Teksti suurus:

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 92, 828

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine

Vastu võetud 07.12.1999 nr 371

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 40 lõike 3, paragrahvi 43 lõike 6 ja andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155) paragrahvi 32 lõike 1 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755) paragrahvi 35 lõikega 2 Vabariigi Valitsus  määrab:

1. Asutada «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register».

2. Nimetada «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri» vastutavaks ja volitatud töötlejaks Rahandusministeerium.

3. Kinnitada ««Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri» pidamise põhimäärus» (juurde lisatud).

4. «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri» pidamise kulud katta riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena registri vastutava töötleja eelarverealt.

5. Määrata «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri» projekteerimise lõpptähtajaks ja kasutuselevõtmise algtähtajaks 1. jaanuar 2000. a.

6. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 1998. a määrus nr 74 «Valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste registreerimise korra kinnitamine» (RT I 1998, 34, 490).

7. Muuta Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118–120, 1898; 1999, 57, 603) kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra» punkti 79 ja sõnastada see järgmiselt:

« 79. Käesoleva korra nõudeid järgides moodustatud riigiasutus registreeritakse «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris» vastavalt selle registri pidamise põhimääruses kehtestatud korrale. Riigiasutuse andmed, kelle tegevus on lõpetatud käesoleva korra nõudeid järgides, kantakse «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri» arhiivi vastavalt selle registri pidamise põhimääruses kehtestatud korrale.».

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määrusega nr 371

«RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSTE RIIKLIKU REGISTRI PIDAMISE» PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolevas põhimääruses on sätestatud «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri» (edaspidi register) pidamise kord, registrisse kantavate andmete koosseis, registrisse andmete esitamise, kandmise ja muutmise ning registrisse kantud andmete väljastamise kord, registri pidamise finantseerimise, registri pidamise üle järelevalve teostamise ning registri likvideerimise kord.

2. Registri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on valitsusasutuste, valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, valla või linna ametiasutuste ja valla või linna ametiasutuste hallatavate asutuste (edaspidi riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused) üle arvestuse pidamine ning registriandmete käesolevas põhimääruses sätestatud ulatuses kättesaadavaks tegemine.

3. Registri ametlik nimi on «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register».

4. Registri vastutav ja volitatud töötleja on Rahandusministeerium.

II. REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED

5. Register sisaldab järgmisi andmeid:
1) andmed riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kohta;
2) registri pidamiseks vajalikud andmed.

6. Registrisse kantakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kohta järgmised andmed:
1) täisnimi;
2) liik;
3) asukoha aadress;
4) tegevusala;
5) tegevuspiirkond;
6) moodustamise kuupäev (riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuseks muutmise kuupäev);
7) moodustamisakti nimetus, number ja kuupäev;
8) kinnitatud ja komplekteeritud koosseis struktuuriüksuste kaupa;
9) kõrgemalseisva riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse nimi ja registrikood;
10) põhimääruse kinnitamise akti nimetus, number ja kuupäev;
11) põhimääruse muutmise akti nimetus, number ja kuupäev;
12) lõpetamisotsuse akti nimetus, number ja kuupäev;
13) ümberkorraldamisakti nimetus, number ja kuupäev;
14) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse ümberkorraldamise kuupäev;
15) ümberkorralduse tulemusel tegevuse lõpetavate ja tegevust alustavate riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuste nimed;
16) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse tegevuse lõpetamise kuupäev;
17) sidevahendite numbrid.

7. Registri pidamiseks vajalikud andmed on:
1) asutuse andmete registrisse kandmise kuupäev;
2) asutuse andmete registri arhiivi kandmise kuupäev;
3) asutusele antav registrikood;
4) asutuse ettevõtteregistri registrikood;
5) tegevusalakood (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator);
6) asukohakood (Eesti Vabariigi haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator);
7) andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise andmed.
8. Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

III. REGISTRISSE ANDMETE ESITAJAD

9. Registrisse andmete esitajad on:
1) ministeeriumid;
2) Riigikantselei;
3) maavalitsused;
4) linna- ja vallavalitsused.

10. Käesoleva põhimääruse punkti 9 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud asutused esitavad registrisse peale enda andmete ka andmed oma valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja valitsemisalas või haldamisel olevate valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste kohta. Valla või linna ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste andmed esitab registri volitatud töötlejale valla- või linnavalitsus kui omavalitsusüksuse täitevorgan.

11. Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

12. Andmed esitatakse vastutava töötleja poolt antud vormide ja juhiste kohaselt.

IV. RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSE REGISTREERIMINE JA REGISTRISSE KANTAVATE ANDMETE MUUTMINE

13. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse registrisse kandmise aluseks on seadus, Vabariigi Valitsuse või ministri määrus, riigisekretäri käskkiri või maavanema korraldus, millega riigiasutus on moodustatud, või kohaliku omavalitsuse volikogu õigusakt, millega kohaliku omavalitsuse asutus on moodustatud.

14. Andmete esitajad esitavad registri volitatud töötlejale käesoleva põhimääruse punktis 6 loetletud andmed ja riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse moodustamisotsuse, põhimääruse ning kinnitatud struktuuri ja koosseisu ärakirjad 15 tööpäeva jooksul pärast riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse moodustamisotsuse jõustumist.

15. Kui andmed on esitatud puudulikult ja puuduvad käesoleva põhimääruse punktis 14 nimetatud dokumendid, on registri volitatud töötleja kohustatud küsima puuduvaid andmeid ja dokumente. Registri volitatud töötleja registreerib asutuse 20 tööpäeva jooksul, arvates andmete ja dokumentide nõuetekohasest esitamisest. Puuduvate andmete ja dokumentide mitteesitamise korral asutust ei registreerita.

