Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse ja selle rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 95, 843

Vabariigi Valitsuse seaduse ja selle rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 1999. a otsusega nr 692

I. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris võib registreerida ka valitsusasutuse piirkondlikku struktuuriüksust, kui see on sätestatud valitsusasutuse põhimääruses.»

§ 2. Paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

« (42) Keskkonnaministeeriumi struktuuri kuuluvad maakondades asuvad keskkonnateenistused. Keskkonnateenistusel on seadusega sätestatud juhtudel täitevvõimu volitused.»

§ 3. Paragrahvi 49 lõike 1 punkti 6 täiendatakse pärast sõna «peadirektori,» sõnadega «Keskkonnaministeeriumis ka keskkonnateenistuse juhataja».

§ 4. Paragrahvi 53 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «peadirektori,» sõnadega «Keskkonnaministeeriumis ka keskkonnateenistuse juhataja».

§ 5. Paragrahv 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 61. Keskkonnaministeeriumi valitsemisala

(1) Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas on riigi keskkonna- ja looduskaitse korraldamine, maaga ja ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmine, sealhulgas regionaalplaneerimise kavade väljatöötamise ja elluviimise korraldamine, loodusvarade kasutamise, kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamine, kiirguskaitse tagamine, keskkonnajärelevalve, ilmavaatluste, loodus- ja mereuuringute, geoloogiliste, kartograafiliste ja geodeetiliste tööde korraldamine, maakatastri ja veekatastri pidamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

(2) Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas on järgmised ametid ja inspektsioonid:
1) Maa-amet;
2) Keskkonnainspektsioon.»

§ 6. Paragrahvi 63 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «elamumajanduse,» sõnadega «ehitustegevusega seotud küsimuste,».

II. Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduses (RT I 1996, 15, 265; 89, 1590; 1998, 36/37, 552) tehakse järgmised muudatused:

§ 7. Paragrahvi 6 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 8. Paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

« (12) Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuses:
1) juhataja palgaaste on 28–33;
2) vanemametniku palgaaste on 18–28;
3) nooremametniku palgaaste on 12–19.»

III. Keskkonnajärelevalve seaduses (RT I 1997, 86, 1460; 1999, 54, 583) tehakse järgmised muudatused:

§ 9. Paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Riigi keskkonnajärelevalve asutus

(1) Riiklikku keskkonnajärelevalvet teostab Keskkonnainspektsioon käesolevas seaduses sätestatud järelevalvetoimingute kaudu koos riikliku sunni rakendamisega seadusega sätestatud juhtudel, ulatuses ja korras.

(2) Seadusega võidakse ka teistele riigiasutustele anda riikliku keskkonnajärelevalve õigus.»

§ 10. Paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõnad «Käesoleva seaduse § 5 lõikes 2 ning §-s 6 nimetatud asutusel» sõnadega «Keskkonnajärelevalve asutusel».

§ 11. Paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Keskkonnakaitse-abiinspektorile annab tegutsemiseks volituse Keskkonnainspektsioon.»

§ 12. Paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Keskkonnakaitseinspektori järelevalvepiirkond

Riigi keskkonnakaitseinspektoril ja keskkonnakaitse-abiinspektoril on tegutsemisõigus riigi kogu maa-alal, territoriaalvetel ja majandusvööndis, kohaliku omavalitsuse keskkonnakaitseinspektoril on tegutsemisõigus omavalitsusüksuse territooriumil.»

§ 13. Paragrahvi 33 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) müüb käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud korras, kui esemel või ainel on tarbimisväärtus ja seda saab kasutada õiguspärases tegevuses, ja kannab saadud tulu riigieelarvesse, olles sellest eelnevalt maha arvanud eseme või aine hoidmise ja müümise kulud;».

