Teksti suurus:

Patendiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 84, 764

Patendiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.10.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. novembri 1999. a otsusega nr 657

I. Patendiseaduses (RT I 1994, 25, 406; 1998, 74, 1227; 107, 1768) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvis 5:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Patendiga võib kaitsta mis tahes tehnikavaldkonna leiutisi, kui need vastavad käesoleva seaduse §-s 8 sätestatud patentsuse kriteeriumidele ega ole §-s 7 sätestatu järgi mittepatenditavad.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Meditsiinitootele ja taimekaitsetootele, mis sisaldab patendiga kaitstud toimeainet, võib anda täiendava õiguskaitse (edaspidi täiendav kaitse) käesoleva seaduse VIII1 peatükis sätestatud tingimustel ja korras.»

§ 2. Paragrahvis 6:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Leiutise objektiks võib olla seade, meetod, aine, kaasa arvatud bioloogiline aine, või nende kombinatsioon.»;

2) lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) avastus, sealhulgas inimkeha kujunemise või arengu või inimgeeni järjestuse või selle osa kirjeldus, teadusteooria ja matemaatiline meetod;»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Bioloogiline aine käesoleva seaduse tähenduses on iga isepaljunev või bioloogilises süsteemis paljundatav geneetilist informatsiooni kandev aine, sealhulgas mikroorganism.»

§ 3. Paragrahvi 7 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises sõnastuses:

« (2) Patendiga ei kaitsta järgmisi biotehnoloogilisi leiutisi:
1) inimese kloonimise meetodeid;
2) inimalge geneetilise koodi muutmise meetodeid;
3) inimembrüo ärieesmärgil kasutamise meetodeid, sealhulgas meetodeid, mis on keelustatud kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadusega (RT I 1997, 51, 824);
4) looma geneetilise koodi muutmise meetodeid, mis tekitavad loomale kannatusi ega anna olulist kasu inimese või looma tervisekaitse seisukohalt, ning nende meetodite kasutamise tulemusena saadud loomi;
5) bioloogilise aine saamise, taimesordi aretuse või loomatõu aretuse olemuselt bioloogilisi meetodeid, välja arvatud mikrobioloogilised meetodid mikroorganismide saamiseks;
6) leiutisi, mida saab kasutada ainult ühe kindla taimesordi või loomatõu puhul.

(3) Bioloogilise aine saamise, taimesordi aretuse või loomatõu aretuse olemuselt bioloogiline meetod käesoleva seaduse tähenduses on meetod, mis täielikult põhineb looduslikul nähtusel, sealhulgas ristamisel ja selektsioonil.

(4) Mikrobioloogiline meetod käesoleva seaduse tähenduses on iga meetod, milles kasutatakse mikroorganismi või mille eesmärk on mikroorganismi saamine.»

§ 4. Paragrahvis 11:

1) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) esmase patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamise kuupäeva järgi tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooniga mitteühinenud riigis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni mittekuuluvas riigis, kui see riik tagab samad tingimused Eesti Vabariigis esitatud esmasele patenditaotlusele või kasuliku mudeli registreerimise taotlusele.»;

2) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Prioriteedinõude peab esitama patenditaotluses. Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid esitatakse kas patenditaotluses või 16 kuu jooksul prioriteedikuupäevast arvates. Prioriteedinõuet tõendavaid dokumente ei ole vaja esitada, kui prioriteedinõude aluseks on Eesti Vabariigis esitatud esmane patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus.»

§ 5. Paragrahvi 13 lõikes 4 asendatakse sõnad «ei ole tagasi võetud või Patendiamet ei ole seda tagasi lükanud» sõnadega «ei ole enne käesoleva seaduse kohast avaldamist tagasi võetud või Patendiamet ei ole seda tagasi lükanud või tagasivõetuks lugenud.»

§ 6. Paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Patendiomanik on isik, kellele kuulub patendiga kaitstud leiutis. Patendiomanikul on ainuõigus leiutist vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist.»

§ 7. Paragrahvi 15 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Seadust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

« § 151. Patendiomaniku ainuõiguse laienemine

(1) Patenditud bioloogilise aine puhul laieneb patendiomaniku ainuõigus mis tahes muule samade omadustega vormilt identsele või erinevale bioloogilisele ainele, mis on saadud sellest bioloogilisest ainest generatiivse või vegetatiivse paljundamise teel.

