Teksti suurus:

Kiirgustöötaja kiirgusohutusalase koolitamise nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 97, 1524

Kiirgustöötaja kiirgusohutusalase koolitamise nõuded

Vastu võetud 08.07.2004 nr 86

Määrus kehtestatakse «Kiirgusseaduse» (RT I 2004, 26, 173) § 48 alusel.

§ 1. Kiirgusohutusalase koolitamise liigid

(1) Kiirgustöötaja kiirgusohutusalane koolitamine toimub esmase, korduva või täiendava instrueerimisena töökohal ja õppuste korras.

(2) Instrueerimine on kiirgustöötaja teavitamine ja juhendamine tervisele ohutu töökeskkonna ja seadmete ohutu kasutamise tagamiseks.

(3) Õppus on kiirguskaitse põhialuseid käsitlev täienduskoolitus kiirgustöötajate pädevuse tõstmiseks.

§ 2. Instrueerimise sagedus ja täiendav instrueerimine

(1) Enne kiirgustööle asumist peab kiirgustöötaja saama esmase instrueerimise.

(2) Korduv instrueerimine toimub üks kord aastas.

(3) Täiendav instrueerimine korraldatakse kiirgustegevusloa omaja algatusel või kiirgustegevusloa andja või kiirgusohutuse järelevalve teostaja nõudel, kui:
1) õigusaktides on tehtud kiirgusohutusalaseid muudatusi või täiendusi või on muudetud kiirgustöötajate kiirgusohutusalase instrueerimise eeskirja;
2) on toimunud muudatused kiirgustegevuses;
3) on ilmnenud kiirgustöötaja ebapiisavad kiirgusohutusalased teadmised;
4) on ületatud kutsekiirituse piirmäärasid;
5) on juhtunud kiirgusavarii.

§ 3. Instrueerimise korraldamisele esitatavad nõuded

(1) Kiirgustöötajate instrueerimise eeskirja kinnitab kiirgustegevusloa omaja.

(2) Instrueerib kiirgusohutuse spetsialist või selle puudumisel kiirgustegevusloa omaja.

(3) Instrueerimine peab hõlmama vähemalt järgmist temaatikat:
1) tööga kaasnevad terviseriskid;
2) kiirgusohutuse üldmeetmed ja rakendatavad ettevaatusabinõud, eelkõige konkreetse kiirgusallika kasutamise ja töötingimustega seotud asjaolud;
3) kehtivad tehnilised, meditsiini- ja administratiivnõuded.

(4) Arvestades embrüo kiirgustundlikkust, tuleb naistöötajaid teavitada rasedusest varajase teatamise vajalikkusest, samuti radioaktiivsest saastumisest tulenevatest ohtudest rinnaga toidetavale lapsele.

(5) Kiirgustöötaja instrueerimine registreeritakse sellekohases päevikus (instrueerimispäevikus), kuhu märgitakse:
1) instrueerimise kuupäev;
2) instrueeritava ja instrueerija ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
3) esmasel instrueerimisel kiirgustööle lubamise kuupäev;
4) täiendaval instrueerimisel selle määruse § 2 lõikes 3 loetletud instrueerimise põhjendus;
5) instrueeritud kiirgustöötaja allkiri.

§ 4. Õppustel osalemine

(1) Õppustel peavad osalema kõik kiirgustöötajad, kes töötavad ettevõttes, kus kiirgustegevusloa kohaselt on kiirgustegevus liigitatud mõõdukaks või suureks.

(2) Kiirgustegevusloa omaja tagab lõikes 1 nimetatud isikute õppustel osalemise vähemalt üks kord viie aasta jooksul.

§ 5. Õppuste korraldamisele esitatavad nõuded

(1) Kiirgusohutusõppus peab sisaldama vähemalt 4-tunnist loengutsüklit ja hõlmama vähemalt järgmist temaatikat:
1) ioniseeriva kiirguse olemus ja kiirguse liigid;
2) ioniseeriva kiirguse põhjustatud risk;
3) kiirguse mõõtmise põhimõtted ja mõõtühikud;
4) kiirgusohutuse põhimõtted;
5) kiirguskaitsevahendid ja ohumärgised;
6) töökohal kasutatavad ohutussüsteemid ja ohumärguanded;
7) tegutsemine avariiolukorras.

(2) Kiirgusohutusõppuse läbiviijal peab olema kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane kiirgusohutuse valdkonnas töötamise kogemus.

(3) Õppuses osalenud kiirgustöötajale väljastatakse tunnistus, millel on märgitud õppuse korraldamise aeg ja käsitletud teemad.

(4) Kiirgustegevusloa omaja peab informeerima Kiirguskeskust korraldatavast õppusest või õppuse korraldamise vajadusest.

Minister Villu REILJAN

Rahvusvahelise koostöö asekantsler
kantsleri ülesannetes Allan GROMOV

/otsingu_soovitused.json