Teksti suurus:

Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 87, 799

Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 16.11.1999 nr 356

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583) paragrahvi 5 lõike 4 ning paragrahvi 6 lõike 3 alusel ning arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitse kohta (EÜT L 206, 21.05.1992) ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 2.04.1979) sätteid, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) Lindi looduskaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);
2) Lindi looduskaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. Määrata Lindi looduskaitseala valitsejaks Pärnu Maavalitsus.

Peaminister Mart LAAR

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Ivari PADAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a määrusega nr 356

LINDI LOODUSKAITSEALA KAITSE-EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Lindi looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Pärnu Linna TSN Täitevkomitee 12. septembri 1958. a otsusega nr 376 kaitse alla võetud hariliku jugapuu levimisalade ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a määrusega nr 340 «Sookaitsealade moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1981, 22, 311) moodustatud Lindi sookaitseala baasil. Kaitseala põhieesmärk on kaitsealuste liikide ning sooalade ja neid ümbritsevate metsade kaitse.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Lindi looduskaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele seitsmeks sihtkaitsevööndiks.

4. Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:20 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Audru metskonna 1997. aasta puistuplaani, tagastatud talumaade osas vastavalt maakatastri andmetele seisuga 7. oktoober 1999. a ning ülejäänud talumaade osas Katastri Ameti 1936. aastal väljaantud skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6. Inimestel on lubatud viibida ning korjata marju ja seeni kogu kaitsealal, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktis 15 sätestatud juhtudel. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583).

7. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades.

8. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsa- ja põllumajandustöödel ning kaitseala valitseja nõusolekul hundijahil mootorsaanidega.

9. Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.

10. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
2) metsamajandamiskava väljastamine;
3) projekteerimistingimuste andmine;
4) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
5) maakorralduskava kinnitamine;
6) rahvaürituste korraldamine.

11. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja, lähtudes kaitseala kaitse-eesmärgist, vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamise või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ning tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku ja vajadusel omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

12. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

13. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

14. Kaitsealal on 7 sihtkaitsevööndit:

1) Lindi raba sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Tõstamaa vallas Audru metskonna kvartalid 212 (ainult eraldised 8–17), 225 (ainult eraldiste 2, 4 ja 8 kaitsealale jääv osa ning eraldised 9 ja 10), 243, 244, 230, 231 ja Sandra (A18) talu maa (ainult osa, mis piirneb idast Audru metskonna kvartali 243 läänepiiriga ja mujalt kaitseala välispiiriga);

2) Matsitoa sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Tõstamaa vallas Audru metskonna kvartalid 227–229 ning Uuehansu (15905:004:0008) ja Matsimetsa (15905:004:0090) maaüksuste ning Altmardi (A222), Hiiumaa (A201) ja Liiva (A194) lahusmaatükkide maa (ainult valla territooriumile jääv osa),

Audru vallas Auli I (15905:004:0671) maaüksuse ja ning talude A207, Asula (A202), Suni (A203) lahusmaatükkide maa tervenisti, samuti Uuehansu (15905:004:0008) ja Matsimetsa (15905:004:0090) maaüksuste ning Altmardi (A222), Hiiumaa (A201) ja Liiva (A194) lahusmaatükkide maa (ainult valla territooriumile jääv osa);

3) Käära sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Tõstamaa vallas Audru metskonna kvartal 226,

Audru vallas Käära maaüksuse (15905:004:0241) maa;

4) Siimu sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Tõstamaa vallas Audru metskonna kvartalid 206 (ainult eraldised 5–8 ja eraldise 9 kaitsealale jääv osa) ja 220 (ainult eraldised 1, 3–5 ja eraldise 2 kaitsealale jääv osa);

5) Taltsi sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Tõstamaa vallas Audru metskonna kvartalid 174, 175 ning 184–187;

6) Karuga sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Audru vallas Audru metskonna kvartalid 151, 152, 158 ning 159;

7) Potsepa sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Audru vallas Audru metskonna kvartalid 131 (ainult eraldised 17–20 ja 22–26), 139, 140 ja 156.

15. Kaitseala valitseja nõusolekuta on keelatud inimeste viibimine Matsitoa sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 31. augustini ning Karuga ja Potsepa sihtkaitsevööndis 15. märtsist 31. augustini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel ning teaduslikel välitöödel.

16. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine. Lubatud on käesoleva kaitse-eeskirja punktides 6–8 ja 10 loetletud lubatud tegevused. Samuti on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud järgmised tegevused:
1) puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse eesmärgile Siimu sihtkaitsevööndis, Taltsi sihtkaitsevööndis Audru metskonna kvartalites 174, 175, 184 ja 187 eraldistel 1–7 ning 1. septembrist 15. märtsini Karuga sihtkaitsevööndis Audru metskonna kvartalites 152, 158 ja 159 ja Käära sihtkaitsevööndis, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
2) kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks ja parandamiseks vajalikud tööd;
3) rajatiste ning mittetootmisliku iseloomuga ehitiste rajamine kaitseala tarbeks Lindi raba, Karuga, Taltsi ja Käära sihtkaitsevööndis;
4) jahipidamine, välja arvatud Matsitoa sihtkaitsevööndis.