(2) Patenditud meetodil valmistatud bioloogilise aine puhul laieneb patendiomaniku ainuõigus mis tahes muule samade omadustega bioloogilisele ainele, mis on saadud patenditud meetodil valmistatud bioloogilisest ainest generatiivse või vegetatiivse paljundamise teel identses või erinevas vormis.

(3) Geneetilist informatsiooni kandva leiutise puhul laieneb patendiomaniku ainuõigus tervele seda leiutist sisaldavale ning nimetatud geneetilise informatsiooni kohaselt toimivale bioloogilisele ainele, välja arvatud inimkeha ja selle osad.»

§ 9. Paragrahvis 16:

1) punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) patenditud leiutist sisaldava ravimi ühekordset valmistamist retsepti alusel apteegis ja sellise ravimi kasutamist;»;

2) punktis 5 asendatakse sõna «kommertseesmärgita» sõnaga «ärieesmärgita»;

3) paragrahvi täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) patendiomaniku poolt või tema loal turustatava bioloogilise aine generatiivset või vegetatiivset paljundamist, kui paljundamine on vajalik bioloogilise aine kasutamiseks ja paljundamise tulemusena saadud bioloogilist ainet ei paljundata mingil muul otstarbel.»

§ 10. Seadust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

« § 171. Õiguste ammendumine

Patendiomanikul ei ole õigust keelata tema poolt või tema nõusolekul Eesti Vabariigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi territooriumil käibesse lastud patendiga kaitstud toote edasist ärieesmärgil kasutamist.»

§ 11. Paragrahvi 19 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) bioloogilise aine, sealhulgas mikroorganismi tüve deponeerimist tõendav dokument, kui leiutise objektiks on bioloogiline aine või leiutis eeldab bioloogilise aine kasutamist ning kui nimetatud bioloogiline aine ei ole avalikkusele kättesaadav ja seda ei saa kirjeldada leiutiskirjelduses viisil, mis võimaldab vastava ala asjatundjal leiutist teostada;».

§ 12. Paragrahvis 21:

1) lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ja tagastab selle»;

2) lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõikes 3 asendatakse sõna «tagastamisel» sõnadega «menetlusse võtmisest keeldumisel»;

4) paragrahvi täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Menetlusse võetud patenditaotluse esitamise kuupäevaks määratakse patenditaotluse Patendiametisse saabumise kuupäev, välja arvatud juhul, kui saabunud dokumentide hulgast puudub leiutiskirjelduses viidatud leiutise olemuse avamiseks oluline joonis või muu illustreeriv materjal. Joonise või muu illustreeriva materjali puudumise korral teeb Patendiamet patenditaotlejale ettepaneku esitada see ühe kuu jooksul. Puuduva joonise või muu illustreeriva materjali tähtaegsel esitamisel määratakse patenditaotluse esitamise kuupäevaks joonise või muu illustreeriva materjali Patendiametisse saabumise kuupäev. Puuduva joonise või muu illustreeriva materjali tähtajaks esitamata jätmise või esitamisest keeldumise korral loetakse kõik patenditaotluses olevad viited sellele dokumendile kehtetuks ning patenditaotluse esitamise kuupäevaks määratakse patenditaotluse Patendiametisse saabumise kuupäev.»

§ 13. Paragrahvi 211 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «, järelevalveõigusliku riigiasutuse pädev ametiisik ja kohus».

§ 14. Paragrahvi 22 lõikes 3 asendatakse sõna «tähtaja» sõnaga «tähtpäeva».

§ 15. Paragrahvis 23:

1) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui Patendiamet leiab, et leiutise objekt on käesoleva seaduse §-des 6 ja 7 sätestatu kohaselt patendiga kaitstav ja leiutise olemus patendinõudluse sõnastuses vastab tehnika tasemega võrdlemisel käesoleva seaduse §-s 8 kehtestatud patentsuse kriteeriumidele ning patenditaotluse dokumentide vorm ja sisu on kooskõlas käesoleva seaduse § 19 2. lõike alusel kehtestatud vormi- ja sisunõuetega, lõpetab Patendiamet patenditaotluse ekspertiisi, teeb patendi väljaandmise otsuse ning teatab sellest patenditaotlejale kirjalikult.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Kui Patendiamet leiab, et leiutise objekt ei ole käesoleva seaduse §-des 6 ja 7 sätestatu kohaselt patendiga kaitstav või leiutise olemus patendinõudluse sõnastuses ei vasta tehnika tasemega võrdlemisel käesoleva seaduse §-s 8 kehtestatud patentsuse kriteeriumidele või patenditaotluse dokumentide vorm või sisu ei ole kooskõlas käesoleva seaduse § 19 2. lõike alusel kehtestatud vormi- ja sisunõuetega või patenditaotleja jätab käesoleva paragrahvi 3. lõike alusel nõutud parandused ja täiendused tegemata või selgitused andmata või käesoleva paragrahvi 4. lõike alusel nõutud otsuste koopiad esitamata, lõpetab Patendiamet patenditaotluse ekspertiisi, teeb patenditaotluse tagasilükkamise otsuse ning teatab sellest patenditaotlejale kirjalikult.»