16. Registri volitatud töötleja vastutab registrisse kantud andmete vastavuse eest dokumentides esitatule.

17. Kui andmete esitaja avastab ebaõiged andmed, on ta kohustatud esitama registri volitatud töötlejale viivitamatult õiged andmed, lisades neid tõendava dokumendi kinnitatud koopia. Registri volitatud töötleja registreerib saadud teate ning teeb viivitamatult paranduse registris.

18. Kui registri volitatud töötleja avastab või talle saab teatavaks, et registris on ebaõigeid andmeid, teatab ta sellest andmete esitajale 10 tööpäeva jooksul ebaõigete andmete teadasaamisest arvates. Andmete esitaja on kohustatud esitama õiged andmed 10 tööpäeva jooksul registri volitatud töötleja teate saabumise päevast arvates.

19. Registri volitatud töötleja väljastab andmete esitajale asutuse registrisse kandmise kohta väljavõtte, milles on märgitud käesoleva põhimääruse punkti 6 alapunktides 1–7, 9, 10 ja punkti 7 alapunktides 1 ja 3 nimetatud andmed. Asutuse registrisse kandmise väljavõttel olevate andmete muutumisel väljastab registri volitatud töötleja andmete esitajale uue väljavõtte.

20. Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse ümberkorraldamise korral esitab andmete esitaja ümberkorraldusotsuse akti ärakirja registri volitatud töötlejale 15 tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates.

21. Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse tegevuse lõpetamise korral esitab andmete esitaja lõpetamisotsuse akti ärakirja registri volitatud töötlejale 15 tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates. Registri volitatud töötleja kannab asutuse andmed registri arhiivi 5 tööpäeva jooksul lõpetamisotsuse akti esitamisest arvates.

22. Registrisse kantud andmete muutumisel on andmete esitaja kohustatud saatma muutunud andmed registri volitatud töötlejale kaks korda aastas 1. jaanuari ja 1. juuli seisuga vastavalt iga aasta 1. veebruariks ja 1. augustiks.

23. Registrisse andmete vastuvõtmise aja ja andmete esitaja kohta peetakse arvestust digitaalselt.

V. REGISTRI PIDAMINE

24. Registrit peetakse Vabariigi Valitsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, andmekogude seaduse, muude seaduste ja käesoleva põhimääruse alusel.

25. Registrit peetakse ühetasandilisena ja andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

26. Registris on aktuaalsed andmed ja registri arhiiv, kuhu kantakse andmed tegevuse lõpetanud asutuse kohta.

27. Registri volitatud töötleja säilitab kõik riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse registreerimiseks, registrisse kantud andmete muutmiseks ja tegevuse lõpetanud riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse andmete registri arhiivi kandmise aluseks olevad dokumendid.

VI. ANDMETE REGISTRIST VÄLJASTAMISE KORD

28. Registri andmed on avalikud kõigile isikutele. Registrist andmete saamine on tasuta.

29. Andmeid väljastatakse registrist kirjaliku taotluse alusel, milles peab olema näidatud soovitud andmete koosseis, nende kasutamise otstarve ning isik, kellele andmed väljastatakse.

30. Registrist väljastatakse andmeid vastavalt andmete saaja soovile ja tehnilistele võimalustele digitaalselt või paberkandjal.

31. Vajadusel sõlmitakse registri volitatud töötleja ja andmete saaja vahel andmete väljastamise kohta leping, kus sätestatakse väljastatavate andmete loetelu, maht ja väljastamise kord.

32. Registrist andmete väljastamise aja, andmete saaja ja andmete väljastamise viisi arvestust peetakse digitaalselt.

VII. JÄRELEVALVE

33. Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

34. Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed ja saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja kasutamise kohta.

35. Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes kajastatud puudused nende määratud tähtajaks.

VIII. REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE

36. Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena registri vastutava töötleja eelarverealt.

IX. REGISTRI LIKVIDEERIMINE

37. Riikliku registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

38. Registri likvideerimisel otsustab Vabariigi Valitsus andmete üleandmise teise registrisse, riiklikku arhiivi või nende hävitamise ja üleandmise või hävitamise tähtaja.

39. Andmete üleandmine toimub volitatud töötleja poolt vastutava töötleja vastutusel ning riikliku andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku ja riiklike infosüsteemide alaseid töid koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

X. RAKENDUSSÄTTED

40. Registri vastutav töötleja informeerib andmete esitajaid registri funktsioneerimisega seotud küsimustest ning korraldab käesoleva põhimääruse punktis 12 nimetatud vormide ja juhiste kättesaadavuse andmete esitajatele.

41. Valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste registris registreeritud riigiasutuste andmed antakse üle «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse» vastavalt andmekogude seadusele. Valitsusasutused ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused kustutatakse ettevõtteregistrist 30 tööpäeva jooksul, arvates «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri» asutamisest.

42. Valla või linna ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste kohta, mis on moodustatud enne «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri» asutamist, esitavad andmete esitajad käesoleva registri pidamise põhimääruse punktis 14 nõutud andmed ning ettevõtteregistri registreerimistunnistuse.

43. Valla või linna ametiasutused ja ametiasutuste hallatavad asutused kustutatakse ettevõtteregistrist 30 tööpäeva jooksul, arvates nende registreerimisest «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris».

44. Valla või linna ametiasutused ja ametiasutuste hallatavad asutused, kes ei ole 1. jaanuariks 2001. a «Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris» registreeritud, kustutatakse ettevõtteregistrist.

45. Kõik registri pidamisega seotud küsimused, mis ei ole reguleeritud käesolevas põhimääruses, lahendab registri vastutav töötleja.

Rahandusminister Siim KALLAS

/otsingu_soovitused.json