Teksti suurus:

Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 56, 404

Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 28.06.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. juuli 2004. a otsusega nr 684

§ 1. Eesti Vabariigi haridusseaduses (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342; 58, 387; 78, 526; 2004, 27, 180; 41, 275 ja 276; 45, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 19 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse peatükiga IX2 järgmises sõnastuses:

«IX2. EESTI HARIDUSE INFOSÜSTEEM

§ 366. Eesti Hariduse Infosüsteem

(1) Eesti Hariduse Infosüsteem on riiklik register andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204) mõistes, mis koondab ühtseks tervikuks haridussüsteemi andmekogud.

(2) Eesti Hariduse Infosüsteemi vastutava töötleja õiguste teostaja on Haridus- ja Teadusministeerium.

(3) Eesti Hariduse Infosüsteemi kuuluvad järgmised alamregistrid:
1) haridust tõendavate dokumentide alamregister;
2) õpetajate ja õppejõudude alamregister;
3) õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregister;
4) õppeasutuste alamregister;
5) õppekavade ja koolituslubade alamregister.

(4) Eesti Hariduse Infosüsteemi asutab ja registri pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»

§ 2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kooli õppekava ja selles tehtavad muudatused ning täiendused kantakse Eesti Vabariigi haridusseaduse (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342; 58, 387; 78, 526; 2004, 27, 180; 41, 275 ja 276; 45, 316) § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi.»;

2) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistused ning riigieksamitunnistused kantakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 36 6 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi.»;

3) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

« (32) Riigieelarvest valla- ja linnaeelarvetele munitsipaalkooli pedagoogide töötasu, sotsiaalmaksu, täienduskoolituse ja õpikute soetamisega seotud kulude arvestamise aluseks on Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi järgne õpilaste arv vastava aasta 10. jaanuari ja 10. septembri seisuga.»

§ 3. Ülikooliseaduses (RT I 1995, 12, 119; 2003, 33, 206; 58, 387; 2004, 5, õiend; 45, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse sõnad «Haridus- ja Teadusministeeriumi vastavasse registrisse» sõnadega «Eesti Vabariigi haridusseaduse (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342; 58, 387; 78, 526; 2004, 27, 180; 41, 275 ja 276; 45, 316) § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi»;

2) paragrahvi 22 lõike 7 teine lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«Pärast õppekava kinnitamist ülikooli nõukogus kantakse kõrgharidusstandardile vastav õppekava Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi.»;

3) paragrahvi 55 lõigetes 1 ja 3, § 56 lõikes 7 ning § 56 5 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõnad «Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse» sõnadega «Eesti Vabariigi haridusseaduse § 36 6 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi».

§ 4. Tartu Ülikooli seaduses (RT I 1995, 23, 333; 1996, 49, 953; 51, 965; 1998, 61, 986; 1999, 102, 908; 2001, 16, 71; 2002, 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116; 2004, 45, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 kolmas lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«Residentuuri programmid kantakse pärast nende kooskõlastamist Sotsiaalministeeriumiga Eesti Vabariigi haridusseaduse (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342; 58, 387; 78, 526; 2004, 27, 180; 41, 275 ja 276; 45, 316) § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi.»;

2) paragrahvi 7 lõike 6 teine lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«Ülikooli väljaantud residentuuri lõpetamist tõendavad tunnistused kantakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi.»

§ 5. Erakooliseaduses (RT I 1998, 57, 859; 1999, 24, 358; 51, 550; 2000, 40, 255; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 53, 336; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116; 2004, 30, 206; 41, 276) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1, §-s 4 ja § 6 lõikes 2 asendatakse sõnad «Haridus- ja Teadusministeeriumi õppeasutuste registrisse» sõnadega «Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi»;

2) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Erakooli õppekava kinnitab erakooli pidaja ning õppekava kantakse koolitusloa väljaandmisel Eesti Vabariigi haridusseaduse (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342; 58, 387; 78, 526; 2004, 27, 180; 41 275 ja 276; 45, 316) § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi.»

§ 6. Rakenduskõrgkooli seaduses (RT I 1998, 61, 980; 2003, 33, 207; 58, 387; 2004, 45, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pärast õppekava kinnitamist kantakse kõrgharidusstandardile vastav rakenduskõrgkooli õppekava Eesti Vabariigi haridusseaduse (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342; 58, 387; 78, 526; 2004, 27, 180; 41, 275 ja 276; 45, 316) § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi.»;

2) paragrahvi 19 lõige 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Rakenduskõrgkoolide väljaantud lõpudokumendid kantakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi.»;

3) paragrahvi 32 lõikes 8 asendatakse sõnad «Haridus- ja Teadusministeeriumi õppeasutuste registrisse» sõnadega «Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi».

§ 7. Kutseõppeasutuse seaduses (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 56, 348; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116; 58, 387; 71, 473; 2004, 27, 178; 41, 276) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kooli õppekava ja selles tehtavad muudatused ning täiendused kantakse Eesti Vabariigi haridusseaduse (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342; 58, 387; 78, 526; 2004, 27, 180; 41, 275 ja 276; 45, 316) § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi.»;

2) paragrahvi 22 lõige 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kooli väljaantud lõputunnistused kantakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi.»

§ 8. Riiklike peretoetuste seaduse (RT I 2001, 95, 587; 2002, 61, 375; 2003, 18, 103; 75, 498; 82, 549; 88, 592) § 31 lõige 1 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Eesti Vabariigi haridusseaduse (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342; 58, 387; 78, 526; 2004, 27, 180; 41, 275 ja 276; 45, 316) § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemist kantakse riiklikusse pensionikindlustuse registrisse järgmised peretoetuste määramiseks vajalikud andmed:
1) andmed esimesse klassi astuvate laste kohta;
2) andmed 16-aastaste ja vanemate laste õpingute jätkamise kohta õppeasutustes, kus õppimine annab õiguse peretoetustele;
3) andmed päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppivate 16–19-aastaste laste õppeasutusest lahkumise kohta.»

§ 9. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json