§ 16. Paragrahvi 24 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) patenditaotluse avaldamine on takistatud patenditaotluse dokumentide vormi või sisu puuduste tõttu.»

§ 17. Paragrahvi 25 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Pärast käesoleva seaduse § 23 5. või 6. lõike kohast Patendiameti otsust võib patenditaotleja kahe kuu jooksul, arvates nimetatud otsuse kuupäevast, teha patenditaotluses parandusi ja täiendusi ühel korral, tasudes selle eest riigilõivu.»

§ 18. Paragrahvis 26:

1) lõike 3 punktis 1 asendatakse sõna «tähtajast» sõnaga «tähtpäevast»;

2) lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «käesoleva seaduse § 23 3. lõike kohaselt määratud tähtajaks» sõnadega «kolme kuu jooksul käesoleva seaduse § 23 3. lõike kohaselt määratud tähtpäevast arvates»;

3) lõike 3 punktis 3 asendatakse sõna «tähtajaks» sõnaga «tähtaegselt».

§ 19. Paragrahvis 27:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui patenditaotleja jätab menetluse käigus käesoleva seaduse § 22 3. lõike või § 23 3. lõike kohaselt määratud tähtpäevaks vastamata, peatab Patendiamet patenditaotluse menetluse. Patenditaotluse menetlust jätkatakse, kui patenditaotleja vastab kolme kuu jooksul nimetatud tähtpäevast arvates ja tasub riigilõivu»;

2) lõikes 2 asendatakse sõna «tähtajani» sõnaga «tähtpäevani».

§ 20. Paragrahvis 29:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «punktide 1 või 2» sõnadega «punkti 1, 2 või 3»;

2) lõikes 3 asendatakse sõna «tähtajast» sõnaga «tähtpäevast»;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesoleva paragrahvi 1., 2. ja 3. lõike sätted ei laiene käesoleva seaduse § 9 2. lõikele, § 35 6. lõikele ja §-le 42.»

§ 21. Paragrahvi 30 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «(edaspidi apellatsioonikomisjon)» sõnadega «tööstusdisaini kaitse seaduse (RT I 1997, 87, 1466; 1998, 108/109, 1783) §-des 41–54 sätestatud korras».

§ 22. Paragrahvis 33:

1) lõikes 5 asendatakse sõnad «enne kuue kuu möödumist käesoleva paragrahvi 1. või 2. lõikes sätestatud tähtajast» sõnadega «kuue kuu jooksul käesoleva paragrahvi 1. või 2. lõikes sätestatu järgi arvestatud tähtpäevast arvates»;

2) lõike 6 punktis 3 asendatakse sõna «möödumist» sõnaga «lõppemist»;

3) lõiget 11 täiendatakse pärast sõna «toimingut» sõnadega «või käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes sätestatut».

§ 23. Paragrahvi 34 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Registrit peetakse kanderaamatuna paberkandjal või infotehnoloogilise andmebaasina, säilitades kanded väljatrükina.»

§ 24. Paragrahvis 35:

1) lõike 2 punkt 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 20) biotehnoloogilise aine, sealhulgas mikroorganismi tüve deponeerimise andmed;»;

2) lõiget 2 täiendatakse punktidega 25 ja 26 järgmises sõnastuses:

« 25) meditsiinitoote täiendava kaitse andmed;
26) taimekaitsetoote täiendava kaitse andmed.»

§ 25. Paragrahvi 351 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Registrist ei väljastata avalikustamisele mittekuuluvat ärisaladust sisaldavat teavet, kui täiendava kaitse taotleja on määratlenud ärisaladuse käesoleva seaduse § 395 6. lõike kohaselt.»

§ 26. Paragrahvi 354 lõike 1 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 12) bioloogilise aine, sealhulgas mikroorganismi tüve deponeerimise andmed;».

