Teksti suurus:

Maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 84, 765

Maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.10.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. novembri 1999. a otsusega nr 659

§ 1. Maareformi seaduses (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 12, 153; 103, 1698; 1999, 25, 366; 27, 390) tehakse järgmised muudatused:

(1) Paragrahvi 6 lõikes 31 asendatakse sõnad «Teed ja liinid» sõnadega «Teed ning tehnovõrgud ja -rajatised».

(2) Paragrahvi 9 lõike 2 teises lauses asendatakse sõna «ehitise» sõnaga «elamu».

(3) Paragrahvi 14 lõike 5 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  «Võla tasumisel võib kasutada järelmaksu tingimustel, mis kehtivad maa erastamisel käesoleva seaduse § 223 4. lõikes nimetatud isikutele.»

(4) Paragrahvis 223:

1) lõike 1 neljas ja viies lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Vaba põllumajandusmaa, vaba metsamaa, samuti põllumajandusmaa katastriüksuse koosseisu arvatud metsamaa ja sihtotstarbeta maa müügihinnaks ning enampakkumisega erastatava maa alghinnaks on maa erastamise avalduse esitamise ajal kehtinud maa maksustamishind. Metsamaa erastamisel lisatakse maa müügihinnale või enampakkumisega erastatava maa alghinnale kasvava metsa maksumus.»;

2) lõiget 2 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses: «Kui eelmises lauses nimetatud isik erastab põllumajandusmaad elamu juurde ja erastatava maa kogupindala on suurem kui 2 ha, siis maa müügihinna määramiseks korrutatakse esmalt erastatava maa hulka kuuluva põllumajandusmaa müügihind koefitsiendiga 0,5 ja järgnevalt lahutatakse kogu müügihinnast ühe hektari maa keskmine müügihind.»;

3) lõike 8 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Järelmaksu korral maksab ostja aastas tasumisele kuuluvalt summalt intressi 10 protsenti aastas ja käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatud juhul 5 protsenti aastas.»;

4) lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Isiku poolt ostueesõigusega, käesoleva seaduse §-de 231 ja 232 alusel või piiratud enampakkumisel erastatava või erastatud maa müügihinda võib vähendada või väljaostuvõlga kustutada maaomaniku või maa erastaja iga pärast 1996. aasta 7. juunit sündinud lapse kohta kuni 25 000 krooni ulatuses, sõltumata ostu-müügilepingu sõlmimise ajast. Kui müügihinna tasumata osa on väiksem kui 25 000 krooni või müügihind on täielikult tasutud (ka ettemaksuna), on eelmises lauses nimetatud isikul õigus nõuda enammakstud summa tagastamist, sõltumata maa ostu-müügilepingu sõlmimise ajast. Käesolevas lõikes sätestatud soodustuste rakendamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

5) lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Füüsilisel isikul, kelle kasvatada ja ülal pidada on vähemalt neli alla 18-aastast last, võib ostueesõigusega, käesoleva seaduse §-de 231 ja 232 alusel või piiratud enampakkumisel erastatava või erastatud maa müügihinda vähendada või väljaostuvõlga kustutada kuni 25 000 krooni ulatuses. Enne 1997. aasta 30. novembrit sõlmitud maa ostu-müügilepingute korral võib väljaostuvõlga kustutada, kui maaomaniku kasvatada ja ülal pidada oli nimetatud kuupäeval vähemalt neli alla 18-aastast last. Pärast 1997. aasta 30. novembrit võib maa väljaostuvõlga kustutada või müügihinda vähendada, kui nimetatud lapsed olid maaomaniku kasvatada ja ülal pidada maa ostu-müügilepingu sõlmimise ajal. Kui müügihinna tasumata osa on väiksem kui 25 000 krooni või müügihind on täielikult tasutud (ka ettemaksuna), on käesolevas lõikes nimetatud isikul õigus nõuda enammakstud summa tagastamist. Käesolevas lõikes sätestatud soodustuste rakendamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

6) paragrahvi täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

« (12) Käesoleva paragrahvi 9. ja 10. lõikes nimetatud enammakstud summa tagastatakse erastamisväärtpaberites. Avaldus enammakstud summa tagastamiseks esitatakse erastamise korraldajale hiljemalt üks kuu enne erastamisväärtpaberite väljaandmise lõpetamist.»

(5) Paragrahvi 224 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Ettemaksuna makstud summat tagasi ei maksta, välja arvatud käesoleva seaduse § 223 9.–11. lõikes sätestatud juhul ja juhul, kui ettemaksu tasunud isik ei saa maad temast olenemata põhjusel ostueesõigusega erastada või kui ettemaksu summa ei ole määratud õigesti. Ettemaks tagastatakse erastamisväärtpaberites.»

