Teksti suurus:

Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.12.2005
Avaldamismärge:

Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid

Vastu võetud 19.11.2002 nr 350
RT I 2002, 95, 556
jõustumine 29.11.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
5.07.2004 nr 234 ( RT I 2004, 53, 380) 11.07.2004

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 157 lõike 2 alusel.

§1. Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise otsustamine

(1) Kaadrikaitseväelasele võidakse anda tööandja eluruum siis, kui ta määratakse ametikohale teises paikkonnas või kui tema alaline elukoht ei ole tema ametikoha paikkonnas ja kaadrikaitseväelasel ei ole ametikoha paikkonnas omaette eluruumi.

(2) Tööandja eluruumi andmise kaadrikaitseväelasele, kelle teenistuskoht on kaitseväes või Kaitseliidus, otsustab Kaitsejõudude Peastaabi ülem.

(3) Tööandja eluruumi andmise kaadrikaitseväelasele, kelle teenistuskoht on piirivalves või Päästeameti sõjaväestatud üksuses, otsustab vastavalt kas Piirivalveameti peadirektor või Päästeameti peadirektor.

(4) Kaitseväe juhatajale, kaitseväe ülemjuhatajale ja Kaitsejõudude Peastaabi ülemale tööandja eluruumi andmise otsustab Kaitseministeeriumi kantsler.

(5) Piirivalveameti peadirektorile ja Päästeameti peadirektorile tööandja eluruumi andmise otsustab Siseministeeriumi kantsler.

(6) Tööandja eluruumi andmise kaadrikaitseväelasele, kelle teenistuskoht on ilma sõjaväelise auastmeta ametikohal väljaspool lõigetes 2 ja 3 nimetatud teenistuskohti, otsustab vastava asutuse juht.

(7) Kaadrikaitseväelase valduses võib korraga olla üks tööandja eluruum.

(8) Kui kaadrikaitseväelasele, kelle valduses on tööandja eluruum, otsustatakse anda teine tööandja eluruum, siis määratakse teise tööandja eluruumi andmise otsuses kindlaks tähtaeg, mille jooksul kaadrikaitseväelane on kohustatud vabastama seni tema valduses olnud tööandja eluruumi. Tööandja eluruumi vabastamise tähtaeg ei tohi olla pikem kui 1 kuu, alates teise tööandja eluruumi kaadrikaitseväelase valdusesse andmisest.

§2. Tööandja eluruum kaitseväe juhatajale või kaitseväe ülemjuhatajale

Kaitseväe juhatajal või kaitseväe ülemjuhatajal on õigus saada tööandja eluruum lähtuvalt käesoleva määruse lisas «Kaadrikaitseväelase elamispinna suuruse normid vastavalt ametikohale ja auastmele» toodud elamispinna suuruse normist, kui tal ei ole ametikoha paikkonnas omaette eluruumi.

§3. Tööandja eluruumi taotlemine

(1) Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmine otsustatakse tema isikliku taotluse alusel, mis esitatakse väeosa või sellega võrdsustatud asutuse ülemale või §-s 1 nimetatud tööandja eluruumi andmise otsustajale.

(2) Kaadrikaitseväelane esitab koos taotlusega tööandja eluruumi saamiseks järgmised andmed:
1) andmed tema elamistingimuste kohta, samuti andmed talle kuuluvate või tema poolt kasutatavate eluruumide või kinnisvara kohta;
2) temaga koos elavate perekonnaliikmete loetelu;
3) temaga koos elavate laste sünnitunnistuste koopiad;
4) tõendid, mis kinnitavad, et isikud on tema perekonnaliikmed käesoleva määruse tähenduses.

(3) Kaadrikaitseväelane kinnitab lõikes 2 esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

(4) Väeosa või sellega võrdsustatud asutuse ülem edastab taotluse koos sellele lisatud dokumentidega §-s 1 nimetatud tööandja eluruumi andmise otsustajale.

(5) Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise otsustaja võib taotluse esitanud kaadrikaitseväelaselt nõuda ka muude dokumentide või tõendite esitamist, mis on vajalikud talle tööandja eluruumi andmise otsustamiseks.

§4. Elamispinna suuruse normid

(1) Kaadrikaitseväelasele antakse tööandja eluruum lähtuvalt käesoleva määruse lisas ettenähtud elamispinna suuruse normidest.

(11) Elamispinna suuruse normi kindlaksmääramisel lähtutakse kaadrikaitseväelase ametikohast, kui ametikoht on käesoleva määruse lisas ära toodud. Kui kaadrikaitseväelase ametikohta ei ole käesoleva määruse lisas ära toodud, lähtutakse elamispinna suuruse normi kindlaksmääramisel kaadrikaitseväelasele antud auastmest.

