Teksti suurus:

Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste, päritolunimetuste ja traditsioonilise eritunnusega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2004, 95, 1493

Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste, päritolunimetuste ja traditsioonilise eritunnusega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 02.07.2004 nr 114

Määrus kehtestatakse « Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236) § 53 lõike 4 ja Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2081/1992/EMÜ põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (EÜT L 208, 24.07.1992, lk 1–8) artikli 5 lõike 6 ja artikli 7 lõike 3 ning Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2082/1992/EMÜ põllumajandustoodete ja toiduainete eripärasertifikaatide kohta (EÜT L 208, 24.07.1992, lk 9–14) artikli 8 lõike 4 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste, päritolunimetuste ja traditsioonilise eritunnusega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord.

§2. Registreerimistaotlus

(1) Põllumajandustoote või toiduaine registreerimiseks geograafilise tähise või päritolunimetusena Euroopa Ühenduse tasandil esitab Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2081/1992/EMÜ artiklis 5 nimetatud isikute ühendus või isik Põllumajandusministeeriumile (edaspidi ministeerium) lisas 1 toodud vormi kohase registreerimistaotluse (edaspidi taotlus) kolmes eksemplaris.

(2) Põllumajandustoote või toiduaine registreerimiseks traditsioonilise eritunnusega toote nimetusena Euroopa Ühenduse tasandil esitab Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2082/1992/EMÜ artiklis 7 nimetatud isikute ühendus ministeeriumile lisas 1 toodud vormi kohase taotluse kolmes eksemplaris.

(3) Lõikes 1 nimetatud taotlusega koos esitatakse:
1) geograafilise piirkonna kaart A4 formaadis;
2) Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2081/1992/EMÜ artiklis 4 nimetatud spetsifikatsioon;
3) spetsifikatsiooni kokkuvõtte Euroopa Komisjoni määruse 383/2004/EÜ, millega kehtestatakse detailsed reeglid Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2081/1992/EMÜ rakendamiseks tootespetsifikatsioonide kokkuvõtete osas (ELT L 64, 02.03.2004, lk 16–20), lisas 1 sätestatud vormis;
4) vajaduse korral taotlusel toodud asjaolusid tõendavad dokumendid.

(4) Lõikes 2 nimetatud taotlusega koos esitatakse:
1) Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2082/1992/EMÜ artiklis 6 nimetatud spetsifikatsioon;
2) taotleja soovi korral Euroopa ��henduste Nõukogu määruse 2082/1992/EMÜ artikli 13 lõikes 2 nimetatud avaldus nimetuse reserveerimiseks;
3) vajaduse korral taotlusel toodud asjaolusid tõendavad dokumendid.

§3. Taotluse menetlemine

(1) Ministeerium kontrollib taotluse vastavust vastavalt Euroopa Ühenduste Nõukogu määruses 2081/1992/EMÜ või Euroopa Ühenduste Nõukogu määruses 2082/1992/EMÜ sätestatud tingimustele.

(2) Kui taotlus vastab Euroopa Ühenduste Nõukogu määruses 2081/1992/EMÜ või Euroopa Ühenduste Nõukogu määruses 2082/1992/EMÜ sätestatud tingimustele, avaldab ministeerium oma veebilehel taotleja nime, aadressi, taotletava geograafilise tähise, päritolunimetuse või traditsioonilise eritunnusega toote nimetuse, asjakohase põllumajandustoote või toiduaine liigi ning spetsifikatsiooni kokkuvõtte. Lisaks avaldab ministeerium vastuväite esitamise korda käsitleva teabe.

(3) Ministeerium võimaldab soovijatel tutvuda taotluste terviktekstidega.

(4) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb ministeerium kuue kuu jooksul alates taotluse saabumise kuupäevast. Kui vastuväiteid ei esitata või kui vastuväidete lahendamise tulemusena selgub, et taotlus vastab Euroopa Ühenduste Nõukogu määruses 2081/1992/EMÜ või Euroopa Ühenduste Nõukogu määruses 2082/1992/EMÜ sätestatud tingimustele, edastab ministeerium taotluse Euroopa Komisjonile.

(5) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse ärakiri või väljavõte otsusest saadetakse taotlejale posti teel tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§4. Vastuväide taotlusele

(1) Vastuväite võib esitada isik, kes tõendab oma majanduslikku huvi, kolme kuu jooksul alates ministeeriumi veebilehel taotluse avaldamise kuupäevast. Pärast nimetatud tähtaega esitatud vastuväite võib jätta läbi vaatamata.

(2) Vastuväide esitatakse lisas 2 toodud vormi kohaselt koos vastuväitel toodud asjaolusid tõendavate dokumentidega.

(3) Ministeerium kontrollib vastuväite vastavust Euroopa Ühenduste Nõukogu määruses 2081/1992/EMÜ või Euroopa Ühenduste Nõukogu määruses 2082/1992/EMÜ sätestatud tingimustele 15 tööpäeva jooksul vastuväite saamisest arvates ning mittevastavuse korral teavitab vastuväite esitajat posti teel tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga. Tingimustele mittevastava vastuväite võib jätta läbi vaatamata.