§ 27. Paragrahvis 39:

1) lõikes 6 asendatakse sõnad «laienemist põhjustavate» sõnadega «kitsenemist põhjustanud»;

2) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Käesoleva paragrahvi 6. lõike alusel tehtud muudatustest tingitud patendikaitse ulatuse laienemine ei piira selle isiku õigusi, kes enne muudatuste tegemise teate avaldamist oli oma majandus- ja äritegevuses võtnud arvesse esialgset patendikaitse ulatust.»

§ 28. Seadust täiendatakse VIII1 peatükiga järgmises sõnastuses:

«VIII1 peatükk
PATENDIGA KAITSTUD TOIMEAINET SISALDAVA MEDITSIINITOOTE JA TAIMEKAITSETOOTE TÄIENDAV KAITSE

§ 391. Meditsiinitoote mõiste

Meditsiinitoode käesoleva seaduse tähenduses on vähemalt ühte patendiga kaitstud toimeainet sisaldav toode, mida kasutatakse:
1) inimeste või loomade haiguste vältimiseks või ravimiseks;
2) inimestele või loomadele meditsiinilise diagnoosi panemiseks;
3) inimeste või loomade füsioloogiliste funktsioonide taastamiseks, parandamiseks või muutmiseks.

§ 392. Taimekaitsetoote mõiste

(1) Taimekaitsetoode käesoleva seaduse tähenduses on vähemalt ühte patendiga kaitstud toimeainet sisaldav toode, mida kasutatakse:
1) taimede või nende osade, sealhulgas töötlemata viljade ja seemnete kaitsmiseks kahjulike organismide eest või kahjulike organismide toime tõkestamiseks;
2) lihttöötlemisel (jahvatamine, kuivatamine, pressimine ja muud lihttöötlemisvõtted) saadud taimetoodete kaitsmiseks kahjulike organismide eest või kahjulike organismide toime tõkestamiseks;
3) taime või selle osa eluprotsessi mõjutamiseks, välja arvatud toiteained;
4) lihttöötlemisel saadud taimetoodete säilitamiseks;
5) soovimatute taimede hävitamiseks;
6) soovimatute taimeosade hävitamiseks või soovimatu taimekasvu kontrollimiseks ja piiramiseks.

(2) Taimekaitsetoote toimeaine käesoleva seaduse tähenduses on kahjulike organismide vastase toimega või taimedele, taimeosadele või taimetoodetele mõju avaldav:
1) looduslik või tehislik keemiline aine või aineühend koos tootmisel vältimatult tekkivate lisanditega;
2) mikroorganism.

§ 393. Aluspatendi mõiste

Aluspatent käesoleva seaduse tähenduses on patent, millega kaitstakse meditsiinitoote või taimekaitsetoote toimeainet, toimeainete kombinatsiooni, toimeaine tootmismeetodit või toimeaine kasutamist.

§ 394. Täiendava kaitse andmine

(1) Täiendav kaitse antakse meditsiinitootele või taimekaitsetootele aluspatendiga kaitstud leiutise registreeringust tulenevate õiguste kehtivuse pikendamisega aluspatendi kehtivusaja lõppemisel.

(2) Täiendav kaitse antakse, kui:
1) täiendava kaitse taotluse esitamise päeval on aluspatent kehtiv;
2) meditsiinitoode on ravimiseaduse (RT I 1996, 3, 56; 49, 954; 1997, 93, 1564; 1998, 36/37, 554; 1999, 58, 608) § 11 kohaselt registreeritud;
3) taimekaitsetoode on taimekaitseseaduse (RT I 1994, 28, 427; 1996, 49, 953; 1998, 13, 163; 97, 1519) § 12 1. lõike kohaselt registreeritud;
4) käesoleva lõike punktis 2 või 3 nimetatud meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimine on esmakordne ja seda ei ole kustutatud;
5) varem ei ole samale meditsiinitootele või taimekaitsetootele täiendavat kaitset antud.

(3) Täiendav kaitse antakse ühele ja samale meditsiinitootele või taimekaitsetootele ainult ühe patendi alusel.

(4) Ühe ja sama patendi alusel võib täiendava kaitse anda mitmele erinevale meditsiinitootele või taimekaitsetootele.

(5) Täiendav kaitse annab samad õigused mis aluspatent ning allub samadele piirangutele ja kohustustele.

(6) Leiutise registreeringust tulenevate õiguste kehtivuse pikendamine aluspatendi kehtivusaja lõppemisel registreeritakse riiklikus patendiregistris.