IV. Saastetasu seaduses (RT I 1999, 24, 361; 54, 583) tehakse järgmised muudatused:

§ 14. Paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arvutuse õigsust kontrollib vastavalt oma pädevusele Keskkonnaministeeriumi maakonnas asuv keskkonnateenistus, Keskkonnainspektsioon ning Tallinnas keskkonnaministri volitatud asutus (edaspidi keskkonnateenistus).»

§ 15. Paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Saastaja maksab saastetasu kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks.»

§ 16. Paragrahvi 22 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Saastetasu tsiviilkohtumenetluse korras sissenõudmisel esindab riiki vastava keskkonnateenistuse juhataja või tema volitatud isik.»

V. Välisõhu kaitse seaduses (RT I 1998, 41/42, 624; 1999, 10, 155) tehakse järgmised muudatused:

§ 17. Paragrahvi 11 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) saasteallika asukohajärgne keskkonnateenistus, kui saasteainete väljumiskõrgus on kuni 100 meetrit maapinnast;».

§ 18. Paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse sõna «maavanem» sõnaga «keskkonnateenistus».

§ 19. Paragrahvi 24 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kõrguseni kuni 100 m maapinnast – saasteallika asukohajärgse keskkonnateenistuse loal, kui selleks on valla- või linnavalitsuse nõusolek;».

§ 20. Paragrahvi 26 lõikes 4 asendatakse sõnad «asukohajärgsele maavanemale» sõnaga «Keskkonnainspektsioonile».

VI. Veeseaduses (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583) tehakse järgmised muudatused:

§ 21. Paragrahvi 9:

1) täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

« (81) Vee erikasutusloa annab kasutatava veekogu, veevõtukoha või suubla asukohajärgne keskkonnateenistus. Mere kasutamisel ühel või mitmel käesoleva seaduse § 8 lõikes 2, välja arvatud § 8 lõike 2 punkt 4, sätestatud viisil annab vee erikasutusloa Keskkonnaministeerium.»;

2) lõikest 9 jäetakse välja sõnad «erikasutusloa väljaandja määrab ning».

§ 22. Paragrahvi 111:

1) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Vee erikasutuse tasu kogub vee erikasutusloa andja ning jaotab laekunud tasu kohalike omavalitsuste eelarvete ja riigieelarve vahel.»;

2) lõikes 7 asendatakse sõna «keskkonnateenistus» sõnaga «loa andja».

§ 23. Paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Põhjaveehaarde eeluuringuid korraldab Keskkonnaministeerium.»

§ 24. Paragrahvi 17 lõike 4 teine lause tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 25. Paragrahvi 25 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Jäätmete uputamiseks veekogusse või põhjaveekihti annab kohaliku omavalitsuse nõusolekul, kui veekogu on eraomandis, ka veekogu omaniku nõusolekul, loa keskkonnaminister või tema poolt volitatud ametiisik.»

§ 26. Paragrahvi 392 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Keskkonnainspektsiooni peadirektoril on õigus käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud õiguserikkumise asjades määrata rahatrahvi kuni 10 000 krooni. Sellest suuremat rahatrahvi võib kohaldada ainult halduskohus.»

§ 27. Paragrahvi 40 lõikes 3 asendatakse sõnad «Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asutuse järelevalvetöötajatel» sõnadega «Riigi keskkonnakaitseinspektoril».

VII. Jäätmeseaduses (RT I 1998, 57, 861; 88, õiend; 1999, 10, 155; 23, 353) tehakse järgmised muudatused:

§ 28. Paragrahvi 7:

1) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kohalik omavalitsus annab vajalikku teavet maakonna ja üleriigilise jäätmekava koostamiseks.»;

2) lõikest 7 jäetakse välja sõnad «maakondade ja».

§ 29. Paragrahvi 9:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «kogu maakonna» sõnadega «või mitme maakonna»;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Maakonna jäätmekava koostamist ja selle avalikustamist korraldab Keskkonnaministeerium.»

§ 30. Paragrahvis 32 asendatakse sõna «maavanem» sõnaga «keskkonnateenistus» vastavas käändes.