(4) Põhjendatud vastuväite puhul teavitab ministeerium taotluse ja vastuväite esitajat ja palub saavutada kokkulepe ning ministeeriumi sellest kirjalikult teavitada ühe kuu jooksul alates vastuväite esitamise kuupäevast.

(5) Kui lõikes 4 nimetatud tähtaja jooksul ministeeriumi kokkuleppest ei teavitata, teeb ministeerium 15 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse.

§5. Parandustaotlus

(1) Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2081/1992/EMÜ artikli 6 alusel registreeritud nimetuse spetsifikatsiooni muutmiseks esitab registreeritud nimetust kandva toote tootja või tootjate ühendus ministeeriumile kolmes eksemplaris Euroopa Komisjoni määruse 383/2004/EÜ lisas 3 sätestatud vormi kohase parandustaotluse.

(2) Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2082/1992/EMÜ artikli 9 alusel registreeritud nimetuse spetsifikatsiooni muutmiseks esitab registreeritud nimetust kandva toote tootja või tootjate ühendus ministeeriumile vabas vormis parandustaotluse, mis sisaldab spetsifikatsiooni muutunud komponenti koos selgitustega ning uuendatud spetsifikatsiooni.

(3) Parandustaotlust menetletakse §-des 3–4 sätestatud korras.

(4) Kui parandustaotlus vastab Euroopa Ühenduste Nõukogu määruses 2081/1992/EMÜ või Euroopa Ühenduste Nõukogu määruses 2082/1992/EMÜ sätestatud tingimustele, avaldab ministeerium oma veebilehel taotleja nime, aadressi ja spetsifikatsiooni paranduse.

§6. Vastuväide Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud taotlusele ja parandustaotlusele

(1) Ministeerium avaldab oma veebilehel viited Euroopa Liidu liikmesriikides esitatud taotluste ja parandustaotluste kokkuvõtetele ning Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2081/1992/EMÜ artikli 6 lõikes 2 ja Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2082/1992/EMÜ artikli 8 lõikes 1 ja artikli 11 lõikes 2 sätestatud alustel kokkuvõtete Euroopa Liidu Teatajas ilmumise kuupäevadele.

(2) Vastuväite võib esitada isik, kes tõendab enda majanduslikku huvi, § 2 lõikes 2 nimetatud taotluse puhul kahe kuu ja lõikes 1 nimetatud taotluse puhul kolme kuu jooksul alates ministeeriumi veebilehel avaldatud taotluse Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast. Pärast nimetatud tähtaega esitatud vastuväidet ei arvestata.

(3) Vastuväide Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud taotlusele ja parandustaotlusele esitatakse põllumajandustoote ja toiduaine päritolunimetuse ja geograafilise tähise puhul lisas 3 toodud vormi kohaselt kolmes eksemplaris ning traditsioonilise eritunnusega toote nimetuse puhul lisas 4 toodud vormi kohaselt kolmes eksemplaris. Vastuväitele lisatakse tõendavad dokumendid.

(4) Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud taotlusele ja parandustaotlusele esitatud vastuväidet kontrollitakse ning vastuväite esitajat teavitatakse § 4 lõikes 3 sätestatud korras.

(5) Vastuväite Euroopa Komisjonile edastamise või edastamata jätmise otsuse teeb Põllumajandusministeerium kolme kuu jooksul alates vastuväite esitamise kuupäevast.

(6) Teade vastuväite edastamise või edastamata jätmise kohta saadetakse esitajale § 3 lõikes 6 sätestatud korras.

 

Minister Ester TUIKSOO

 

 

Toidu ja kaubanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

 

 

Põllumajandusministri 2. juuli 2004. a määruse nr 114 «Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste, päritolunimetuste ja traditsioonilise eritunnusega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord»
lisa 1

REGISTREERIMISTAOTLUS

LIIKMESRIIK: EESTI

NIMETUS:

KAITSTUD PÄRITOLUNIMETUS (KPN) (  )

KAITSTUD GEOGRAAFILINE TÄHIS (KGT) (  )

GARANTEERITUD TRADITSIOONILINE ERITUNNUS (GTE) (  )

TOOTE LIIK1:

1. LIIKMESRIIGI PÄDEV ASUTUS:

Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium

Lai 39/41, 15056 Tallinn, EESTI

Telefon: +372 625 6249

Faks: + 372 625 6256

2. TAOTLEJA

Füüsiline isik

Juriidiline isik

 

Eesnimi

Nimi

 

Perekonnanimi

 

Isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrikood

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esindaja nimi

 

Ärinimi

Esindaja perekonnanimi

 

(õ)

 

Elukoht/Asukoht

 

Ettevõtte asukoht (ettevõtja tegevuskoht)

 

Maakond

 

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

Küla, alev, alevik

 

 

Tänav/maja

 

 

Postiindeks

 

 

Telefon

 

 

Faks/e-post2

 

KOOSSEIS:  TOOTJAD/TÖÖTLEJAD (  )  MUU (  ) ...................................................................

