Teksti suurus:

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 54, 389

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.06.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. juuli 2004. a otsusega nr 678

§ 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63, 387; 2003, 20, 120) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses, välja arvatud § 23 lõikes 7, asendatakse sõnad «Töötervishoiu Keskus» sõnaga «Tervishoiuamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 lõige 7, § 191 lõige 11 ja § 20 tunnistatakse kehtetuks;

3) seadust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

« § 201. Tervishoiuameti ülesanded töötervishoiu valdkonnas

Tervishoiuamet:
1) osaleb töötervishoiuprogrammide väljatöötamises ja korraldab nende elluviimist;
2) analüüsib andmeid töötajate kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise kohta;
3) korraldab töötervishoiuspetsialistide täienduskoolitust;
4) registreerib töötervishoiuteenuse osutajaid.»;

4) paragrahvi 23 lõikest 7 jäetakse välja sõnad «tööandjale ja» ning sõnad «Töötervishoiu Keskusele,» asendatakse sõnadega «Tööinspektsiooni kohalikule asutusele,»;

5) paragrahvi 23 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Tööinspektsioon edastab Tervishoiuametile hiljemalt iga aasta 1. märtsiks kirjalikult eelmise aasta kutsehaigestumiste ja tööst põhjustatud haigestumiste statistilised andmed.»;

6) seadust täiendatakse §-ga 311 järgmises sõnastuses:

« § 311. Töötervishoiu Keskuse tegevuse lõpetamine

Sotsiaalministeeriumi hallatava riigiasutuse Töötervishoiu Keskuse tegevus lõpetatakse 2004. aasta 15. augustil.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 15. juulil.

Riigikogu aseesimees Peeter KREITZBERG

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json