Teksti suurus:

Kirikute ja koguduste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 54, 391

Kirikute ja koguduste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.06.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. juuli 2004. a otsusega nr 680

§ 1. Kirikute ja koguduste seaduses (RT I 2002, 24, 135; 61, 375; 2004, 14, 91) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Usuline ühendus võib oma nimes kasutada sõnade «kogudus» või «koguduste liit» asemel vastavat omanimetust, kui see tuleneb usulise ühenduse ajalooliselt väljakujunenud nimekasutustavast.»;

2) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 7 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «või nimelühendi»;

4) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Asutamislepingu sõlmimisega kinnitatakse selle lisana kiriku, koguduste liidu, koguduse või kirikusse mittekuuluva kloostri põhikiri.»;

5) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Välislepingu alusel tegutsev usuline ühendus lisab avaldusele põhikirja ja asutamislepingu asemel välislepingu teksti.»;

6) paragrahvi 28 lõikes 2 asendatakse sõnad «2004. aasta 1. juulini» sõnadega «2005. aasta 1. jaanuarini»;

7) paragrahvi 31 lõikes 1 asendatakse sõnad «2004. aasta 1. juuliks» sõnadega «2005. aasta 1. jaanuariks».

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Peeter KREITZBERG

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json