(7) Täiendava kaitse andmed kantakse kanderaamatusse.

(8) Täiendava kaitse andmed on:
1) täiendava kaitse taotluse number;
2) täiendava kaitse taotluse esitamise kuupäev;
3) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimist tõendava dokumendi number ja väljaandmise kuupäev;
4) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimise kuupäev;
5) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimist tõendavas dokumendis nimetatud toote identifitseerimise andmed;
6) täiendava kaitse tunnistuse number;
7) täiendava kaitse kehtivuse aeg.

§ 395. Täiendava kaitse taotlemine

(1) Õigus taotleda ja saada täiendavat kaitset (edaspidi taotlemisõigus) on aluspatendi omanikul või tema õigusjärglasel (edaspidi täiendava kaitse taotleja).

(2) Täiendava kaitse taotluse saab esitada kuue kuu jooksul meditsiinitoote või taimekaitsetoote esmakordse registreerimise jõustumise kuupäevast arvates. Kui see kuupäev on aluspatendi väljaandmise kuupäevast varasem, saab täiendava kaitse taotluse esitada kuue kuu jooksul aluspatendi väljaandmise kuupäevast arvates.

(3) Täiendava kaitse taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:
1) täiendava kaitse saamise avaldus;
2) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimist tõendav dokument;
3) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
4) volikiri, kui täiendava kaitse taotlus esitatakse patendivoliniku kaudu.

(4) Täiendava kaitse saamise avalduses peab sisalduma:
1) meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava kaitse saamise sooviavaldus;
2) täiendava kaitse taotleja nimi ja aadress;
3) aluspatendi number ja leiutise nimetus;
4) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimist tõendava dokumendi number ja väljaandmise kuupäev;
5) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimise kuupäev;
6) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimist tõendavas dokumendis nimetatud toote identifitseerimise andmed;
7) patendivoliniku ees- ja perekonnanimi, kui täiendava kaitse taotlus esitatakse patendivoliniku kaudu.

(5) Täiendava kaitse taotlusele võib lisada ka muid dokumente, mis täiendava kaitse taotleja arvates on vajalikud.

(6) Kui käesoleva paragrahvi 5. lõike kohased täiendava kaitse taotlusele lisatud dokumendid sisaldavad ärisaladust, peab täiendava kaitse taotleja määratlema selle ulatuse.

(7) Täiendava kaitse taotluse dokumendid esitatakse eesti keeles.

(8) Täiendava kaitse taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu.

(9) Täiendava kaitse taotlus esitatakse Patendiametile.

(10) Täiendava kaitse taotluse dokumentide vorminõuded ja esitamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema volitatud minister.

§ 396. Täiendava kaitse taotluse menetlus

(1) Patendiamet kontrollib:
1) taotlemisõigust käesoleva seaduse § 395 1. lõike ja täiendava kaitse taotluse esitamise õigeaegsust 2. lõike järgi;
2) täiendava kaitse taotluse dokumentide olemasolu käesoleva seaduse § 395 3. lõikes sätestatu järgi ning nende vastavust vormi- ja sisunõuetele;
3) aluspatendi kehtivust ja meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimist seda tõendava dokumendi alusel.

(2) Patendiamet ei kontrolli, kas:
1) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimine on esmakordne;
2) varem on samale meditsiinitootele või taimekaitsetootele täiendavat kaitset antud.

(3) Patendiamet teatab täiendava kaitse taotluse dokumentide vormi ja sisu puuduste või muude menetlust takistavate asjaolude ilmnemise korral nendest täiendava kaitse taotlejale kirjalikult ning määrab puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks kolmekuulise tähtaja.

(4) Kui täiendava kaitse taotlus on vastavuses käesoleva seaduse § 395 1.–3. lõikes ning § 394 2. lõike punktides 1–3 sätestatuga, teeb Patendiamet täiendava kaitse andmise otsuse ning teatab sellest täiendava kaitse taotlejale kirjalikult.

(5) Kui puudub taotlemisõigus, täiendava kaitse taotlus ei ole esitatud õigeaegselt või ei vasta käesoleva seaduse § 394 2. lõike punktides 1–3 sätestatule või kui käesoleva paragrahvi 3. lõike kohaselt määratud tähtaja jooksul ei ole kõrvaldatud dokumentide vormi või sisu puudusi või ei ole antud selgitusi, teeb Patendiamet täiendava kaitse taotluse tagasilükkamise otsuse ning teatab sellest täiendava kaitse taotlejale kirjalikult.

