Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2002. a määruse nr 350 "Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.07.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 53, 380

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2002. a määruse nr 350 "Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid" muutmine

Vastu võetud 05.07.2004 nr 234

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» (RT I 2000, 28, 167; 2003, 31, 195; 2004, 2, 7) § 157 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2002. a määrust nr 350 «Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid» (RT I 2002, 95, 556) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Elamispinna suuruse normi kindlaksmääramisel lähtutakse kaadrikaitseväelase ametikohast, kui ametikoht on käesoleva määruse lisas ära toodud. Kui kaadrikaitseväelase ametikohta ei ole käesoleva määruse lisas ära toodud, lähtutakse elamispinna suuruse normi kindlaksmääramisel kaadrikaitseväelasele antud auastmest.»;

2) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kaadrikaitseväelasega sõlmib üürilepingu tööandja eluruumi kasutamiseks asutuse või üksuse, kes on tööandja eluruumi kui riigivara valitsema volitatud asutus, juht, vastavalt «Riigivaraseadusele» (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 24, 133; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69; 2004, 24, 166). Üürilepingu tööandja eluruumi kasutamiseks kaitseväe juhatajaga, kaitseväe ülemjuhatajaga ja Kaitsejõudude Peastaabi ülemaga sõlmib Kaitseministeeriumi kantsler ning Piirivalveameti peadirektori ametikohal või Päästeameti peadirektori ametikohal teeniva kaadrikaitseväelasega Siseministeeriumi kantsler.»

Peaminister Juhan PARTS

Kaitseminister Margus HANSON

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json