17. Sihtkaitsevööndi metsa kaitse eesmärk on:

Lindi raba, Matsitoa ja Potsepa sihtkaitsevööndis metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina;

Karuga, Taltsi, Siimu ja Käära sihtkaitsevööndis bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

IV. LÕPPSÄTTED

18. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

19. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud.

20. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Ivari PADAR

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a määrusega nr 356

LINDI LOODUSKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Lindi looduskaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Tõstamaa vallas Audru metskonna kvartali 226 loodenurgast mööda sama kvartali põhjapiiri kuni Käära (15905:004:0241) maaüksuse loodenurgani. Edasi kulgeb piir Audru vallas mööda Käära maaüksuse põhja- ja idapiiri ning talude A207, Asula (A202) ja Suni (A203) lahusmaatükkide idapiiri mööda lõuna suunas kuni Audru metskonna kvartali 230 põhjapiirini. Seejärel kulgeb piir Tõstamaa vallas mööda kvartalite 230 ja 231 põhjapiiri ida suunas kuni Audru-Tõstamaa maanteeni ja mööda nimetatud maantee teemaa Lindi raba poolset serva lõuna ja lääne suunas kuni Sandra (A18) talu teeni. Sealt kulgeb piir mööda nimetatud teed põhja suunas kuni Sandra (A18) talu maad läbiva kraavini, mida mööda piir kulgeb edasi kirde suunas kuni Audru metskonna kvartali 224 edelanurgani. Sealt kulgeb piir mööda kvartali 224 lõuna- ja idapiiri kuni kvartali 225 eraldisi 2, 4 ja 8 lääne-idasuunaliselt läbiva kraavini ja seejärel mööda nimetatud kraavi ida ja põhja suunas kuni kvartali 225 põhjapiirini. Sealt kulgeb piir mööda kvartalite 225 ja 212 põhjapiiri ida ja põhja suunas kuni kvartali 212 eraldise 8 põhjapiiriks oleva teeni. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud teed ida suunas kuni kvartali 226 läänepiirini ning seejärel mööda seda põhja suunas kuni kvartali 226 loodenurgani.

Lindi looduskaitseala esimese lahustüki piir kulgeb Tõstamaa vallas Audru metskonna kvartali 206 edelanurgast põhja suunas kuni eraldise 5 loodenurgani. Sealt edasi kulgeb piir mööda eraldiste 5 ja 6 põhjapiiri ja mööda selle mõttelist pikendust läbi eraldise 9 ida suunas kuni kvartali 206 idapiirini. Seejärel kulgeb piir mööda kvartalite 206 ja 220 idapiiri lõuna suunas kuni kvartali 220 eraldise 5 lõunapiiril oleva kraavini ja seejärel mööda nimetatud kraavi lääne suunas kuni kvartali 220 läänepiirini ja mööda seda põhja suunas kuni kvartali 206 edelanurgani.

Lindi looduskaitseala teise lahustüki piir kulgeb Tõstamaa vallas Audru metskonna kvartali 184 edelanurgast mööda sama kvartali ja kvartali 174 läänepiiri, kvartalite 174 ja 175 põhjapiiri ning kvartali 175 idapiiri kuni kvartali 186 loodenurgani. Sealt edasi kulgeb piir mööda kvartalite 186 ja 187 põhjapiiri kvartali 187 idapiiri ning kvartalite 187, 186, 185 ja 184 lõunapiiri kvartali 184 edelanurgani.

Lindi looduskaitseala kolmanda lahustüki piir kulgeb Audru vallas Audru metskonna kvartali 158 edelanurgast mööda sama kvartali ja kvartali 151 läänepiiri, kvartalite 151 ja 152 põhjapiiri, kvartalite 152 ja 159 idapiiri ning kvartalite 159 ja 158 lõunapiiri kvartali 158 edelanurgani.

Lindi looduskaitseala neljanda lahustüki piir kulgeb Audru vallas Audru metskonna kvartali 156 edelanurgast mööda sama kvartali ja kvartali 139 läänepiiri põhja suunas kuni kvartali 131 lõunapiirini. Sealt edasi kulgeb piir põhja suunas mööda kvartali 131 eraldist 8 läbivat kraavi ja selle mõttelist pikendust kuni eraldise 7 edelanurgani. Seejärel mööda eraldise 7 läänepiiri kuni kvartali 131 põhjapiirini. Edasi kulgeb piir mööda kvartalite 131 ja 140 põhjapiiri, kvartali 140 idapiiri ning kvartalite 140 ja 156 lõunapiiri kvartali 156 edelanurgani.

Lindi looduskaitseala piiri kirjeldus on koostatud talumaade osas Katastri Ameti 1936. aasta skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) ning maakatastri andmete alusel seisuga 7. oktoober 1999. a, Eesti Metsakorralduskeskuse Audru metskonna 1997. aasta puistuplaani ning riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:20 000) alusel.

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Ivari PADAR


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json