Teksti suurus:

Lastetoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 82, 749

Lastetoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 13.10.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. oktoobri 1999. a otsusega nr 642

I. Lastetoetuste seaduses (RT I 1997, 42, 676; 77, 1309; 1998, 86/87, 1407; 1999, 10, 150; 16, 273; 67, 657) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Seaduse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« RIIKLIKE PERETOETUSTE SEADUS ».

§ 2. Paragrahvi 1, § 2 lõikes 1, § 4 lõigetes 1, 11 ja 3 ja §-s 17 asendatakse sõna «lastetoetused» sõnaga «peretoetused» vastavas käändes.

§ 3. Paragrahvis 3:

1) punktis 3 asendatakse sõna «ülalpidamistoetus» sõnaga «lapsehooldustasu»;

2) punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Paragrahvis 4:

1) paragrahvi pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Finantseerimisallikas, lapsetoetuse ning lapsehooldustasu määr»;

2) lõikes 2 asendatakse sõnad «seadusega sätestatud lastetoetuste» sõnadega «seaduse § 3 punktides 1, 2 ja 5–9 nimetatud toetuste»;

3) lõikes 4 asendatakse sõna «pooles» sõnadega «ühekordses lapsetoetuse»;

4) paragrahvi täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva seadusega sätestatud lapsehooldustasu arvutamise aluseks on lapsehooldustasu määr, mis kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Lapsehooldustasu uus määr ei või olla väiksem kehtivast määrast.»

§ 5. Paragrahvis 5:

1) paragrahvi senine tekst loetakse lõikeks 1 ja selles asendatakse number «20» numbriga «25» ja number «15» numbriga «20»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Mitmikute sünni korral makstakse ühekordset sünnitoetust igale lapsele lapsetoetuse 25-kordses määras.»

§ 6. Paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Lapsehooldustasu

(1) Ühele vanemale, kes kasvatab ühte või enamat kuni kolmeaastast last, makstakse igakuiselt lapsehooldustasu pooles lapsehooldustasu määras iga kuni kolmeaastase lapse kohta.

(2) Kui peres on lisaks ühele või enamale kuni kolmeaastasele lapsele ka kolme- kuni kaheksa-aastasi lapsi, makstakse igakuiselt lapsehooldustasu ühele lapsi kasvatavale vanemale ühes neljandikus lapsehooldustasu määras iga kolme- kuni kaheksa-aastase lapse kohta. Kui koolikohustuslik laps läheb esimesse klassi ja saab jooksval õppeaastal kaheksa-aastaseks, makstakse nimetatud lapse kohta lapsehooldustasu õppeaasta lõpuni.

(3) Kolme- ja enamalapselises perekonnas kolme või enamat lapsetoetust saavat vähemalt kolmeaastast last kasvatavale ühele vanemale makstakse igakuiselt lapsehooldustasu ühes neljandikus lapsehooldustasu määras iga kolme- kuni kaheksa-aastase lapse kohta. Kui koolikohustuslik laps läheb esimesse klassi ja saab jooksval õppeaastal kaheksa-aastaseks, makstakse nimetatud lapse kohta lapsehooldustasu õppeaasta lõpuni.

(4) Kui üks vanematest on lapsehoolduspuhkusel kuni kolmeaastase lapsega, makstakse lapsehooldustasu lapsehoolduspuhkusel olevale vanemale.

(5) Kui lapsehoolduspuhkust kasutab vanema asemel mõni teine isik, siis makstakse eelnimetatud isikule lapsehooldustasu igakuiselt pooles lapsehooldustasu määras iga lapse kohta, kellega eelnimetatud isik on lapsehoolduspuhkusel, kuid kokku mitte rohkem kui poolteisekordses lapsehooldustasu määras. Vanemale nimetatud laste kohta lapsehooldustasu käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel ei maksta.

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 sätestatud tingimustel makstakse lapsehooldustasu ka lapse hooldajale, kellega on sõlmitud kirjalik perekonnas hooldamise leping, või lapse eestkostjale.»

§ 7. Paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahvi 9 punktides 1 ja 2 asendatakse sõna «ühekordses» sõnaga «kahekordses».