TAOTLEJA ALLKIRI ..............................................    KUUPÄEV ...............................................
1 KPN ja KGT puhul ka liigitus vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 383/2004/EÜ lisas 2 toodud klassifikatsioonile.
2 Luban teateid saata minu e-posti aadressil: jah ... ei ...

 

Toidu ja kaubanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

 

 

Põllumajandusministri 2. juuli 2004. a määruse nr 114 «Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste,  päritolunimetuste ja traditsioonilise eritunnusega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord»
lisa 2

VASTUVÄIDE

NIMETUS:

1. VASTUVÄITE ESITAJA

Füüsiline isik

Juriidiline isik

 

Eesnimi

Nimi

 

Perekonnanimi

 

Isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrikood

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esindaja nimi

 

Ärinimi

Esindaja perekonnanimi

 

(õ)

 

Elukoht/Asukoht

 

Ettevõtte asukoht (ettevõtja tegevuskoht)

 

Maakond

 

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

Küla, alev, alevik

 

 

Tänav/maja

 

 

Postiindeks

 

 

Telefon

 

 

Faks/e-post1

 

2. VASTUVÄITE ALUS:

Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2081/1992/EMÜ artikli 2 tingimustele mittevastavus.

Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2082/1992/EMÜ artiklite 4 ja 5 tingimustele mittevastavus.

Ohustab:

     identse nime olemasolu,

     sarnase nime olemasolu,

     kaubamärki,

     turul olevat toodet.

Tegemist on üldnimetusega.

Lisatud selgitavad dokumendid ...... lehel.

ESITAJA ALLKIRI .......................................... KUUPÄEV ................................

1 Luban teateid saata minu e-posti aadressil: jah... ei ...

 

Toidu ja kaubanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

 

 

Põllumajandusministri 2. juuli 2004. a määruse nr 114 «Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste, päritolunimetuste ja traditsioonilise eritunnusega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord»
lisa 3

VASTUVÄIDE

NIMETUS:

EUROOPA KOMISJONI TOIMIKU nr:

VASTUVÄIDET ESITAV LIIKMESRIIK: EESTI

1. LIIKMESRIIGI PÄDEV ASUTUS:

Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium

Lai 39/41, 15056 Tallinn, EESTI

Telefon: +372 625 6249

Faks: + 372 625 6256

2. VASTUVÄITE ALUS:

Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2081/1992/EMÜ artikli 2 tingimustele mittevastavus.

Ohustab:

     identse nime olemasolu,

     sarnase nime olemasolu,

     kaubamärki,

     turul olevat toodet.

Tegemist on üldnimetusega.

Lisatud selgitavad dokumendid ...... lehel.

Täidab Euroopa Komisjon:

KÄTTETOIMETAMISE KUUPÄEV VÕI POSTITAMISKUUPÄEV:

VASTUVÄIDE:

     arvestatud

     jäetud arvestamata

 

Toidu ja kaubanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

 

 

Põllumajandusministri 2. juuli 2004. a määruse nr 114 «Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste, päritolunimetuste ja traditsioonilise eritunnusega toodete nimetuste  registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord»
lisa 4

VASTUVÄIDE

NIMETUS:

EUROOPA KOMISJONI TOIMIKU nr:

VASTUVÄIDET ESITAV LIIKMESRIIK: EESTI

1. LIIKMESRIIGI PÄDEV ASUTUS:

Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium

Lai 39/41, 15056 Tallinn, EESTI

Telefon: +372 625 6249

Faks: + 372 625 6256

2. VASTUVÄITE ALUS:

Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2081/1992/EMÜ artiklite 4 ja 5 tingimustele mittevastavus.

Ohustab:

     identse nime olemasolu,

     sarnase nime olemasolu,

     kaubamärki,

     turul olevat toodet.

Tegemist on üldnimetusega.

Lisatud selgitavad dokumendid ...... lehel.

Täidab Euroopa Komisjon:

KÄTTETOIMETAMISE KUUPÄEV VÕI POSTITAMISKUUPÄEV:

VASTUVÄIDE:

     arvestatud

     jäetud arvestamata

 

Toidu ja kaubanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

 

Õiend

RTL 129, 30.09.2004

 

Lugeda RTL 2004, 95, 1493 avaldatud põllumajandusministri 2. juuli 2004. a määruse nr 144 «Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste, päritolunimetuste ja traditsioonilise eritunnusega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisade 1 ja 2 taotlusvormides juriidilise isiku registrikoodi seitsmekohalise lahtri asemel õigeks kaheksakohaline lahter.

 

/otsingu_soovitused.json