(6) Patendiamet teatab oma ametlikus väljaandes täiendava kaitse taotluse esitamisest, täiendava kaitse andmisest ja täiendava kaitse taotluse tagasilükkamisest. Teates peab sisalduma:
1) täiendava kaitse taotluse number ja esitamise kuupäev;
2) täiendava kaitse taotleja või täiendava kaitse saanud isiku nimi ja aadress;
3) aluspatendi number ja leiutise nimetus;
4) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimist tõendava dokumendi number ja väljaandmise kuupäev;
5) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimise kuupäev;
6) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimist tõendavas dokumendis esitatud toote identifitseerimise andmed;
7) täiendava kaitse tunnistuse number ja kehtivuse aeg, kui täiendav kaitse on antud.

(7) Täiendava kaitse taotluse menetlemise korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema volitatud minister.

§ 397. Täiendava kaitse tunnistus

(1) Täiendava kaitse tunnistus on dokument, mis tõendab leiutise registreeringust tulenevate õiguste kehtivuse pikendamist aluspatendi kehtivusaja lõppemisel.

(2) Patendiamet annab meditsiinitootele või taimekaitsetootele täiendavat kaitset taotlenud isikule välja täiendava kaitse tunnistuse ühe kuu jooksul leiutise registreeringust tulenevate õiguste kehtivuse pikendamise kande teate avaldamise kuupäevast arvates.

(3) Täiendava kaitse tunnistuse vormi ja väljaandmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema volitatud minister.

§ 398. Täiendava kaitse kehtivus

(1) Täiendav kaitse kehtib kuni viis aastat aluspatendi kehtivusaja lõppemise päevast. Täiendava kaitse kehtivusaja lõppemise päev ei või olla hilisem päevast, mil möödub 15 aastat aluspatendi väljaandmise kuupäevast või käesoleva seaduse § 395 3. lõike punktis 2 nimetatud dokumendi kehtivuse alguse kuupäevast, kusjuures aluseks võetakse nimetatud kuupäevadest hilisem.

(2) Täiendava kaitse jõushoidmiseks tuleb täiendava kaitse iga kehtivusaasta eest tasuda riigilõivu.

(3) Täiendava kaitse kehtivus lõpeb ennetähtaegselt, kui:
1) täiendavat kaitset taotlenud isik esitab täiendava kaitse kehtivuse lõpetamise nõude;
2) täiendava kaitse kehtivusaasta riigilõiv on jäetud tasumata;
3) Patendiametile on esitatud tõendid meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreeringu tühistamise kohta.

(4) Patendiamet teatab oma ametlikus väljaandes täiendava kaitse kehtivuse ennetähtaegsest lõppemisest.

§ 399. Täiendava kaitse tühistamine ning õiguste vaidlustamine ja kaitse

(1) Täiendav kaitse tühistatakse ning täiendavast kaitsest tulenevaid õigusi vaidlustatakse ja kaitstakse käesoleva seaduse patendiõiguste vaidlustamise ja kaitse sätete kohaselt.

(2) Täiendav kaitse tühistatakse, kui:
1) täiendav kaitse on antud vastuolus käesoleva seaduse § 394 2. lõike punktides 1–3 sätestatuga;
2) aluspatent on kaotanud kehtivuse ennetähtaegselt käesoleva seaduse §-s 38 sätestatu järgi;
3) aluspatent on tühistatud käesoleva seaduse §-s 49 või 50 sätestatu järgi;
4) patendikaitse ulatust on pärast aluspatendi väljaandmist piiratud nii, et meditsiinitoode või taimekaitsetoode ei vasta patendinõudluse sisule;
5) pärast aluspatendi kehtivuse lõppemist eksisteerivad alused, mis oleksid õigustanud aluspatendi tühistamist või patendikaitse ulatuse piiramist nii, et meditsiinitoode või taimekaitsetoode ei vasta patendinõudluse sisule.

(3) Patendiamet teatab oma ametlikus väljaandes täiendava kaitse tühistamisest.»

§ 29. Paragrahvi 42 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

« (6) Riigilõiv täiendava kaitse esimese kehtivusaasta eest tuleb tasuda kuue kuu jooksul enne tasumistähtpäeva saabumist. Tasumistähtpäevaks loetakse selle kalendrikuu viimane päev, millal aluspatendi kehtivusaeg lõpeb.

