Teksti suurus:

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 96, 847

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 1999. a otsusega nr 702

I. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391; 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434; 103, 1697; 1999, 23, 354; RT III 1999, 9, 90; RT I 1999, 82, 751) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 16 lõikest 2 jäetakse välja kolm viimast lauset.

§ 2. Paragrahvis 19:

1) lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ja käesoleva seaduse § 16 2. lõikes sätestatud juhtudel keskkomisjon»;

2) lõige 61 tunnistatakse kehtetuks.

II. Rakendussätted

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. jaanuaril.

§ 4. Vabariigi Valitsuse moodustatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjonile Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 16 lõike 2 või § 19 lõike 2 alusel kuni 1999. aasta 31. detsembrini esitatud ning lahendamata kaebused vaatab keskkomisjon läbi kuni 2000. aasta 1. jaanuarini kehtinud sätete alusel ning Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras ja tähtaja jooksul.

§ 5. Kui isik, kelle kaebuse on keskkomisjon läbi vaadanud käesoleva seaduse § 4 alusel, ei ole nõus kaebuse kohta tehtud otsusega, võib ta keskkomisjonis läbivaatamisel olnud otsuse peale kaevata halduskohtule kahe kuu jooksul, arvates keskkomisjoni otsuse ärakirja saamise päevast.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json