§ 31. Paragrahvides 45 ja 46 asendatakse sõna «maavalitsus» sõnaga «keskkonnateenistus» vastavas käändes.

§ 32. Paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõnad «Jäätmeloa andja» sõnaga «Keskkonnainspektsioon».

VIII. Maapõueseaduses (RT I 1994, 86/87, 1488; 1955, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 583) tehakse järgmised muudatused:

§ 33. Paragrahvi 9 lõikes 3 ja § 25 lõikes 3 asendatakse sõnad «haldusterritooriumil maavanem» sõnadega «tööpiirkonnas keskkonnateenistus».

§ 34. Paragrahvi 60 lõikes 3 asendatakse sõna «maavanem» sõnaga «keskkonnaminister».

§ 35. Paragrahvi 66:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu riigimaal ja riigile kuuluvas veekogus määrab keskkonnaminister ja munitsipaalmaal kohalik omavalitsus.»;

2) lõikes 3 asendatakse sõna «hinnasoodustusi» sõnaga «tasusoodustusi».

IX. Meresõiduohutuse seaduses (RT I 1998, 2, 47) tehakse järgmised muudatused:

§ 36. Paragrahvist 31 jäetakse välja sõna «, Mereinspektsioon».

X. Kaitstavate loodusobjektide seaduses (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583) tehakse järgmised muudatused:

§ 37. Paragrahvi 6:

1) lõikes 3 asendatakse sõna «valitsusasutuse» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi maakonnas asuva keskkonnateenistuse»;

2) lõikes 4 asendatakse sõnad «ühele käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud riigiasutustest» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi hallatavale riigiasutusele või keskkonnateenistusele».

XI. Loomastiku kaitse ja kasutamise seaduses (RT I 1998, 107, 1763; 1999, 54, 583) tehakse järgmised muudatused:

§ 38. Paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Looduses vabalt elavaid loomi kasutatakse teadustöö eesmärgil keskkonnaministri loal.»

§ 39. Paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Surnuna leitud I ja II kategooria kaitsealuse looma leidja peab oma leiust teavitama leiukohajärgset keskkonnateenistust. Looma võib leidja oma valdusse jätta keskkonnateenistuse juhataja kirjalikul nõusolekul. Kui leidjale leiu enda valdusesse jätmiseks nõusolekut ei anta, toimetab keskkonnateenistus leiu riigi kulul keskkonnaministri määratud loomakogu valdajale.»

§ 40. Paragrahvi 9 lõike 5 punktis 2 asendatakse sõna «maavanema» sõnadega «looma asukohajärgse keskkonnateenistuse».

§ 41. Paragrahvi 18 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata avalikult kasutatavatel veekogudel või nende osadel on loomade erilise väärtusega elupaiga kaitseks kohaliku omavalitsusüksuse täitevorganil oma haldusterritooriumi piires õigus Keskkonnainspektsiooni ettepanekul keelata veesõidukitega liiklemine või kehtestada kiirusepiirangud.»

§ 42. Paragrahvi 19 lõikes 4 asendatakse sõna «maavanemate» sõnaga «keskkonnateenistuste».

§ 43. Paragrahvi 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kaitsealuste loomade, jahipidamise või kalapüügi objektiks olevate loomade arvukuse reguleerimiseks annab veterinaararsti diagnoosi alusel loa keskkonnaminister. Muudel juhtudel annab veterinaararsti diagnoosi alusel loa asukohajärgne linna- või vallavalitsus.»

§ 44. Paragrahvi 23 lõigetes 5 ja 7 ning § 24 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna «maavanem» sõnaga «Keskkonnaministeerium» vastavas käändes.

§ 45. Paragrahvi 28 lõikes 1 asendatakse sõnad «võivad keskkonnaminister ja maavanem» sõnadega «võib loa andja».