(7) Riigilõiv täiendava kaitse iga järgneva kehtivusaasta eest tuleb tasuda kuue kuu jooksul enne täiendava kaitse kehtivusaasta riigilõivu tasumistähtpäeva saabumist. Tasumistähtpäevaks loetakse selle kalendrikuu viimane päev, millal täiendava kaitse kehtivusaasta lõpeb.

(8) Täiendava kaitse kehtivusaasta riigilõivu võib tasuda kuue kuu jooksul pärast täiendava kaitse kehtivusaasta riigilõivu tasumistähtpäeva möödumist, tasudes täiendava riigilõivu.»

§ 30. Paragrahvid 43–46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 43. Patendi taotlemise õiguse üleminek

(1) Isik, kellel käesoleva seaduse § 12 kohaselt on õigus taotleda patenti, võib selle õiguse teisele isikule üle anda.

(2) Patendi taotlemise õigus läheb üle õigusjärglasele.

§ 44. Patenditaotluse üleminek

(1) Patenditaotleja võib Patendiametis menetluses oleva patenditaotluse teisele isikule üle anda.

(2) Patendiametis menetluses olev patenditaotlus läheb patenditaotleja surma või juriidilisest isikust patenditaotleja lõppemise korral üle pärijale või õigusjärglasele.

(3) Patenditaotleja andmete muutmiseks patenditaotluses peab patenditaotleja või isik, kellele patenditaotlus üle läheb, esitama Patendiametile avalduse ja riigilõivu tasumist tõendava dokumendi. Kui avalduse esitab isik, kellele patenditaotlus üle läheb, peab ta avaldusele lisama üleminekut tõendava dokumendi või selle tõestatud ärakirja.

(4) Patendiamet muudab patenditaotluses patenditaotleja andmed.

(5) Patenditaotlus loetakse teisele isikule üle läinuks andmete muutmise päevast.

§ 45. Patendi üleminek

(1) Patendiomanik võib patendi teisele isikule üle anda.

(2) Patendiomaniku surma või juriidilisest isikust omaniku lõppemise korral läheb patent üle pärijale või õigusjärglasele.

(3) Patendiomaniku andmete kande muutmiseks registreeringus peab patendiomanik või isik, kellele patent üle läheb, esitama Patendiametile avalduse ja riigilõivu tasumist tõendava dokumendi. Kui avalduse esitab isik, kellele patent üle läheb, peab ta avaldusele lisama üleminekut tõendava dokumendi või selle tõestatud ärakirja.

(4) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud avaldus tuleb esitada ühe aasta jooksul, arvates tehingus määratud patendi ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast. Kui patent läheb üle kohtuotsuse alusel, tuleb avaldus esitada ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.

(5) Patendiamet teeb registrisse käesoleva seaduse § 35 2. lõike punktis 6 nimetatud registreeringu andmete muutmise kande.

(6) Registreeringu andmete muutmise kanne jõustub andmete muutmise teate Patendiameti ametlikus väljaandes avaldamise päeval.

(7) Patent loetakse teisele isikule üle läinuks tehingu või kohtuotsuse järgi määratud ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast.

(8) Isik, kellele patent on üle läinud käesolevas paragrahvis sätestatu järgi, võib hakata patendiomaniku õigusi kasutama registreeringu andmete muutmise kande jõustumise päevast.

§ 46. Litsents

(1) Patendiomanik (litsentsiaar) võib käesoleva seaduse § 15 1. lõikes loetletud patendiomaniku õigused anda kirjaliku litsentsilepinguga (edaspidi litsentsiga) osaliselt või täielikult ühe või mitme isiku (litsentsiaadi) kasutusse.

(2) Litsentsiaat võib litsentsiaari loal litsentsist tulenevad õigused anda all-litsentsiga kolmandale isikule.

(3) Litsentsi kehtivusaeg ei või olla pikem kui patendikaitse kehtivus, meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse korral aga mitte pikem kui täiendava kaitse kehtivus.

(4) Litsentsi võib registreerida registris. Registreerimata litsentsil ei ole kolmandate isikute suhtes õiguslikku jõudu.

(5) Kui patent läheb käesoleva seaduse §-s 45 sätestatud juhtudel üle teisele isikule, lähevad sellele isikule üle ka litsentsist tulenevad õigused ja kohustused.»

