Teksti suurus:

Relvaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.06.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 54, 388

Relvaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.06.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. juuli 2004. a otsusega nr 677

I. Relvaseaduses (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673; 2002, 29, 175; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 110, 653; 2003, 66, 449; 88 594; 2004, 2, 7; 25, 170; 30, 208) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 29 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eesti kodanik võib soetada, omada ja vallata järgmisi relvi:
1) vähemalt 18-aastane – sporditulirelva, pneumo- ja gaasirelva, ambu ja sileraudset püssi. Vintraudse ja kombineeritud jahipüssi võib ta soetada ja seda omada tingimusel, et tal on jahitunnistus
2) vähemalt 21-aastane – kõiki tsiviilkäibesse lubatud relvi, välja arvatud kumminui.»

§ 2. Paragrahvi 30 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Välismaalane, kellel on Eesti elamisluba, võib soetada, omada ja vallata käesoleva seaduse § 29 lõikes 1 loetletud relvi, kui tal on teise riigi pädeva asutuse poolt seda liiki relva kohta antud relvaluba ja selle alusel füüsilisele isikule ettenähtud alustel ja korras Eestis väljastatud relvaluba.

(2) Välismaalane, kellel on Eesti elamisluba ja kellel ei ole teise riigi pädeva asutuse väljastatud relvaluba, võib soetada, omada ja vallata käesoleva seaduse § 29 lõikes 1 loetletud relvi, kui talle käesolevas seaduses füüsilisele isikule ettenähtud alustel ja korras on antud Eestis relvaluba.»
01.08.2023
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "käesolevas" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 3. Paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

« (81) Tähtajalist elamisluba omavale välismaalasele antava relvaloa kehtivusaeg ei tohi ületada tema elamisloa kehtivusaega. Elamisloa kehtetuks tunnistamise korral tunnistatakse ka relvaluba kehtetuks.»

§ 4. Paragrahvi 35:

1) täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud eksami võib § 30 lõikes 2 nimetatud isik sooritada oma emakeeles või muus keeles, mida ta valdab. Eksam tõlgitakse eesti keelde ning eksami tõlkimise kulud kannab eksamit sooritada soovinud isik.»;

2) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud eksami korra, milles on sätestatud ka eksami sooritamise erisused eesti keelt mittevaldavatele isikutele, kehtestab siseminister määrusega.»;
01.08.2023
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "käesoleva" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

3) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 ja lõikes 5 sätestatud nõuded ei laiene politseiametnikule ja lepingulises tegevteenistuses olevale kaitseväelasele, samuti käesoleva seaduse § 30 lõigetes 1, 3 ja 5 nimetatud isikule.»

§ 5. Seadust täiendatakse §-ga 361 järgmises sõnastuses:

« § 361. Relvaloa taotlemine välismaalase poolt

(1) Käesoleva seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud välismaalane, kes soovib saada Eesti relvaluba teise riigi väljastatud relvaloa alusel, peab esitama avalduse relvaloa saamiseks elukohajärgsele politseiprefektuurile. Politseiprefektuur vaatab avalduse läbi hiljemalt kahe kuu jooksul, arvates kõigi nõutavate dokumentide laekumise ja riigilõivu tasumise päevast.

(2) Politseiprefektuuril on õigus nõuda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse esitanud välismaalaselt tema käsutuses olevate asjas tähtsust omada võivate tõendite ja dokumentide esitamist, samuti suulisi ja kirjalikke seletusi.

(3) Kui avalduse menetlemine nõuab menetluses tähtsust omavate asjaolude täiendavat selgitamist, võib politseiprefektuur menetlustähtaega pikendada 30 päeva võrra korraga. Menetlustähtaega võib politseiprefektuur pikendada ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku põhjendatud taotluse alusel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaldusele lisatakse välisriigi relvaluba, mis on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega ( apostille’iga), kui välisleping ei sätesta teisiti.

(5) Avaldusele lisatud võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos vandetõlgi või notari kinnitatud tõlkega eesti keelde.»

§ 6. Paragrahvi 53:

1) lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Juriidilise isiku relvakandmisloa (edaspidi relvakandmisluba) väljastab töötajale või laskespordiorganisatsiooni liikmele tema elukohajärgne politseiprefektuur juriidilise isiku avalduse alusel, kui töötaja või laskespordiorganisatsiooni liige on sooritanud käesoleva seaduse § 35 lõikes 5 sätestatud eksamid ning kui tema suhtes ei esine käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud asjaolusid, mis välistavad relvaloa saamise füüsilise isiku poolt.