XII. Ranna ja kalda kaitse seaduses (RT I 1995, 31, 382) tehakse järgmised muudatused:

§ 46. Paragrahvi 9 lõikes 11 ja § 10 lõikes 3 asendatakse sõna «maavalitsuse» sõnadega «keskkonnaministri või tema poolt volitatud ametiisiku».

XIII. Kalapüügiseaduses (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583) tehakse järgmised muudatused:

§ 47. Paragrahvi 7:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kalapüügilubade väljaandmisega teostavad riigi omandis olevatel veekogudel kalapüügiõigust:
1) Keskkonnaministeerium majandusvööndis, territoriaalmerel alates 20 m samasügavusjoonest kuni majandusvööndi piirini, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning mitme maakonna piires asuvatel siseveekogudel. Keskkonnaminister võib rannaküla alalise elaniku kalapüügiõiguse teostamise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kas osaliselt või täielikult üle anda kohalikule omavalitsusele viimase nõusolekul;
2) vastava maakonna keskkonnateenistus käesoleva lõike punktis 1 nimetamata siseveekogul, piiriveekogul ja kutselise kalapüügi, välja arvatud rannaküla alalise elaniku kalapüügi osas merel kuni 20 m samasügavusjooneni;
3) omavalitsus rannaküla alalise elaniku kalapüügi osas oma haldusterritooriumiga piirneval merel kuni 20 m samasügavusjooneni.»;

2) lõige 6 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 48. Paragrahvid 8 ja 9 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 49. Paragrahvi 13:

1) lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad «kalapüügipiirkonna rendilepinguga või»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kutseline kalapüük toimub:
1) Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras väljastatud kalapüügiloa alusel;
2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud vahenditega omavalitsuse väljastatud loa alusel.»;

3) lõike 4 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «maakondade» sõnadega «ja omavalitsuste»;

4) lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks;

5) lõike 4 punktis 4 asendatakse sõna «maavanema» sõnaga «keskkonnaministri».

§ 50. Paragrahvi 16:

1) lõikes 1 asendatakse sõna «maavanema» sõnaga «keskkonnaministri»;

2) lõige 2 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 51. Paragrahvi 18:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kalastuskaardi või kalapüügiloa alusel kala või veetaimi püüdev isik on kohustatud esitama püügiandmed Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kalapüügiandmete arvestust korraldab Keskkonnaministeerium.»

XIV. Jahikorralduse seaduses (RT I 1994, 30, 465; 83, 1449; 1996, 49, 953; 1997, 86, 1460; 1999, 54, 583) tehakse järgmised muudatused:

§ 52. Seaduses asendatakse sõna «Metsaamet» sõnaga «keskkonnaminister» vastavas käändes.

§ 53. Paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 54. Paragrahvi 19:

1) lõikest 4 jäetakse välja sõnad «maavalitsuse poolt väljaantud»;

2) lõikes 7 asendatakse sõna «maavalitsus» sõnaga «Keskkonnaministeerium».

§ 55. Paragrahvi 20 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «kehtestab» sõnadega «ning jahitunnistuse väljaandja määrab».

XV. Metsaseaduses (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750) tehakse järgmised muudatused:

§ 56. Paragrahvi 5 lõikes 6, § 11 lõikes 2, § 18 lõikes 3, § 37 lõikes 4, § 38 lõikes 2 ja § 39 lõikes 5 asendatakse sõna «Metsaamet» sõnaga «Keskkonnaministeerium» vastavas käändes.

§ 57. Paragrahvi 11 lõikes 3, § 22 lõikes 7 ja § 31 lõikes 4 asendatakse sõna «Metsaamet» sõnaga «keskkonnaminister» vastavas käändes.

§ 58. Paragrahvi 12 lõikes 3 ja § 13 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad «Metsaameti või tema kohaliku asutuse» sõnadega «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse».