§ 9. Paragrahvis 10 asendatakse sõna «neljakordses» sõnaga «viiekordses».

§ 10. Seadust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

« § 141. Andmete kandmine registrisse

(1) Andmed riiklike peretoetuste määramise, määramise aluste ja maksmise kohta kantakse riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 1998, 64/65, 1009; 1999, 10, 150) alusel moodustatud riiklikku pensionikindlustuse registrisse.

(2) Andmete kandmine registrisse ja andmete saamine registrist toimub vastavalt andmekogude seadusele (RT I 1997, 28, 423; 1998 36/37, 552; 99, 10, 155), isikuandmete kaitse seadusele (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833) ja teistele seadustele ning riikliku pensionikindlustuse registri pidamise põhimäärusele (RT I 1999, 9, 139).»

§ 11. Seadust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

« § 151. Toetuste maksmise peatamine ja jätkamine

(1) Pensioniamet peatab valla- või linnavalitsuse korralduse alusel toetuse maksmise, kui vanem ei täida perekonnaseadusest (RT I 1994, 75, 1326; 1996, 40, 773; 49, 953; 1997, 28, 422; 35, 538) tulenevat kohustust last kasvatada ja tema eest hoolitseda. Ettepaneku valla- või linnavalitsusele korralduse tegemiseks toetuse maksmise peatamise kohta teeb kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud sotsiaalküsimustega tegelev komisjon.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud põhjuste äralangemisel jätkab pensioniamet valla- või linnavalitsuse korralduse või kohtuotsuse alusel toetuse maksmist lapse vanemale.

(3) Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse puhul jätkab pensioniamet valla- või linnavalitsuse korralduse või kohtuotsuse alusel toetuse maksmist võõrasvanemale või kasuvanemale.

(4) Kui vanemliku hoolitsuseta jäänud laps on asunud iseseisvalt elama, jätkab pensioniamet valla- või linnavalitsuse korralduse alusel toetuse maksmist lapsele.

(5) Toetuse maksmise jätkamisel makstakse toetust tagantjärele mitte rohkem kui vastava taotluse esitamisele eelneva kuue kuu eest.

(6) Kui toetuse peatamise perioodil oli laps täielikul riiklikul ülalpidamisel, siis täielikul riiklikul ülalpidamisel oldud aja eest toetust tagantjärele ei maksta, välja arvatud käesoleva seaduse § 4 lõikes 4 toodud juhul.»

II. § 12. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses (RT I 1999, 16, 273) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 1 ning lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «2–16-aastast» sõnadega «3–16-aastast»;

2) paragrahvi 25 lõike 1 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

III. § 13. Eesti Vabariigi puhkuseseaduse (RT 1992, 37, 481; 1993, 10, 150; RT I 1994, 84, 1474; 1995, 16, 228; 1997, 74, 1229; 93, 1560) § 30 lõikes 5 asendatakse sõnad «riiklikku ülalpidamistoetust vastavalt lastetoetuste seadusele (RT 1992, nr 6, art 90)» sõnadega «lapsehooldustasu vastavalt riiklike peretoetuste seadusele».

IV. § 14. Töötu sotsiaalse kaitse seaduses (RT I 1994, 81, 1381; 1995, 89, 1572; 1996, 42, 810; 49, 953; 1997, 77, 1309; 1999, 10, 150; 58, 609) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «alla 7-aastast last» sõnadega «alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni»;

2) paragrahvi 14 lõikes 21 asendatakse sõnad «lastetoetuste seadusega (RT I 1994, 13, 232; 68, 1171; 1995, 55, 918) kehtestatud ülalpidamistoetust» sõnadega «riiklike peretoetuste seadusega sätestatud lapsehooldustasu».

V. § 15. Sotsiaalmaksuseaduse (RT I 1998, 40, 611; 61, 982; 113/114, 1875, 1876; 1999, 29, 397; 71, 685) § 6 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) isiku, kellele makstakse lapsehooldustasu riiklike peretoetuste seaduse § 7 lõigete 1, 5 või 6 alusel, ja mittetöötava vanema, kellele makstakse lapsehooldustasu nimetatud seaduse § 7 lõike 3 alusel,».

VI. § 16. Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json