Teksti suurus:

Õigusvastaselt võõrandatud maal ebaseadusliku raiega tekitatud kahju hüvitise deponeerimise ning väljamaksmise korra kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1999, 81, 740

Õigusvastaselt võõrandatud maal ebaseadusliku raiega tekitatud kahju hüvitise deponeerimise ning väljamaksmise korra kinnitamine

Vastu võetud 26.10.1999 nr 320

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391; 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434; 103, 1697; 1999, 23, 354) paragrahvi 18 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada «Õigusvastaselt võõrandatud maal ebaseadusliku raiega tekitatud kahju hüvitise deponeerimise ning väljamaksmise kord» (juurde lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 23. märtsi 1992. a määrus nr 94 «Raiete kohta ebaseaduslikult võõrandatud maal» (RT 1992, 11, 183; RT I 1997, 45, 726).

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määrusega nr 320

ÕIGUSVASTASELT VÕÕRANDATUD MAAL EBASEADUSLIKU RAIEGA TEKITATUD KAHJU HÜVITISE DEPONEERIMISE NING VÄLJAMAKSMISE KORD

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolev kord reguleerib õigusvastaselt võõrandatud maal ebaseadusliku raiega maaomanikule tekitatud kahju eest sissenõutud hüvitise ning riigiasutuse poolt realiseeritud ebaseaduslikult raiutud puidu müügist saadud raha, millest on maha arvatud puidu realiseerimisega seotud kulud, deponeerimist ning väljamaksmist maa tagasi saanud isikule või tema pärijale (edaspidi isik) pärast maa kinnistusraamatusse kandmist.

Kui ebaseaduslik raie tehti nimetatud isiku osavõtul või nõusolekul, ei ole tal õigust saada ülalnimetatud summasid ning neid ei deponeerita.

II. RAHA DEPONEERIMINE

2. Käesoleva korra punktis 1 nimetatud summa deponeerimiseks kannab hüvitise sisse nõudnud ja ebaseaduslikult raiutud puidu realiseerinud riigiasutus (edaspidi riigiasutus) deponeerimisele kuuluva raha hiljemalt kümne päeva jooksul pärast laekumist üle õigusvastaselt võõrandatud maa asukohajärgse maavalitsuse selleks avatud erikontole, kus see summa säilitatakse väljamaksmiseni.

3. Raha ülekandmisel esitab riigiasutus maavalitsusele õiendi, milles näidatakse ülekande kuupäev, maksekorralduse number, ülekantud summa suurus ning isiku või käesoleva korra punktis 4 toodud juhtumil kinnistu nimi, kuhu raha kuulub deponeerimisele.

Samaaegselt ülekande tegemisega, hüvitise ositi tasumisel esimese ülekande tegemisega, esitab riigiasutus maavalitsusele deponeerimisele kuuluva summa arvutamise dokumendid, maavalitsuse soovil ka väljavõtte kohtutoimikust ning muud asjaga seotud materjalid.

4. Kui maa tagastatakse mitme isiku kaasomandisse, kuid puudub maa tagastamise otsus koos omandi jaotumise äranäitamisega, või kui ebaseaduslik raie hõlmab mitut maaüksust, kuid nende piirid on looduses tähistamata ja seega kahju jaotumus kinnistute vahel ebaselge, näidatakse deponeerimisel kinnistu või kõigi kahju saanud kinnistute nimed, jaotades deponeeritud hüvitise asjaolude selgumisel vastavalt punktile 8.

5. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagasisaamiseks õigust omava isiku loobumisel maa tagasisaamisest arvatakse deponeeritud raha riigi tuluks.

6. Maavalitsus ja käesoleva korra punktis 2 nimetatud riigiasutus peavad raha deponeerimise ja väljamaksmise arvestust kinnistute kaupa.

III. DEPONEERITUD RAHA VÄLJAMAKSMINE

7. Deponeeritud raha kättesaamiseks esitab selleks õigust omav isik maavalitsusele avalduse, milles näidatakse:
1) isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ning pangarekvisiidid;
2) kinnistu nimi ja asukoht (maakond, vald, küla);
3) kinnistu tagastamisel kaasomandisse kõigi kaasomanike ees- ja perekonnanimed ning nende omandis oleva mõttelise osa suurus kinnistust;
4) kinnistamisotsuse teinud kohtu nimetus, otsuse kuupäev ning kinnistamisasja number.

Koos avaldusega esitab deponeeritud raha väljamaksmist taotlev isik kinnistamisotsuse notariaalselt või kohtu poolt tõestatud koopia, mis tagastatakse avaldajale pärast andmete võrdlemist. Maavalitsusel on õigus nõuda kinnistusraamatu väljavõtte ja katastriüksuse plaani esitamist.

8. Mitme maaüksuse maid hõlmanud ebaseadusliku raie korral, kui kahju jaotus kinnistute vahel jäi piiride ebaselguse pärast esialgu määramata, osutab pärast piiride looduses tähistamist maaomanikele abi hüvitise jaotumise üle otsustamisel riigiasutus, kes hüvitise õiguserikkujalt sisse nõudis ning ebaseaduslikult raiutud puidu realiseeris. Hüvitise jaotumise kokkulepe vormistatakse osaliste poolt allakirjutatud protokolliga, mis esitatakse maavalitsusele.

Maa tagastamisel kaasomandisse on igal kaasomanikul õigus hüvitise osale, mis on võrdeline tema osa suurusega kaasomandis.

9. Maavalitsus teeb otsuse raha väljamaksmise kohta hiljemalt ühe kuu jooksul avalduse saamisest arvates ning saadab ärakirja otsusest raha kättesaamiseks õigust omavale isikule hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

Juhul kui esitatud andmed on puudulikud või ebatäpsed, informeerib maavalitsus avalduse esitajat ning teeb ettepaneku täiendavate andmete esitamiseks. Maavalitsus teeb otsuse kahe nädala jooksul täiendavate andmete esitamisest arvates.

Raha väljamaksmise otsuses näitab maavalitsus kinnistu nime ja asukoha, raha saamiseks õigust omava isiku nime ja isikukoodi, rahasumma suuruse ning panga nime ja konto numbri, millele raha kantakse.

10. Kui metsale kahju tekitanud isik tasub hüvitist ositi ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastatakse selleks õigust omavale isikule enne hüvitise täielikku tasumist, hakkab riigiasutus laekuvat raha välja maksma vahetult maaomanikule.

11. Raha deponeerimise ja väljamaksmise dokumente säilitab maavalitsus seitse aastat pärast raha väljamaksmist selleks õigust omavale isikule.

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json