§ 59. Paragrahvis 23 asendatakse sõnad «Metsaameti kohalik asutus» vastavas käändes sõnadega «asukohajärgne keskkonnateenistus» vastavas käändes.

§ 60. Paragrahvi 33 lõikes 7 asendatakse sõnad «Metsaameti kohalikule asutusele» sõnaga «keskkonnateenistusele».

§ 61. Paragrahvi 37 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 62. Seadust täiendatakse §-ga 381 järgmises sõnastuses:

« § 381. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

(1) Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus on valitsusasutus keskkonnaministri valitsemisalas.

(2) Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus kontrollib metsa uuendamisel kasutatavate metsaseemnete ja turustatava või riigimetsas kasutatava paljundusmaterjali kvaliteeti, korraldab riigi metsaseemnevaru loomist, jälgib ja prognoosib metsa seisundit, teostab riiklikku järelevalvet seaduses sätestatud ulatuses ja korras, rakendab meetmeid ulatuslike ja eriti ohtlike metsakahjustuste vältimiseks või piiramiseks, kogub ja analüüsib metsakaitse ja -uuenduse alast informatsiooni ning peab vastavaid metsanduslikke andmekogusid.

(3) Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhimääruse kinnitab keskkonnaminister.

(4) Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktori nimetab ametisse ja vabastab ametist keskkonnaminister.»

§ 63. Paragrahvi 47 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 64. Paragrahvi 54 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Metsaomaniku kohustuste täitmist riigimetsa majandaja poolt kontrollivad Keskkonnaministeerium ja Riigikontroll. Keskkonnaministeeriumi poolt teostatav kontroll toimub keskkonnaministri kehtestatud korras.»

§ 65. Paragrahvi 56 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «Metsaamet, Metsaameti kohalik asutus ja».

XVI. Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduses (RT I 1998, 52/53, 771) tehakse järgmised muudatused:

§ 66. Paragrahvi 12 lõigetes 1, 6 ja 7, § 15 lõigetes 1, 2 ja 5, § 17 lõikes 4, § 19 lõikes 1, § 20 lõikes 1 ning § 21 lõikes 2 asendatakse sõna «Metsaamet» sõnadega «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus» vastavas käändes.

§ 67. Paragrahvi 23:

1) lõikes 1 asendatakse sõna «Metsaameti» sõnadega «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse»;

2) lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad «Metsaameti kohaliku asutuse juhil või inspektoril» sõnadega «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktoril või inspektoril».

§ 68. Paragrahvi 24 lõikes 1 asendatakse sõnad «Metsaameti kohalike asutuste juhid ja inspektorid» sõnadega «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktor ja inspektorid».

§ 69. Paragrahvi 25:

1) pealkirjas asendatakse sõna «Metsaameti» sõnadega «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse»;

2) lõikes 1 asendatakse sõnad «Metsaameti peadirektoril» sõnadega «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktoril»;

3) lõikes 2 asendatakse sõnad «Metsaameti ametnikel, Metsaameti kohalike asutuste juhtidel ja inspektoritel ning Metsaameti peadirektori volitatud isikutel» sõnadega «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktoril ja inspektoritel ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktori volitatud isikutel».

§ 70. Paragrahvi 27 lõikes 1 asendatakse sõnad «Metsaameti peadirektoril, tema asetäitjal või Metsaameti kohaliku asutuse juhil või inspektoril» sõnadega «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktoril või inspektoril».

XVII. Taimekaitseseaduses (RT I 1994, 28, 427; 1996, 49, 953; 1998, 13, 163; 97, 1519) tehakse järgmised muudatused:

§ 71. Paragrahvi 19:

1) lõikes 1 asendatakse sõna «Metsaamet» sõnaga «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus»;

2) lõikes 2 asendatakse sõnad «Metsaameti inspektoril» sõnadega «Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse inspektoril».

