Teksti suurus:

Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a määruse nr 61 "Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 96, 1500

Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a määruse nr 61 "Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 05.07.2004 nr 84

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 14, 133; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258) § 28 lõike 6 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a määruse nr 61 «Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine» (RTL 1997, 3, 8) punktis 1 «Üldsätted» tehakse järgmised muudatused:

(1) alapunkti 1.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1.2. Veehaarde sanitaarkaitsealal rakendatakse «Veeseaduses» ja «Looduskaitseseaduses» (RT I 2004, 38, 258) sätestatud kitsendusi.»;

(2) alapunkti 1.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1.3. Veehaarde projekteerija või põhjavee tarbevaru uurija peab planeeringutes ja ehitusprojektides nägema ette sanitaarkaitseala kaitseabinõusid «Planeerimisseadusega» (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258) ja «Ehitusseadusega» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 2004, 18, 131) sätestatud korras.»;

(3) alapunktid 1.5 kuni 1.8 tunnistatakse kehtetuks;

(4) alapunkti 1.10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1.10. Kontrolli veehaarde sanitaarkaitsealal kehtestatud kitsenduste täitmise üle teostab Keskkonnainspektsioon. Vajadusel teeb Keskkonnainspektsioon veehaarde omanikule (valdajale) ettekirjutuse olemasoleva veehaarde sanitaarkaitseala ulatuses kitsenduste kehtestamiseks või sanitaarkaitseala projekti koostamiseks.»

§ 2. Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a määruse nr 61 «Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine» punktis 2 «Sanitaarkaitseala moodustamine» tehakse järgmised muudatused:

(1) alapunkti 2.1.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2.1.3. Veehaarde või sanitaarkaitseala projekti alusel ja maakonna keskkonnateenistuse esildisel võib keskkonnaminister sanitaarkaitseala ulatust muuta järgmiselt:
1) juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikkus on alla 10 m3 ööpäevas ja vett võetakse ühisveevärgi vajaduseks, vähendada 10 meetrini;
2) juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikkus on üle 10 m3 ööpäevas ja põhjaveekiht on hästi kaitstud, vähendada 30 meetrini;
3) juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikkus on üle 500 m3 ööpäevas, suurendada 200 meetrini.»;

(2) alapunkti 2.1.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2.1.4. Juhul kui keskkonnaminister suurendab sanitaarkaitseala ulatust 200 meetrini, rakendatakse sanitaarkaitsealal «Looduskaitseseaduse» alusel sätestatud kitsendusi.»;

(3) alapunktides 2.1.5 ja 2.1.7 kuni 2.1.9 asendatakse sõnad «asukohajärgne riiklik keskkonnateenistus» sõnadega «maakonna keskkonnateenistus» vastavas käändes;

(4) alapunkti 2.1.8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2.1.8. Sanitaarkaitseala ulatuse, majandustegevuse kitsendused või veevõtukoha hooldusnõuded lepitakse kokku maaomanikuga (kui veehaarde valdaja ei ole maaomanik) ning kooskõlastatakse maakonna keskkonnateenistusega ja kohaliku omavalitsusega.»;

(5) alapunkt 2.1.10 tunnistatakse kehtetuks;

(6) alapunkti 2.2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2.2.1. Sanitaarkaitseala ulatus määratakse veehaarde projektiga «Veeseaduses» sätestatu alusel.»

§ 3. Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a määruse nr 61 «Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine» punktis 3 «Sanitaarkaitseala projekt» tehakse järgmised muudatused:

(1) alapunkti 3.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3.5. Sanitaarkaitseala projekti kinnitab koos veehaarde projektiga kohalik omavalitsus otsusega, mis on eelnevalt kooskõlastatud maaomanikuga ja maakonna keskkonnateenistusega «Ehitusseadusega» sätestatud korras.»;

(2) alapunktis 3.6 asendatakse sõnad «asukohajärgne riiklik keskkonnateenistus» sõnadega «maakonna keskkonnateenistus» vastavas käändes.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json