(2) Relvakandmisloa väljastamise avalduses märgitakse isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht, isikukood ja elukoht ning selle relva liik ja mark, mille kandmiseks luba taotletakse.»;

2) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Relvakandmisloa kehtivus on viis aastat. Relvakandmisluba kaotab kehtivuse töötaja lahkumisel ametikohalt või laskespordiorganisatsiooni liikme lahkumisel laskespordiorganisatsioonist, samuti juriidilise isiku lõppemisel.»

§ 7. Seadust täiendatakse paragrahvidega 622 ja § 623 järgmises sõnastuses:

« § 622. Tulirelvade ja laskemoona teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetamise kord

(1) Relvade ja laskemoona teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetamise aluseks on järgmised Euroopa Ühenduses kasutusel olevad tunnustatud relvade ja laskemoona veo dokumendid:
1) tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelluba (edaspidi eelluba );
2) tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise luba (edaspidi luba) või
3) tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise deklaratsioon (edaspidi deklaratsioon).

(2) Füüsiline või juriidiline isik (edaspidi taotleja ) võib relva või laskemoona oma tarbeks Eestisse toimetada, kui tal on:
1) relvaluba või käesoleva seadusega kehtestatud korras antud vastava relva soetamisluba;
2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud eelluba, mille väljastab taotlejale tema avalduse alusel Politseiamet, ning
3) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud luba, mille väljastab taotlejale relva või laskemoona lähteriik käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud eelloa alusel. Kui relv on Eestisse toimetatud, esitab taotleja loa viivitamata Politseiametile.

(3) Relvi ja laskemoona kaubana vabasse ringlusse lubamiseks või nende katsetamise, demonstreerimise või näitusel väljapaneku eesmärgil (edaspidi kaup) võib Eestisse toimetada isik (edaspidi relvakaupmees), kellel on:
1) käesoleva seadusega kehtestatud korras antud tegevusluba relvade, tulirelva oluliste osade, laskemoona või lasersihikute valmistamiseks või müügiks, relvade ümbertegemiseks või parandamiseks;
2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud eelluba, mille väljastab relvakaupmehele tema avalduse alusel Politseiamet, ning
3) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud deklaratsioon, mille ta edastab hiljemalt kauba Eestisse jõudmise päeval kauba lähteriigi pädevale asutusele. Deklaratsiooni koopia on kauba saateleheks ning peab kaubaga kaasas olema kuni selle sihtkohta jõudmiseni. Kui kaup on sihtkohta jõudnud, esitab relvakaupmees deklaratsiooni koopia viivitamata Politseiametile.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide vormid ja väljaandmise korra kehtestab siseminister määrusega.

(5) Siseminister võib vajaduse korral kehtestada Euroopa Liidu liikmesriikidele edastatavale informatsioonile esitatavad nõuded.

(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud kord laieneb käesoleva seaduse §-s 19 loetletud piiratud tsiviilkäibega relvadele ja nende laskemoonale.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud dokumentide kehtivus on kuni üks aasta.

§ 623. Tulirelvade ja laskemoona Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki toimetamise kord

(1) Füüsiline isik võib Eestis soetatud või tema nimele registreeritud tulirelva või laskemoona oma tarbeks Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki toimetada, kui tal on käesoleva seaduse § 622 lõike 1 punktis 2 nimetatud luba, mille Politseiamet väljastab taotlejale tema avalduse ning sama lõike punktis 1 nimetatud eelloa alusel, mille on väljastanud sihtriigi pädev asutus. Luba on saateleheks relva sihtriiki jõudmiseni.

(2) Strateegilise kauba nimekirjas olevate relvade ja nende laskemoona Eestist teistesse liikmesriikidesse viimine ning transiit on reguleeritud strateegilise kauba seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega.

(3) Strateegilise kauba nimekirja mittekuuluvaid relvi ja laskemoona võib Eestist teistesse liikmesriikidesse toimetada isik, kellel on:
1) käesoleva seadusega kehtestatud korras antud tegevusluba relvade, tulirelva oluliste osade, laskemoona või lasersihikute valmistamiseks või müügiks, relvade ümbertegemiseks või parandamiseks;
2) käesoleva seaduse § 622 lõike 1 punktis 2 nimetatud luba, mille Politseiamet väljastab vastavasisulise avalduse ning sama lõike punktis 1 nimetatud eelloa alusel, mille on väljastanud sihtriigi pädev asutus.

(4) Käesolevas paragrahvis nimetatud kord laieneb käesoleva seaduse §-s 19 loetletud piiratud tsiviilkäibega relvadele ja nende laskemoonale.»

§ 8. Paragrahvi 91 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Ajateenistuskohustuse (välja arvatud asendusteenistus) täitnud Eesti kodanikule, kes 2004. aasta 25. juunil ei ole vähemalt 21-aastane, väljastatud relvaluba kehtib selle kehtivusaja lõpuni.»

II. § 9. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 25. juunil.

Riigikogu aseesimees Peeter KREITZBERG

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json