XVIII. Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45, õiend; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825) tehakse järgmised muudatused:

§ 72. Paragrahvi 21 lõike 3:

1) esimesest lausest jäetakse välja sõnad «keskkonnajärelevalveasutuse volitatud keskkonnaametnik»;

2) teises lauses asendatakse sõna «mereinspektsiooniametnik» sõnadega «riigi keskkonnakaitseinspektor».

§ 73. Paragrahvi 209 lõike 2:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) riigi keskkonnakaitseinspektoril käesoleva seadustiku §-des 40–45, 50, 52, 53, 531, 54–64, 66, 73–75, 77, 79, 91, 925, § 98 lõikes 3, §-des 1071 ja 1411, § 156 lõikes 4 ja §-s 167 loetletud haldusõiguserikkumiste eest»;

2) punkt 2 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks;

3) punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse ametiisikul käesoleva seadustiku §-des 76 ja 762 loetletud haldusõiguserikkumiste eest;»;

4) punktist 5 jäetakse välja sõnad «maavalitsuse ja».

XIX. Planeerimis- ja ehitusseaduses (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 49, 953; 1999, 27, 380; 29, 398 ja 399) tehakse järgmised muudatused:

§ 74. Paragrahvi 3 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Planeerimise üleriigiline korraldamine kuulub Keskkonnaministeeriumi pädevusse, projekteerimis- ja ehitusala üleriigiline korraldamine kuulub Majandusministeeriumi pädevusse.»

XX. Rakendussätted

§ 75. Vabariigi Valitsusel korraldada 2000. aasta 1. jaanuariks:
1) maavalitsuste keskkonnaosakonnad ja Metsaameti maakondades asuvad kohalikud asutused ümber Keskkonnaministeeriumi struktuuris asuvateks keskkonnateenistusteks;
2) Metsaamet ümber Keskkonnaministeeriumi struktuuriüksuseks;
3) Keskkonnaministeeriumi ehituse osakond ümber Majandusministeeriumi struktuuriüksuseks.

§ 76. Keskkonnaministril korraldada 2000. aasta 1. jaanuariks:
1) Keskkonnainspektsioon, Mereinspektsioon ja Metsaameti maakondades asuvate kohalike asutuste järelevalveametikohad ümber ühtseks Keskkonnainspektsiooniks;
2) Metsaameti kohalik asutus Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus ümber Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevaks valitsusasutuseks.

§ 77. Käesoleva seaduse alusel asutuste ümberkorraldamisel kohaldatakse avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155) § 115 lõikes 2 sätestatut.

§ 78. Ümberkorraldamiseni täidavad käesoleva seaduse alusel ümberkorraldatavad asutused oma seniseid ülesandeid.

§ 79. Vabariigi Valitsus, keskkonnaminister ja majandusminister viivad oma õigusaktid käesoleva seadusega kooskõlla 2000. aasta 1. aprilliks.

§ 80. Välisõhu kaitse seaduse, veeseaduse, jäätmeseaduse, maapõueseaduse, loomastiku kaitse ja kasutamise seaduse, kalapüügiseaduse ja jahikorralduse seaduse alusel maavanema või maavalitsuse poolt antud load kehtivad loas sätestatud tähtaja lõppemiseni, kui eelnimetatud seadustest tulenevalt ei ole muud alust loa kehtivuse lõppemiseks või lõpetamiseks.

§ 81. Käesoleva seaduse jõustumise ajaks algatatud kohtuvaidlustes keskkonnajärelevalve seaduse alusel keskkonnale tekitatud kahju hüvitamise asjades esindab riiki Keskkonnainspektsioon või Keskkonnainspektsiooni peadirektori volitatud isik. Saastetasu seaduse alusel tähtajaks maksmata saastetasu sissenõudmise asjades esindab riiki vastava maakonna keskkonnateenistuse juhataja või tema volitatud isik.

§ 82. Käesoleva seaduse §-d 1–74 jõustuvad 2000. aasta 1. jaanuaril, §-d 75–81 jõustuvad käesoleva seaduse Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json