Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse, täitemenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse koodeksi ja jälitustegevuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 95, 845

Vabariigi Valitsuse seaduse, täitemenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse koodeksi ja jälitustegevuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 1999. a otsusega nr 700

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29; 398 ja 401; 58, 608; 95, 843) § 59 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Täitemenetluse seadustikus (RT I 1993, 49, 693; 1997, 43/44, 723; 1998, 41/42, 625; 51, 756; 61, 981; 103, 1695; 1999, 18, 302; 27, 380) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Vangla

Vangla on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mille ülesandeks on isikute kinnipidamise otsuste täitmine käesolevas seaduses sätestatud korras.»;

3) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Väljasaatmislaager

Väljasaatmislaager on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mille ülesandeks on väljasaadetavate kinnipidamine.»;

4) paragrahvi 7 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «Vanglate Ameti,»;

5) paragrahvi 8 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «Vanglate Ameti peadirektori ettepanekul»;

6) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vanglaametnik on kinnipidamiskoha valvet või kinnipidamistingimuste täitmist tagav, aga ka sellealast tegevust juhtiv vangla või väljasaatmislaagri koosseisuline teenistuja.»;

7) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Isikutele, kes õpivad Sisekaitseakadeemias või teistes õppeasutustes korrektsioonieriala või muud vanglaametniku tööks vajalikku eriala ning kes ei ole vanglaametnikud, laienevad vanglaametnikele ettenähtud sotsiaalsed tagatised, samuti õigused ja vastutus, kui nad on kaasatud vanglaametniku ülesannete täitmisele.»;

8) paragrahvi 96 lõikes 4 asendatakse sõnad «Vanglate Ameti korraldus» sõnadega «justiitsministri käskkiri»;

9) paragrahvi 97 lõikest 6 jäetakse välja sõnad «või Vanglate Ameti peadirektor või tema asetäitjad»;

10) paragrahvi 97 lõikest 8 jäetakse välja sõnad «või Vanglate Ameti peadirektori või tema asetäitjate»;

11) paragrahvi 98 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad «Vanglate Ametile» sõnaga «Justiitsministeeriumile»;

12) paragrahvi 103 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «Vanglate Ameti peadirektori ettepanekul»;

13) paragrahvi 114 lõikes 2 asendatakse sõnad «Vanglate Ametile» sõnaga «Justiitsministeeriumile»;

14) paragrahvi 171 lõikes 4 asendatakse sõnad «Vanglate Ametiga» sõnaga «Justiitsministeeriumiga»;

15) täitemenetluse seadustiku tekstis asendatakse sõnad «interneeritute vastuvõtupunkt» sõnaga «väljasaatmislaager» vastavas käändes.

§ 3. Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 1998, 82–84, 1385; 111, 1834; 1999, 4, 53; 16, 271; 57, 595) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 75 lõikes 6 asendatakse sõnad «Vanglate Ameti» sõnaga «vangla»;

2) paragrahvi 104 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) vanglad ja väljasaatmislaager;»;

3) paragrahvi 105 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Justiitsministeeriumi vanglate osakonna, vangla ja väljasaatmislaagri ametnik – teenistusliku korra vastu suunatud kuritegudes, mille on toime pannud nende asutuste töötaja, samuti nende asutuste territooriumil toimepandud kuritegudes;».

§ 4. Jälitustegevuse seaduses (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955; 1997, 81, 1361; 93, 1557; 1998, 47, 698; 50, 753; 51, 756; 61, 981; 98/99, 1575; 101, 1663; 1999, 16, 271; 31, 425) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad «Vanglate Amet» sõnadega «Justiitsministeeriumi vanglate osakond ja vangla»;

2) paragrahvi 12 lõikes 4 asendatakse sõnad «Vanglate Amet» sõnadega «Justiitsministeeriumi vanglate osakond»;

3) paragrahvis 121 asendatakse sõnad «Vanglate Ametil» sõnadega «Justiitsministeeriumi vanglate osakonnal»;

4) paragrahvi 131 lõikes 1 asendatakse sõnad «Vanglate Ametile» sõnadega «Justiitsministeeriumi vanglate osakonnale»;

5) paragrahvi 131 lõikes 2 asendatakse sõnad «Vanglate Ameti peadirektor või tema kohuseid täitev isik» sõnadega «Justiitsministeeriumi vanglate osakonna juht või tema kohuseid täitev isik» ja sõnad «Vanglate Ametile» sõnadega «Justiitsministeeriumi vanglate osakonnale»;

6) paragrahvi 131 lõikes 2 asendatakse sõnad «toimepandava kuriteo tõkestamiseks» sõnadega «toimepandava kuriteo tõkestamiseks või toimepandud kuriteo»;

7) paragrahvi 131 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad «Vanglate Ameti peadirektor või tema kohuseid täitev ametiisik» sõnadega «Justiitsministeeriumi vanglate osakonna juht või tema käskkirjaga volitatud ametnik» ja teises lauses sõnad «Vanglate Ameti peadirektor või tema kohuseid täitev ametiisik» sõnadega «Justiitsministeeriumi vanglate osakonna juht või tema käskkirjaga volitatud ametnik;»;

8) paragrahvi 131 lõikes 5 asendatakse sõnad «Vanglate Ameti peadirektor või tema kohuseid täitev isik» sõnadega «Justiitsministeeriumi vanglate osakonna juht või tema käskkirjaga volitatud ametnik»;

9) paragrahvi 131 lõikes 7 asendatakse sõnad «Vanglate Amet» sõnadega «Justiitsministeeriumi vanglate osakonna juht või tema käskkirjaga volitatud ametnik»;

10) paragrahvi 19 lõikes 4 asendatakse sõnad «Vanglate Ameti peadirektori» sõnadega «Justiitsministeeriumi vanglate osakonna juhi»;

11) paragrahvi 19 lõikes 41 asendatakse sõnad «Vanglate Ameti peadirektor» sõnadega «vangla direktor»;

12) paragrahv 28 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json