json