Teksti suurus:

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 95, 841

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 1999. a otsusega nr 690

§ 1. Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduses (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352 ja 356; 54, 583) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «, mille arvestamise korra kinnitab Vabariigi Valitsus»;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punktid 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) sihtasutusele «Eesti Eluase» – 25%;
2) Vabariigi Valitsuse eelarvevälisesse omandireformi reservfondi – 15%;
3) riigieelarve seaduse (RT I 1999, 55, 584; 92, 824) §-s 37 sätestatud stabiliseerimisreservi (edaspidi stabiliseerimisreserv) – 60%.»;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) stabiliseerimisreservi – 25%.»;

5) paragrahvi 6 punktid 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) erastatava maa asukohajärgse kohaliku omavalitsuse omandireformi reservfondi – 15%;
2) Vabariigi Valitsuse eelarvevälisesse omandireformi reservfondi – 25%;
3) stabiliseerimisreservi – 60%.»;

6) paragrahvi 6 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

« Reservfondi laekunud raha kasutamise täpsemad sihtotstarbed määrab Vabariigi Valitsus.»;

8) paragrahvi 7 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Reservfondi laekunud raha võidakse kasutada ka:
1) omandireformi käigus või selle tulemusena tekkivate tööhõivega seotud probleemide ennetamise ja lahendamisega seotud kulude katteks;
2) tööhõive riiklike programmide rahastamiseks ning ettevõtluse arendamiseks ja selleks vajaliku keskkonna ja tingimuste loomiseks;
3) erastatavatel ja erastatud objektidel keskkonnaekspertiiside teostamiseks ja looduskahjustuste likvideerimiseks;
4) pensionireformi läbiviimiseks ja sellega kaasnevate finantsturu arendamisega seotud kulude katteks.»;

9) paragrahvi 7 lõigetest 2 ja 3 jäetakse välja teine lause;

10) paragrahvi 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 8 lõikest 3 jäetakse välja esimene lause;

12) paragrahvi 10 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «Keskkonnafondi ja» ja lõikest 5 sõnad «sihtasutuselt Keskkonnakeskus,»;

13) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses:

« (4) Enne 2000. aasta 1. jaanuari erastamise eriarvetele laekunud raha jaotatakse kuni 1999. aasta 31. detsembrini kehtinud alustel ja korras.

(5) Erastamisest Keskkonnafondile ja sihtasutusele Keskkonnakeskus enne 2000. aasta 1. jaanuari laekunud raha jääk kantakse hiljemalt 2000. aasta 10. jaanuariks üle Vabariigi Valitsuse eelarvevälisesse omandireformi reservfondi.

(6) Alates 2002. aasta 1. jaanuarist tunnistatakse kehtetuks käesoleva seaduse §-d 3–6 ning kogu erastamisest laekuv raha, millest on maha arvatud § 2 lõikes 2 nimetatud võlad ja kulud, kantakse riigivara, riigimaa, riigi eluruumide, mitteeluruumide ja korteriomandite erastamise korral stabiliseerimisreservi ning munitsipaalvara erastamise korral kohaliku omavalitsuse eelarvesse.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json