§ 31. Paragrahvis 47:

1) lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «nendest kahest hilisem tähtaeg» sõnadega «hiljem lõppev tähtaeg»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) patent takistab sordi kaitse alla võtmist sordikaitseseaduse (RT I 1998, 36/37, 553) järgi või õiguskaitse saanud sordi kasutamist.»

§ 32. Paragrahv 48 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 48. Autorsuse vaidlustamine

(1) Vaidlused autorsuse üle lahendab kohus pärast patenditaotluse avaldamist käesoleva seaduse §-s 24 sätestatu järgi.

(2) Füüsiline isik, kes leiab, et käesoleva seaduse § 13 1. või 2. lõikes sätestatu järgi on leiutise autor tema, võib oma autorsuse tunnistamiseks esitada kohtusse hagi patenditaotleja või pärast patendi väljaandmist patendiomaniku vastu. Autorsust võib vaidlustada ka selle isiku pärija.»

§ 33. Paragrahvis 49:

1) paragrahvi pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 49. Patendiomaniku ja patendi vaidlustamine»;

2) paragrahvi täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Isik, kes leiab, et patendiga kaitstud leiutis ei vasta käesoleva seaduse §-s 8 sätestatule ning et patent takistab tema äritegevust, võib esitada patendiomaniku vastu kohtusse hagi patendi tühistamiseks.

(4) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud hagi saab esitada patendi kehtivusaja jooksul.»

§ 34. Paragrahvis 50:

1) paragrahvi pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 50. Patendi vaidlustamine halduskorras»;

2) lõiked 1 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isik, kes leiab, et patendi väljaandmine Patendiameti poolt on vastuolus käesolevas seaduses sätestatuga ja sellega on rikutud tema õigusi, võib üheksa kuu jooksul, arvates patendi väljaandmise teate avaldamise kuupäevast, esitada Patendiameti otsuse peale kaebuse apellatsioonikomisjonile või vaidlustada patendi väljaandmise halduskohtus.»;

« (4) Kui kaebuse esitanud isik või patendiomanik ei nõustu apellatsioonikomisjoni otsusega, võib ta selle vaidlustada halduskohtus kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse kuupäevast arvates.»

§ 35. Paragrahvis 52:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «kohtusse hagi» sõnaga «halduskohtusse»;

2) lõikes 2 asendatakse sõnad «kohtusse hagi» sõnadega «halduskohtusse kaebuse».

§ 36. Paragrahvi 53 lõikes 5 asendatakse sõna «tähtajaks» sõnaga «tähtaja» ja sõnad «hilisem tähtaeg» sõnadega «hiljem lõppev tähtaeg».

§ 37. Paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Meditsiinitootele või taimekaitsetootele, mis on registreeritud ja milles sisalduvale toimeainele on välja antud aluspatent enne 2000. aasta 1. jaanuari, saab täiendavat kaitset taotleda 2000. aasta 30. juunini.»

II. Seaduse rakendamine

§ 38. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 86, 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1563; 1998, 2, 47; 4, 63; 23, 321; 36/37, 552 ja 553; 52/53, 771; 57, 859; 59, 941; 60, 951; 61, 979 ja 985; 64/65, 1004, 1005 ja 1008; 86/87, 1408; 97, 1519; 103, 1701; 108/109, 1783; 111, 1829; 1999, 16, 275; 23, 355; 24, 359 ja 360; 25, 364; 27, 380, 384, 385, 386 ja 392; 29, 400 ja 404; 30, 415; 58, 608; 75, 704) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 141 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «üleandmine» sõnaga «üleminek» vastavas käändes;

2) paragrahvi 143 lõikes 1 asendatakse sõna «üleandmise» sõnaga «ülemineku»;

3) seadust täiendatakse §-dega 14713 ja 14714 järgmises sõnastuses:

« § 14713. Täiendava õiguskaitse taotluse esitamine

Patendiga kaitstud meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava õiguskaitse taotluse esitamisel tasutakse riigilõivu 1600 krooni.

§ 14714. Täiendava õiguskaitse jõushoidmine

(1) Meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava õiguskaitse jõushoidmiseks tasutakse esimese ja iga järgneva täiendava õiguskaitse kehtivusaasta eest riigilõivu 9800 krooni.

(2) Meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava õiguskaitse jõushoidmise eest tasutakse kehtivusaasta riigilõivu tasumisel pärast tasumistähtpäeva möödumist käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud kehtivusaasta riigilõivumäär +10% vastavast määrast.»

§ 39. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2000 aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json