Teksti suurus:

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 93, 833

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 24.11.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. detsembri 1999. a otsusega nr 683

§ 1. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808) tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuse piiride muutmisega kaasnev elanike arvamuse väljaselgitamine tähendab nende isikute arvamuse uurimist, kes on kantud valijate arvestuse pidamiseks asutatud riiklikesse registritesse asjaomases vallas või linnas. Elanike arvamuse väljaselgi- tamise ulatuse otsustab asjaomane volikogu kooskõlas järgmiste alustega:
1) haldusterritoriaalse korralduse muutmise juhul korraldatakse elanike arvamuse väljaselgitamine kõigis asjaomastes omavalitsusüksustes;
2) territooriumiosa ühe haldusüksuse koosseisust teise haldusüksuse koosseisu arvamisel korraldatakse elanike arvamuse väljaselgitamine asjaomasel territooriumiosal;
3) haldusüksuste piiride korrigeerimisel vastavalt maakorraldus- ja ehitusplaneerimisvajadustele elanike arvamuse väljaselgitamist üldjuhul ei toimu, vajaduse korral selgitatakse vaid asjaomaste elanike arvamus;
4) lisaks eeltoodule võib korraldada nende asjaomaste kinnisasja ning eluruumi kui vallasasja omanike arvamuse väljaselgitamise, kes ei ole antud valla või linna elanikud;
5) valla või linna elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus vormistatakse volikogu otsusena kooskõlas käesoleva lõike punktides 1–4 sätestatud alustega»;

2) paragrahvi 9 lõiget 10 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

« Haldusterritoriaalse korralduse muutmisel või territooriumiosa ühe haldusüksuse koosseisust teise haldusüksuse koosseisu arvamisel esitatakse maavanemale volikogu otsus nõutava dokumentatsiooniga hiljemalt seitse kuud enne kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste päeva»;

3) paragrahvi 10 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Vabariigi Valitsuse määrus haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval, kuid mitte hiljem kui 90 päeva enne kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste päeva.»

§ 2. Enne käesoleva seaduse jõustumist maavanema, Siseministeeriumi või Vabariigi Valitsuse menetluses olevad haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuste piiride muutmise taotlused lahendatakse lõpuni senikehtinud alustel ja korras.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json