Teksti suurus:

Rahvatervise seaduse ja kiirgusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 88, 804

Rahvatervise seaduse ja kiirgusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.11.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 25. novembri 1999. a otsusega nr  669

I. Rahvatervise seaduses (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 4:

1) punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) joogi- ja suplusvesi peab olema tervisele ohutu;»;

2) punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) punkti 8 täiendatakse pärast sõnu «õppe- ja töötingimused» sõnadega «ning õppe- ja töövahendid»;

4) täiendatakse punktidega 9–15 järgmises sõnastuses:

« 9) eluaseme- ja puhketingimused peavad soodustama tervise säilimist;
10) teenuste osutamine majutus-, spordi-, puhke-, laste-, õppe-, tervishoiu-, isikuteenindus- ja hoolekandeasutustes ei tohi kahjustada tervist;
11) ruumide valgustus ei tohi kahjustada nägemist ning peab võimaldama töö- ja õppeülesannete täitmist;
12) ultraviolettkiirgus, nähtav valgus, infrapunane kiirgus, raadiosageduslik kiirgus ning madalsageduslik ja staatiline elektri- ja magnetväli (mitteioniseeriv kiirgus) ei tohi ületada tervisele ohutuid piirväärtusi ning selle kiirguse allikate valmistamine, kasutuselevõtmine ja kasutamine kooskõlastatakse Tervisekaitseinspektsiooniga;
13) aeroionisatsioonitase ruumides ning müra-, vibratsiooni-, ultraheli- ja infrahelitase ei tohi esile kutsuda tervisehäireid ning peab vastama puhke- ja olmetingimustele kehtestatud nõuetele;
14) ühissõidukid peavad olema konstrueeritud, ehitatud ja hooldatud selliselt, et need ei ohustaks kasutaja tervist;
15) surnute hoidmine, vedamine, matmine ja ümbermatmine peab olema korraldatud nii, et see ei ohustaks inimeste tervist.»

§ 2. Paragrahvi 7:

1) lõike 2 punktid 1 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad «laste- ja keemiakaupade» sõnaga «lastekaupade»;

3) lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) suplusveele ja supelrannale.»

§ 3. Paragrahvi 8:

1) lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna «ennetamine» sõnaga «ennetamise»;

2) lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast sõna «koordineerimine» sõnadega «ning tulemuslikkuse analüüsimine»;

3) lõiget 1 täiendatakse punktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

« 10) keskkonnast tingitud terviseohtude seire korraldamine;
11) joogiveeproove võtvate isikute atesteerimine.»;

4) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sotsiaalminister kehtestab tervisekaitse õigusaktid järgmiste valdkondade kohta:
1) tervist ohustada võivate tehnoloogiate, masinate, seadmete ja töövahendite kasutuselevõtmine ning kasutamine;
2) nakkus- ja parasitaarhaiguste leviku tõkestamine;
3) koolide päevakavad ja õppekorraldus;
4) toitlustamine koolieelsetes lasteasutustes, koolides, tervishoiu- ja hoolekandeasutustes;
5) lastelutid;
6) koolieelsed lasteasutused ja koolid;
7) arvutiõpe ja arvuti avalik kasutamine;
8) noortelaagrid ja teised noorte ja laste puhkeasutused;
9) laste ja täiskasvanute hoolekandeasutused;
10) tervishoiuasutused;
11) meditsiiniseadmete olulised nõuded, nende klassi määramine, vastavushindamine, kasutuselevõtmine ja kasutamine;
12) ilu- ja isikuteenuste osutamine;
13) kosmeetikavahendite terviseohutuse kontrollimine;
14) mineraalvesi;
15) spordiehitised;
16) ühissõidukid ja reisiteenused;
17) mitteioniseeriva kiirguse, müra-, vibratsiooni-, ultra- ja infraheli taseme piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ja ühiskasutusega hoonetes, paikse saasteallika sanitaarkaitsealal, õpperuumides ja muudes kohtades, kus inimene viibib pikemat aega, samuti käesolevas punktis loetletud füüsikaliste suuruste taseme mõõtmise meetodid;
18) mitteioniseeriva kiirguse ja ultraheli kasutamine inimeste haiguste diagnoosimisel ja ravimisel;
19) mürgistuste arvestamine ja nende tekkimise asjaolude väljaselgitamine;
20) näriliste, putukate ja mikroorganismide keemiliseks tõrjeks tehtav teenustöö;
21) surnute hoidmine, vedamine, matmine ja ümbermatmine.»

5) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Sotsiaalminister kehtestab korra:
1) maavalitsustes töötavate terviseedenduse spetsialistide tegevuse korraldamiseks;
2) anatoomilise õppematerjali hankimiseks, hoidmiseks, kasutamiseks ja utiliseerimiseks.»

§ 4. Paragrahvi 12:

1) lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad «mürgiste või tugevatoimeliste ainete ning bioloogiliste preparaatide, välja arvatud ravimite, samuti biotehnoloogia abil saadud toodete»;

2) lõike 1 punktist 3 jäetakse välja sõna «tarbekeemiakaupade»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Avalik- ja eraõiguslik juriidiline ning füüsiline isik kooskõlastab tervisekaitse riikliku järelevalveasutusega käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud kaupu käitleva, samuti ilu- ja isikuteenuseid osutava ettevõtte, laste-, kooli-, tervishoiu-, hoolekandeasutuse ning laeva ehitusprojekti ja käesolevas lõikes loetletud ehitiste ning laeva kasutuselevõtu.»;

4) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) lõike 7 punktis 1 asendatakse sõnad «veekogude ja mereranna haldamisel olmevajadusteks,» sõnadega «joogivee ja».

§ 5. Paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tervisekaitsenõuete elluviimist korraldavad täidesaatva riigivõimu asutused, avalik- ja eraõiguslikud juriidilised isikud ning füüsilised isikud vastavalt oma pädevusele.»

§ 6. Paragrahvi 15:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tervisekaitse riiklikku järelevalvet käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud nõuete täitmise üle, välja arvatud käesoleva seaduse § 8 lõike 2 punkti 11 alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud nõuded, teostavad Tervisekaitseinspektsioon ja tema kohalikud asutused.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Tervisekaitse riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse § 8 lõike 2 punkti 11 alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud nõuete täitmise üle teostab Ravimiamet.»

§ 7. Paragrahvi 19:

1) lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõna «peaarstil» sõnaga «direktoril».

§ 8. Paragrahvi 21 lõiget 4 täiendatakse lause alguses sõnaga «Tervisekaitse,».

II. Kiirgusseaduses (RT I 1997, 37/38, 569; 1998, 97, 1520) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 9. Paragrahvi 2:

1) lõike 1 punkti 2 lõppu täiendatakse sõnadega «niivõrd, kuivõrd see pole reguleeritud teiste seadustega;»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Mitteioniseeriva kiirguse kasutamise terviseohutust reguleerib rahvatervise seadus (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415).»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json