Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 87, 802

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 23.11.1999 nr 364

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 27 lõike 3 ja paragrahvi 89 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» (RT I 1997, 45, 727; 1999, 25, 372; 37, 477; 52, 561) kinnitatud «Järva Maavalitsuse asukohas ja struktuuris» (lisa 5) järgmised muudatused:

1) sõnastada punkti 2 alapunkt 6 järgmiselt:

« 6) haridus- ja kultuuriosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;»;

2) tunnistada kehtetuks punkti 2 alapunkt 10.

2. Järva maavanemal viia maavalitsuse struktuur ja koosseis kooskõlla käesoleva määrusega muudetud Järva Maavalitsuse struktuuriga kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Tarmo LOODUS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json