(6) Paragrahvis 231:

1) paragrahvi tekstis asendatakse sõnad «Valla- või linnavalitsus» sõnaga «Vallavalitsus» ja sõnad «Valla- või linnavolikogu» sõnaga «Vallavolikogu»;

2) lõiget 2 täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses: «Põllumajandusliku tootmisega tegeleja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes vastab põllumajandussaaduste ja -toodete turu korraldamise seaduse (RT I 1995, 79, 1346; 1996, 48, 941; 1997, 74, 1228) § 2 punktis 3 sätestatule ning omab tootmiseks vajalikku maad või põllumajandusmaa kasutamise õigust. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib isiku võtta vaba põllumajandusmaa ja vaba metsamaa taotlejate nimekirja ka isiku poolt esitatud ja omavalitsuse arengukavale vastava äriplaani alusel.»;

3) lõiget 4 täiendatakse esimese lausega järgmises sõnastuses: «Enne nimekirja kinnitamist on kohalikul omavalitsusel õigus nõuda taotlejalt põllumajanduslikku tootmist tõendavat väljavõtet tuludeklaratsioonist või kohaliku omavalitsuse arengukavale vastavat äriplaani.»;

4) lõike 5 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Kui ühe maatüki erastamist soovib mitu isikut ja nad omavahel kohaliku omavalitsuse määratud tähtajaks kokku ei lepi, teeb kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kas eelistada taotlejat, kes alates maareformi seaduse jõustumisest on kauem tegelenud põllumajandusliku tootmisega, või korraldada taotlejate vaheline enampakkumine.»

(7) Paragrahvis 232:

1) paragrahvi tekstis asendatakse sõnad «Valla- või linnavalitsus» sõnaga «Vallavalitsus» ja sõnad «Valla- või linnavolikogu» sõnaga «Vallavolikogu»;

2) lõiget 2 täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses: «Metsamajandusega tegeleja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes maa asukohajärgse kohaliku omavalitsuse territooriumil omab metsamaad koos kasvava metsaga ning kes on teostanud selles metsas metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583) §-des 16–18 nimetatud hooldustöid või asunud täitma sama seaduse §-s 11 sätestatut. Kohalikul omavalitsusel on õigus vaba metsamaa taotlejalt nõuda eelmises lauses nimetatud tegevust tõendavaid dokumente.»;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Üks isik võib erastada kuni 10 ha metsamaad. Maakorralduse nõuetest tulenevalt võib erastatava maa pindala olla kuni 5 ha suurem. Kui ühte maatükki taotleb mitu isikut ja nad omavahel kohaliku omavalitsuse määratud tähtajaks kokku ei lepi, teeb kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kas eelistada füüsilist isikut või korraldada taotlejate vaheline enampakkumine.»

(8) Paragrahvi 25 lõikes 3 asendatakse loetelu «1, 3, 5 ja 7» loeteluga «1, 3, 5, 7 ja 8».

§ 2. Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduses (RT I 1996, 36, 738; 76, 1342; 80, 1434; 1997, 30, 473; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 103, 1698) tehakse järgmised muudatused:

(1) Paragrahvi 16 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Maareformi seaduse § 223 lõikes 2 sätestatud soodustus kehtib ja sama paragrahvi lõikes 5 sätestatud kitsendus ei kehti välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686) § 20 lõikes 1 sätestatud välismaalase suhtes.»

(2) Paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 111 järgmises sõnastuses:

« (111) Enne 1997. aasta 30. novembrit sõlmitud hoonestusõiguse lepingute alusel riigimaale seatud hoonestusõiguse omanikel on õigus taotleda hoonestusõigusega koormatud kinnistu ostueesõigusega erastamist, arvestades maareformi seaduse §-s 21 sätestatud kitsendusi. Ostueesõigusega erastamise õigus on ka enne 1997. aasta 30. novembrit ehitiste püstitamiseks sõlmitud rendilepingute ümbervormistamiseks sõlmitud lepingute alusel seatud hoonestusõiguse omanikel, sõltumata ümbervormistamise lepingute sõlmimise ajast, samuti isikutel, kes on võitnud maa rendileandmise avaliku enampakkumise, kui enampakkumise tingimuste kohaselt anti maa rendile alalise ehitise püstitamiseks ja enampakkumine toimus enne 1996. aasta 7. juunit, sõltumata hoonestusõiguse lepingu sõlmimise ajast.»

§ 3. Rakendussätted

(1) Maareformi seaduse §-s 231 nimetatud vaba põllumajandusmaa ja §-s 232 nimetatud vaba metsamaa plaanid ja nimekirjad avalikustatakse vastavalt nende valmimisele.

(2) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json