Teksti suurus:

Maamaksuseaduse, maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 95, 840

Maamaksuseaduse, maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 1999. a otsusega nr 689

§ 1. Maamaksuseaduses (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Maksu tasumine

Maamaks tasutakse iga-aastaselt vähemalt 1/3 suuruste osadena hiljemalt 15. maiks, 15. augustiks ja 15. novembriks.»;

2) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Maksukohustuse tekkimine

Maa omandamisel või käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud juhul kasutusõiguse tekkimisel enne jooksva aasta 1. juulit tekib omaniku või kasutaja maamaksukohustus sama aasta 1. juulist. Maa omandamisel või kasutusõiguse tekkimisel alates 1. juulist tekib omaniku või kasutaja maamaksukohustus maa omandamise või kasutusõiguse tekkimise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist. Uue omaniku või kasutaja maamaksukohustuse tekkimisel lõpeb eelmise omaniku või kasutaja maamaksukohustus.»

§ 2. Maamaksuseaduse § 11 lõike 1 muutmise seadus (RT I 1999, 27, 381) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Maareformi seaduses (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 12, 153; 103, 1698; 1999, 25, 366; 27, 390; 84, 765) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 121 lõike 4 viimases lauses asendatakse sõnad «maareformi seaduse § 36 2. lõikes sätestatud suuruses» sõnadega «maamaksuga võrdses summas»;

2) paragrahvi 224 lõige 7 ja § 36 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse (RT I 1996, 36, 738; 76, 1342; 80, 1434; 1997, 30, 473; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 103, 1698; 1999, 84, 765) § 10 lõige 1 ja § 16 lõige 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json