(2) Kaadrikaitseväelase elamispinna norm suureneb vastavalt kaadrikaitseväelasega koos elavate perekonnaliikmete arvule lisas sätestatu kohaselt. Elamispinna normi ei suurendata isikute puhul, kes on kaadrikaitseväelase perekonnaliikmed, kuid ei ela temaga koos.

(3) Perekonnaliikmeteks käesoleva määruse tähenduses on kaadrikaitseväelase abikaasa, lapsed, vanemad ning teised isikud, keda kaadrikaitseväelane on kohustatud üleval pidama vastavalt «Perekonnaseadusele» (RT I 1994, 75, 1326; 1996, 40, 773; 49, 953; 1997, 28, 422; 35, 538; 2000, 50, 317; 2001, 16, 69; 53, 307; 2002, 53, 336).

[RT I 2004, 53, 380 – jõust. 11.07.2004]

§5. Eluruumi kasutamine

(1) Kaadrikaitseväelane ei või anda tööandja eluruumi allüürile.

(2) Kaadrikaitseväelasega sõlmitakse tööandja eluruumi kasutamiseks kirjalik üürileping vastavalt «Võlaõigusseadusele» (RT I 2001, 81, 487; 2002, 53, 336).

(3) Üürilepingus märgitakse, et tegemist on tööandja eluruumi üürilepinguga ning seal peab olema sätestatud üürniku kohustus tasuda eluruumi eest üüri ja hüvitada eluruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud, muu hulgas tasuda vee, elektrienergia, prügiveo, kütte ja kanalisatsiooni eest ning hüvitada proportsionaalselt eluruumi eest makstavad seadusega ettenähtud maksud ja koormised.

(4) Kaadrikaitseväelasega sõlmib üürilepingu tööandja eluruumi kasutamiseks asutuse või üksuse, kes on tööandja eluruumi kui riigivara valitsema volitatud asutus, juht, vastavalt “Riigivaraseadusele” (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 24, 133; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69; 2004, 24, 166). Üürilepingu tööandja eluruumi kasutamiseks kaitseväe juhatajaga, kaitseväe ülemjuhatajaga ja Kaitsejõudude Peastaabi ülemaga sõlmib Kaitseministeeriumi kantsler ning Piirivalveameti peadirektori ametikohal või Päästeameti peadirektori ametikohal teeniva kaadrikaitseväelasega Siseministeeriumi kantsler.

(5) Tööandja eluruumi üüri suuruse otsustab minister, kelle valitsemisalas asub kaadrikaitseväelase teenistuskoht.

[RT I 2004, 53, 380 – jõust. 11.07.2004]

 

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2002. a määruse nr 350 «Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid»
lisa

(õ) 18.01.2007 10:25

KAADRIKAITSEVÄELASE ELAMISPINNA SUURUSE NORMID VASTAVALT AMETIKOHALE JA AUASTMELE

 

Ametikoht või auaste

Elamispinna suurus ruutmeetrites tulenevalt ametikohast ja auastmest*

Maksimaalne elamispinna suuruse norm ruutmeetrites

1

kaitseväe ülemjuhataja
kindral, admiral

75 + (10)

95

2

kaitseväe juhataja
kindralleitnant, viitseadmiral

75 + (10)

95

3

Kaitsejõudude Peastaabi ülem
kindralmajor, kontradmiral

75 + (10)

95

4

kaitseväe põhiväeliigi ülem
brigaadikindral, kommodoor

75 + (10)

95

5

pataljoni ülem
kolonel, mereväekapten, kaptenleitnant

65 + (10)

85

6

major, kaptenmajor, kolonelleitnant, kaptenleitnant

65 + (10)

85

7

staabiveebel, ülemveebel

45 + (10)

65

8

leitnant, kapten

45 + (10)

65

9

lipnik, nooremleitnant

40 + (10)

60

10

veebel, vanemveebel

40 + (10)

60

11

vanemseersant, nooremveebel, vanemmaat

35 + (10)

55

12

nooremseersant, seersant, maat, nooremmaat

35 + (10)

55

13

sõduriauastmega kaitseväelased

20 + (10)

40

 

* Sulgudes on toodud lisapind, mis liidetakse elamispinna suuruse normile ja mille kordajaks on 1–2 perekonnaliikme puhul 1 ja 3–4 perekonnaliikme puhul 2.

Õiend

Lisatud määrusele puuduv lisa.

 

/otsingu_soovitused.json